Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Třídní vzdělávací program 2023/2024

Obsah TVP

1. PŘEDSTAVENÍ TŘÍDY

Třídu Motýlů navštěvuje v tomto školním roce celkem 27 dětí ( 15 dívek a 12 chlapců ve věku 4-5 let). Z toho jedno dítě s OMJ (odlišným mateřským jazykem) a dvě děti se speciálními potřebami, které mají přiděleny asistenta pedagoga.  

Během  pobytu  ve třídě i venku, nezapomínáme na všechny druhy inteligencí, pomocí nichž individuálně plánujeme program každému dítěti na tělo. Vzhledem k věkovému složení dětí, jsou ve třídě uzpůsobeny hračky tak, aby odpovídaly potřebám a schopnostem dětí a zároveň, aby splňovaly veškerá bezpečnostní kritéria. Děti ze třídy Motýlů jsou velmi zvídavé milují hudbu a zpěv, rády cvičí, tvoří z papíru a přírodnin a zajímají se o dění kolem sebe.


 

2. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ TŘÍDY

Třída se nachází v přízemí hlavní budovy. Je rozdělena na dvě části – herna s kobercem a pracovna se stolečky, která je zároveň i jídelnou. V obou částech je rozmístěn nový nábytek, pomocí kterého jsou tvořena centra aktivit např. Ateliér – výtvarné práce, Domácnost – vaření, stolování, Dílna – pracovní činnosti, Pokusy a objevy – badatelská činnost, smyslové poznání, práce s chybou, Škola – příprava na školu (pracovní listy, grafomotorické cvičení, správný sed a úchop tužky, pozornost, schopnost dokončit úkol) a mnohá další centra. Hračky, didaktické hry, knihy a výtvarný materiál jsou volně přístupné, ostatní s vědomím učitele (tělovýchovné nářadí, hudební nástroje apod.)

V jídelně, u stolečků, má každé dítě své místo i židličku označeno svoji značkou. Nachází se zde i koutek pro pitný režim dětí.

Umývárna i šatna jsou přizpůsobeny věku dětí. V šatně má každé dítě své místo na oblečení, obuv i osobní věci. Holinky mají děti uloženy ve skříni, na své značce. Pláštěnku pověšenou na věšáku s ramínky, přičemž každé z dětí má své ramínko označeno svým jménem a značkou. V šatně jsou rovněž umístěny reflexní vesty pro děti. V umývárně má každé dítě na věšáku svůj ručník u své značky. Toalety jsou rozděleny na dívčí a chlapecké a to pomocí obrázku chlapce a holčičky.

Na pobyt venku děti využívají většinou velkou školní zahradu. Konečné rozcházení v odpoledních hodinách  pak probíhá na malé zahradě MŠ. . Na malé zahradě mají děti k dispozici herní domeček, pískoviště, dřevěný herní prvek se skluzavkou, kočárky s panenkami, odrážedla a dvě pružinové houpačky. Mohou též využívat stolek s židličkami a lavičkami a to při prohlížení dětských knížek. Velká zahrada dětem nabízí dřevěné herní prvky (loď a mašinku se skluzavkou, pružinové houpačky, pískoviště, velká auta a traktory, dřevěné domečky, kočárky, vodní svět).

Od jara do podzimu jednou týdně, děti využívají dopravní hřiště na zahradě mateřské školy, kde si upevňují pravidla silničního provozu. Na jízdu si mohou děti vybrat z několika dopravních prostředků, které si půjčují ve skladu dopravních prostředků v MŠ. Při využívání dopravního hřiště je nutné, aby každé dítě bylo vybaveno vlastní seřízenou cyklistickou helmou.


 

3. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ CHODU TŘÍDY Z POHLEDU KOMPLEXNÍ FUNKČNOSTI

Budova MŠ se otevírá v 6.15 hod. Ve třídě Motýlů se děti scházejí od 7.15 hod. Pokud přijdou děti dříve, přicházejí do sběrné třídy Berušek.

Vyzvedávání po obědě probíhá od 12.30 – 12.45 hod.

Vyzvedávání odpoledne je možné po svačině a to od 14.30 hod. MŠ je nutné opustit nejdéle v 16.30 hod., kdy se budova MŠ zavírá.

Odpolední odpočinek a relaxace probíhají nenásilně, děti poslouchají čtenou pohádku. V době od 15.00 – 16.30 hod. se děti věnují volné hře ve třídě Berušek nebo navštěvují školní zahradu MŠ (dle počasí).
 

Organizace činností ve fialové třídě Motýlů

 • 7.15 – 7.30 děti přicházejí ze třídy Berušek
 • 7.15 – 8.15 probíhají volné hry dětí, nepřímo řízené činnosti, pracovní či výtvarné činnosti, individuální činnosti a rozhovory s dětmi
 • 8.15 – 8.30 úklid, hygiena, pitný režim (smrkání, větrání atd.)
 • 8.30 – 9.00 ranní kruh, TVCH, relaxace, příprava na svačinu
 • 9.00– 9.30 svačina, hygiena
 • 9.30 – 10.00 nepřímo řízené činnosti, hodnotící kruh, činnosti v centech aktivit, příprava na pobyt venku
 • 10.00 – 12.00 pobyt venku
 • 12.15. – 12.45 oběd, hygiena, příprava na relaxaci, odchod domů dětí po obědě
 • 12.45 – 14.15 lenošení a relaxace s četbou na lehátku a relaxační hudbou, klidové činnosti, individuální činnosti, nepřímo řízené činnosti
 • 14.30 – 15.00 svačina se spoluúčastí při přípravě jídla, hygiena
 • 15.00 – 16.30 volná hra dětí ve třídě Berušek nebo pobyt na školní zahradě – dle počasí, rozcházení se domů

Režim dne je variabilní, stanovená je pouze doba jídla a pobyt venku.

V průběhu dne se střídají volné a řízené činnosti, dle potřeb a zájmu dětí.


 

RANNÍ HRY

Ranní aktivity si děti volí samostatně, dle svých potřeb a zájmů. Mohou si zvolit spontánní hru nebo vybrat ze vzdělávací nabídky dle tématu týdne.

Úklid hraček doprovází píseň – Šel zahradník do zahrady…
 

RANNÍ KRUH

PŘIVÍTÁNÍ – děti se chytají za ruce a společně s učitelkou provádí ranní skupinový rituál na píseň:

„Ať jsi holka nebo kluk, udělej si se mnou kruh, naučím Tě chodit stát, pojď si se mnou, pojď si hrát. Když je dobrá nálada, najdi si kamaráda, zatleskej, zadupej, kamarádům ruku dej.“

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE – posílení mimických svalů, dechová cvičení, procvičení motoriky mluvidel, jazyková prevence, rozhovory k podpoře komunikace a vyjadřování – mluví ten, kdo se hlásí a nepokřikuje.

 

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY – podpora logického uvažování, počítání, kritické myšlení, manipulace s předměty, prostorová orientace, geometrické tvary, povědomí o číslech atd.

 

AKTUALITA DNE – zajímavý předmět či zážitek, kterým můžeme obohatit ostatní. Děti nebo paní učitelka mají možnost se podělit s ostatními o nějaký zajímavý zážitek či poznatek.

 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

Zařazujeme aktuálně, dle naplánované činnosti – cvičení s hudbou, náčiním, ve skupinkách, dvojicích, samostatně…Cvičení má pět částí – rušná část, průpravné cviky, hlavní činnost podporující motoriku (využívání cvičebních pomůcek a náčiní, pohybovou hru a relaxační techniku).

 

MOBILNÍ CENTRA AKTIVIT A ŘÍZENÉ ČINNOSTI

 

CENTRA AKTIVIT – děti pracují v malých skupinách, pomáhají si a plní úkoly tempem, které jim vyhovuje. Centra jsou ideální prostředí na rozvíjení spolupráce mezi dětmi. Každý žák je členem učícího se společenství, které je zodpovědné za své výsledky a zároveň se každý jednotlivec může věnovat svých individuálním potřebám. Nabízená centra jsou: domácnost, pokusy a objevy, dramatika, hudba, kostky, ateliér, knihy a písmena, dílna, manipulace a stolní hry.

Děti na závěr provádějí hodnocení své práce a to v rámci svého centra.
 

FRONTÁLNÍ ČINNOSTI – jedná se o práci s celou skupinou dětí nebo jednotlivci, kdy každý krok vede učitel.

Každé pondělí je motivační a slouží k seznámení s tématem, kterému se děti budou věnovat v daném týdnu.
 

PROJEKTOVÉ DNY A TÝDNY – jeden den v týdnu zařazujeme projektový den, buď z oblasti dopravní výchovy, nebo tvořit nás baví, recyklovaní, ekologická výchova atd.

Pokud se dítě nechce účastnit nabízených činností, může se dívat nebo odpočívat, ale nesní nám společnou činnost narušovat.

Děti, které svou činnost dokončí a uklidí si svou pracovní plochu, mohou přejít k jiné činnosti, k prohlížení knih nebo jiné hře.

 

POBYT VENKU

Chodíme na vycházky dle naplánovaných činností, využíváme dětské hřiště, dopravní hřiště (od 2. pololetí), okolí MŠ a Bystřice.

Rodiče jsou seznámeni s pravidly dopravního hřiště a vybavením dětí k programu.

Délka pobytu venku je upravena podle aktuálních povětrnostních podmínek.
 

ORGANIZACE ODPOČINKU PO OBĚDĚ

Děti, které odcházejí domů po obědě, odchází na domluvené místo a prohlíží si knihy nebo časopisy, případně si volí klidové hry u stolečků. Děti, které odpočívají, si vezmou svou židličku a na ní si srovnají své oblečení.

Na lehátko je dovoleno brát pouze hračku na spaní (plyšáka, který bude v MŠ zůstávat). Děti, které neusnou do 13.45 hod.,se převléknou , ustelou si lehátko a odchází si hrát ke stolečkům. Ostatní mohou spát do 14.15 hod., dle situace.

Před spaním vždy čteme pohádku, převážně motivovanou tématem daného týdne, pouštíme relaxační hudbu.
 

ODPOLEDNÍ ČINNOSTI

Probíhají dle zájmu dětí ve třídě nebo na zahradě MŠ (dle počasí). Děti mohou využít i nabízené činnosti od paní učitelky. V této době doděláváme nedokončené práce dětí, ale pouze tehdy, pokud mají o to děti samy zájem.

 

4. METODY A FORMY PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ RODIČŮM

 • každodenní krátká výměna informací při příchodu a odchodu dítěte z MŠ
 • konzultace pedagogů s rodiči dle potřeby
 • rodičovské schůzky
 • webové stránky
 • třídní email
 • nástěnky v šatně třídy
 • telefonické hovory

Spolupráce s rodiči – individuální schůzky, přítomnost rodičů ve třídě – vyzkoušejte si být učitelem, dobrovolnická výpomoc rodičů – např. při pečení, zajímavé programy pořádané rodiči pro děti (např. beseda o myslivosti, včelách…).

Na webových stránkách třídy rodiče naleznou informace o učitelkách a personálu třídy, aktuality, kalendář akcí, informace o třídě, všechny básničky a písničky, které se učíme, třídní vzdělávací plán, integrované bloky – čemu se daný týden věnujeme, důležité dokumenty školy, odkazy a důležité stránky pro předškolní vzdělávání.


5. NAŠE SPOLEČNÁ PRAVIDLA

V komunikaci s dětmi používáme metody efektivní pedagogické komunikace.

Součástí komunikace s dětmi je rovněž utváření společných pravidel, která všichni dodržujeme, pravidla třídy máme graficky ztvárněna. Důsledky nedodržování pravidel jsou dětem známy.

Děti vedeme k samostatnosti, pokud potřebují pomoc, řeknou si o ní.

Pravidlo zvednuté ruky – ticho, někdo nám chce něco říci.

5P + O – pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc, pomoc poskytnout a omluvit se.


 

PRAVIDLA TŘÍDY:

Ve školce nesmí nic bolet, ani na těle, ani na duši.

 • vedeme děti k vzájemné ohleduplnosti a respektu
 • děti se učí, jak se přiměřeně bránit
 • pomáháme dětem poznat, pojmenovat jejich emoce a zpracovat je vhodnou formou

Pusinkové

 • u jídla s plnou pusou nemluvíme
 • nasloucháme druhým a neskáčeme jim do řeči

Kapičkové

 • po příchodu z venku, po toaletě a před si myjí ruce
 • stačí kapička mýdla a vody, jako provázku
 • všechny kapičky patří do umyvadla – okapat ruce, abych po kapkách na podlaze neuklouzl
 • ruce si utírám do svého ručníku u své značky

Ouškové

 • na upozornění paní učitelky zpozorním a naslouchám

Nožičkové

 • pozor děti na úraz – chodíme ve třídě i po budově MŠ bezpečnou rychlostí
 • po schodech se pohybujeme jednotlivě a přidržujeme se zábradlí
 • scházíme se a čekáme na domluveném místě

Košťátkové

 • na písničku uklízím, každá hračka má své místo
 • hračky a pomůcky šetřím, neničím, na poškozené upozorním
 • Podstatné dodržování pravidel souvisí se školním řádem MŠ, dostupném na webových stránkách školy.

 

6. HYGIENA

Děti odchází do umývárny postupně – dle dohody. WC děti používají dle potřeby, učitelky kontrolují správné používání toaletního papíru a splachování.

Při mytí dohlížíme na používání mýdla a vlastního ručníku. Upozorňujeme na šetření vodou, v rámci prevence bezpečnosti mokré podlahy, učíme děti nejprve umyté ruce v umyvadle nejprve otřepat, následně až utřít do ručníku.

Dbáme na to, aby děti včas a správně používaly papírový kapesník, který po použití odhazují do koše na směsný odpad.

Děti vedeme ke správnému postupu při oblékání a svlékání, zapínání a rozpínání, ukládání a skládání oděvů. Dále pak k samostatnému obouvání a zouvání a ukládání obuvi.

Pro odpočívání má každé dítě svůj polštář, deku i lehátko s prostěradlem, označené příslušnou značkou. Jedenkrát týdně si dětí nosí pyžamo a plyšovou hračku domů na praní.


 

7. DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ PRO DĚTI DO MŠ

Prosím, aby děti měly všechny své věci podepsané, případně označené značkou nebo iniciály.


 

VYBAVENÍ DO TŘÍDY

Pohodlné oblečení - kalhoty, tepláky, legíny, bačkory (ne pantofle ani croksy – z bezpečnostních důvodů), nerozbitný hrneček na pití.

Náhradní oblečení do třídy – ponožky, spodní prádlo, tričko, tepláky, mikinu – uloženo na určeném místě v šatně v červeném sáčku. Prosíme o pravidelnou kontrolu oblečení a případné doplnění chybějícího náhradního oblečení.

Odpolední odpočinek na lehátku – pyžamo, případně plyšová hračka na lehátko.

Ochranný oděv na pracovní a výtvarnou výchovu – k zamezení ušpinění triček od výtvarného a pracovního materiálu, můžete dítěti dát do MŠ pracovní igelitovou zástěrku nebo staré tričko, které dítě bude používat na tyto činnosti. Berte to, prosím jako doporučení, není to nutnost.


VYBAVENÍ NA POBYT VENKU (NENÍ ŠPATNÉHO POČASÍ, JE JEN ŠPATNÉHO OBLEČENÍ!!!)

Holinky (v zimě zateplené), pláštěnka nebo nepromokavé oblečení, tepláky či kraťasy, bunda, pokrývka hlavy, v zimě pouze palcové rukavice s gumou nebo provázkem v rukávu bundy (zamezíme tím ztrácení rukavic). Vše dle počasí.

S dětmi budeme trávit hodně času venku a to za každého počasí. Osvědčilo se nám funkční oblečení pro děti, které umožní dětem svobodný pohyb a zároveň jim poskytne potřebnou ochranu a zamezí pocení.

Oblečení vybírejte tak, aby si ho dítě dokázalo samo obléci a svléci (ne pevná guma, rozbitý zip, mikina s malým otvorem pro hlavu…).

Nedávejte, prosím dětem do MŠ sváteční oblečení. Počítejte s tím, že se dítě může v zápalu hry ušpinit nebo si oblečení poškodit. Pro nás je prioritní spokojené dítě, které objevuje svět a ne dítě, které se bojí zamazat, protože by se rodiče zlobili.


8. STRAVOVÁNÍ

V rámci pitného režimu je po celý den k dispozici nápoj a voda – děti vybízíme k pití, vysvětlujeme význam tekutin pro naše zdraví.

Dbáme na hygienické návyky, mytí rukou mýdlem před jídlem, po jídle. Dbáme na kulturu stravování – estetická úprava stolu. Dopolední i odpolední svačina probíhá společně.

Sledujeme jídelníček, zda neobsahuje pokrmy a složky, na které je některé dítě alergické. Máme ohled na děti, které mají dietu, jsou pro ně připravovány pokrmy s ohledem na určité požadavky, ve spolupráci s rodiči a lékařem.

Každé dítě si individuálně volí množství jídla a pití, může si přidávat. Děti ke zdravému stravování motivujeme tak, aby pokrm vždy alespoň ochutnaly. Vysvětlujeme jim, proč jíme různé druhy potravin, zdůrazňujeme pestrost stravy.

Zajišťujeme, během celého dne, příjemnou atmosféru klidu a pohody.


SVAČINA

Děti si vyberou porci ze servírovacího stolku. Odnesou si na tácku jídlo ke stolečku a poté si jdou pro hrnek. Pití naléváme podle přání dětí. Pro přídavek si děti jdou až po konzumaci všech potravin.


OBĚD

Děti si na tácek připraví misku na polévku a příbor a vše si odnesou na své místo u stolu. Poté si přinesou hrneček, pití učitelka nalévá dětem dle přání (voda, čaj, džus, mléko). Učitelka též nalévá polévku, děti poděkují a u stolečků si popřejí „dobrou chuť“. Na požádání dostanou přidáno. Děti si samy odnáší misku od polévky a přináší si ze stolečku od kuchyňky hlavní chod. Mají možnost si hlavní chod přidat, když z talíře vše snědí. Po obědě si děti samy uklidí nejdříve hrneček, poté tácek s příborem a talířem.

 

9. ZDRAVÁ TŘÍDA

Do kolektivu jsou přijímány pouze zdravé děti. V případě náhlé nemoci jsou rodiče informováni telefonicky.

Děti mají k dispozici papírové kapesníčky, které odhazují do koše směsného odpadu. Po použití WC děti splachují, kontrolujeme správné používání toaletního papíru. Po použití WC si děti myjí ruce mýdlem, používají svůj ručník.

Často a dostatečně větráme, sledujeme pravidelně teplotu 21 – 23 stupňů C.

Denně se věnujeme pohybovým činnostem (zdravotní cvičení, pohybové hry, pohyb v terénu). Každý den jsme dostatečně dlouho venku na čerstvém vzduchu, na zahradě využíváme herních prvků a přírodních překážek v terénu ke zvyšování zdatnosti dětí.

V případě příznivého počasí přesouváme výchovně vzdělávací program ven, věnujeme se terénnímu vzdělávání.

V dešti si děti berou pláštěnky a holinky.

Venku mají děti k dispozici toalety, umyvadlo s mýdlem a papírové ručníky.

Dbáme na dostatečné oblečení ve vztahu k počasí, pohybové činnosti dítěte s ohledem na jeho pocity.

Zdravě se stravujeme.


10. RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vnímáme jako své partnery, očekáváme jejich zpětnou vazbu i náměty na zajímavé akce. Rodiče se mohou kdykoli účastnit dne ve třídě. V případě potřeby si rodiče mohou domluvit individuální konzultace, jsou zváni na společné akce k nám do třídy (dílničky, pečení, hrací odpoledne), mohou chodit číst dětem pohádky…

Dobrá spolupráce a komunikace mezi učitelkami a rodiči je klíčem ke spokojenosti dětí.

 

11. EVALUAČNÍ PROCES (dle ŠVP)

 • Evaluace dětmi – po denních činnostech, po ukončení projektu.
 • Evaluace IB – dětmi – záznamový arch.
 • Evaluace dětí – záznamové pozorovací archy.
 • Sběrné portfolio dítěte – igelitová taška vyzdobená dětmi-ukládají se zde výkresy a dětské práce.
 • Diagnostické portfolio.

 

12. DOPLŃKOVÝ PROGRAM TŘÍDY

Lesní dny s Liškou Bystrouškou (enviromentální vzdělávání, polytechnická výchova, výchova k ochraně zvířat)

Zajíc Hryzálek (zdravý životní styl, sociálně patologické jevy, polytechnická výchova)

Myšák Logísek (logopedická prevence)

Ježek František (dopravní výchova)


 

Metodiky:

Metodika EVVO:

Metodika dopravní výchovy:

Metodika na logopedii dle Logopedária:

Metodika Zdravá abeceda:

Třídy

Svátek a výročí

Svátek má Zbyněk

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den otců
 • Den afrického dítěte
 • Evropský den židovské kultury

Zítra má svátek Adolf

Naši partneři