Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Školní vzdělávací program

Konkretizované očekávané výstupy

community-150125__180Materiál "Konkretizované očekávané výstupy" doplňuje dokument RVP PV. V tomto materiálu se rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí.

Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat.

S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví pedagogové v rámci integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná a účelná. Ke snadnější orientaci jsou výstupy kódovány, uspořádány nejen do pěti vzdělávacích oblastí RVP PV, ale v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších „podoblastí“ rozvoje a učení dítěte. Protože vzdělávací oblasti v RVP PV se vzájemně prolínají, jsou i některé očekávané výstupy uváděné v jednotlivých vzdělávacích oblastech provázané, popř. se do určité míry opakují. Dále jsou očekávané výstupy uvedeny ve zkrácené podobě a pojmy, které upřesňují očekávaný výstup, se posouvají do kategorie konkretizovaný výstup.

Materiál „Konkretizované očekávané výstupy“  - ke stažení zde (84.13 kB).

Metodika pro podporu individualizace v podmínkách mateřské školy

sand-289225__180Metodika pro podporu individualizace v podmínkách mateřské školy je dokument určený zejména předškolním pedagogům, kterým by měl pomoci nejen v diagonostice a hodnocení dětí, ale zejména při volbě vhodných metod a nástrojů, které uplatní při tvorbě a naplňování vzdělávacích programů dětem přímo "na míru". 

Tento dokument je ale zajisté zajímavý i pro rodiče, kteří tak mohou nahlédnout pod pokličku odborných znalostí a dovedností učitelky mateřské školy. 

Dokument Metodika pro podporu individualizace v podmínkách mateřské školy - ke stažení zde (553.39 kB).

Evaluace jako cesta ke kvalitě

(Autor článku: Eva Svobodová, celý článek naleznete na clanky.rvp.cz/clanek/o/p/184/EVALUACE-V-MATERSKE-SKOLE.html/)

wood-cube-491720__180Slovo evaluace mnohé pobuřuje svou cizostí a neznámostí. Oproti českému hodnocení je však ve výhodě, protože zatím většinou nemá onen hanlivý a ohrožující podtext daný letitou zkušeností. (I když se již objevují dotazníky vyzývající k "autoevaluaci" pomocí otázek hodnotících vlastnosti, schopnosti, dovednosti a jiné ctnosti a nectnosti pedagogických pracovníků. Jedná-li se v jejich případě skutečně o evaluaci, ponechám na zvážení čtenáře po přečtení dalších kapitol.)

Protože jsem člověk zvídavý, nespokojila jsem se s výkladem pojmu evaluace v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a hledala jsem ve Slovníku cizích slov (Rejman, 1971, SPN Praha). Co jsem našla mne potěšilo a povzbudilo: Evaluace = stanovení nebo odhad ceny, ocenění. Toto vysvětlení pro mne znamená, že evaluace není pouhým hodnocením, ale že oceňuje to, co se událo a tato "cena" je jakýmsi měřítkem kvality a ukazatelem cesty.

Z pedagogického hlediska by měla být evaluace procesem, který zajišťuje zvyšování kvality vzdělávání. Bude-li jeho součástí ocenění (pozor, ne oznámkování!), je to příjemné, protože každý člověk je rád, když si někdo jeho práce cení.

V souvislosti s pojmem evaluace se nám zákonitě objevuje pojem kvalita. Tento pojem není pro nás nic nového, všichni si rádi kupujeme kvalitní výrobky, užíváme kvalitních služeb, jíme kvalitní potraviny. Pojem kvalita je však pro každého trochu odlišný. Obdobně, kvalitní mateřská škola je pojem, který může mít pro každého jiný význam. Pro některou maminku je to škola, kde dobře vaří a jsou tam hodné paní učitelky; pro jinou škola, která má nejvíce kroužků a děti naučí kázni. Děti naštěstí o kvalitě moc nepřemýšlí, ale o to více ji potřebují. Kdyby mělo dítě odpovědět na dotaz: "Jak si představuješ kvalitní mateřskou školu?", asi by nám odpovědělo, že jako místo, kam se každý den těší, jak si vyhraje s kamarády. Pro starostu obce to může být škola, která má nejmenší náklady, pro učitelku škola, ve které se cítí dobře ona i děti. Kvalitní práci s dětmi si může některá učitelka představit jako den plný her a jiná jako kvalifikované učení poznatkům a dovednostem. Kvalitní učitelka je pro někoho taková, která s dětmi pořád zpívá a hraje nejméně na dva hudební nástroje, pro jiného sportovkyně, která vede děti k pohybu a zdravému životnímu stylu.

Kdybychom se řídili pouze těmito subjektivními měřítky kvality, byl by pedagogický proces sice velmi rozmanitý, ale ve svém důsledku by mohl být jednostranný nebo až nedbalý. Proto je nutné, aby byla stanovena jakási obecná kritéria kvality. Tato v našem případě stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Z něho vyplývají obecné i rámcové cíle a klíčové kompetence, ke kterým by mělo vzdělávání předškolních dětí směřovat, určuje základní filozofii přístupu k dítěti, metody a podmínky vzdělávání.

Je-li evaluace cestou ke kvalitě, je tedy i cestou k realizaci RVP PV. A protože rámcový program je velmi obecný, je prostor pro jeho realizaci tak velký, že se v něm může uplatnit i velká část subjektivních kritérií a vedle sebe mohou stát velmi různé, a přesto vysoce kvalitní způsoby vzdělávání.

Evaluace je proces, který oceňuje kvalitu a vede k jejímu zvyšování. Obecná kritéria kvality nám určuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který ovšem nevylučuje, aby vedle sebe stály velmi rozdílné a přesto kvalitní formy předškolního vzdělávání.

Zdroj článku: clanky.rvp.cz/clanek/o/p/184/EVALUACE-V-MATERSKE-SKOLE.html

SEBEHODNOCENÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

baby-sitter-1073411__180

Text se připravuje...

Naši partneři