Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - RVP PV

Od 1. září 2007 musí všechny mateřské školy tvořit své Školní vzdělávací programy (ŠVP) podle dokumentu Rámcový program pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Tento dokument rámcově určuje obsah, cíle a formy předškolního vzdělávání. 

RVP PV platný od září 2021.pdf (1.46 MB)

Mateřské školy patří v naší republice do legitimního systému vzdělávání. Předškolní vzdělávání představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Koncepce předškolního vzdělávání je založena na týchž zásadách, jako ostatní obory a úrovně vzdělávání a řídí se s nimi společnými cíli: orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti znalostí.

STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ ČR OD ROKU 2010 - 2020

https://www.vzdelavani2020.cz/

STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ ČR 2020 - 2030

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

Naši partneři