Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Odklad školní docházky

Kdy začíná povinná školní docházka?

Povinná školní docházka začíná ve věku šesti let. Abychom byli úplně přesní, tak je to začátek školního roku, který následuje po dni, kdy dítě tohoto věku dosáhne.

Náležitosti pro odklad školní docházky

Jako zákonný zástupce máte povinnost přihlásit dítě při zápisu k povinné školní docházce. Učinit tak musíte v průběhu dubna (od 1. dubna do 30. dubna – záleží na tom, kdy zápisy pořádá vámi vybraná škola) kalendářního roku, v němž by dítě mělo zahájit povinnou školní docházku. Může se ale stát, že vaše dítě ještě není na tento krok připraveno. Ať už duševně, nebo tělesně. V takovém případě můžete ředitele školy požádat o odklad povinné školní docházky.

Taková žádost však musí splňovat následující kritéria:

  • Žádost zákonného zástupce je třeba písemnou formou (není stanoven žádný formulář) podat řediteli školy v době zápisu do první třídy.
  • Kromě žádosti zákonného zástupce je nezbytné dodat také dvě doporučení pro odklad. Jedno od lékaře (dětského či odborného) nebo klinického psychologa a druhé od školského poradenské zařízení, jímž je pedagogicko–psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum.

Ředitel školy vaši žádost posoudí a vydá své stanovisko do 30 dní. Pokud s jeho stanoviskem nebudete souhlasit, můžete podat odvolání ke krajskému úřadu. Provádí se prostřednictvím dotyčného ředitele základní školy.

Dodatečný odklad povinné školní docházky

Může se stát, že váš potomek do první třídy sice nastoupí, ale v započatém školním roce zjistíte, že pro školní docházku není ještě zralý. V takovém případě je možné podat žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky. Stihnout to ale musíte do konce prvního pololetí prvního ročníku.

Stačí, když možnost dodatečného odkladu projednáte s učitelem dítěte a ředitelem školy, případně se poradíte se školským poradenským zařízením. Písemnou žádost pak, jako v prvním případě, podáte řediteli školy.

Vzor žádosti o odklad školní docházka ke stažení ZDE (31.5 kB).

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA (PPP) STŘEDOČESKÉHO KRAJE - BENEŠOV

www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=bn

Žádost o vyšetření lze vyplnit on-line www.pppstredoceska.cz/zadost-o-vysetreni.php.

Pokud jste se objednali do PPP z vlastního rozhodnutí, informujte nás prosím o této skutečnosti i v mateřské škole. Mateřská škola připraví pro psychologa potřebné podklady, popř. vám zapůjčí diagnostické portfolio. 

Je vaše dítě zralé na vstup do ZŠ?

Co je pro zahájení školní docházky potřebné

Co je pro zahájení školní docházky potřebné?

    1.    Tělesný vývoj a zdravotní stav: posuzuje lékař nebo odborný lékař

    2.    Poznávací funkce:

Vizuomotorika a grafomotorika:

Správně drží tužku, kreslí plynule.

Nakreslí postavu člověka i s detaily, dům, zvíře, strom nebo auto apod.

Zvládne napodobení nebo obtažení různých tvarů, čar a klikyháků.

Při kreslení již nestřídá ruce (pokud ano, nepřecvičujte, ale poraďte se s psychologem nebo spec.pedagogem v poradně).

Řeč:

Vyslovuje bez větších nedostatků (pokud ne, je nutná návštěva logopeda), mluví ve větách, dokáže smysluplně vyjádřit myšlenku, mluví gramaticky správně,používá i minulý a budoucí čas, rozliší jednotné a množné číslo.

Zná své jméno a příjmení, jména rodičů a sourozenců, kamarádů, případně svoji adresu- pojmenuje běžné věci na obrázku, dokáže říct, k čemu se používají, dokáže rozlišit činnosti a profese.

Umí tvořit protiklady, pozná a pojmenuje nesmysl, přiřadí, co k sobě patří.

Umí básničku, písničku, vyprávění, krátkou pohádku.

Sluchové a zrakové vnímání:

Rozliší základní barvy, pojmenuje je, přiřadí odstíny barev.

Umí rozlišit obrázek na pozadí, umí sledovat čáru mezi ostatními liniemi (bludiště, spojovačky), složí obrázek z několika částí (jednoduché puzzle).

Najde v řadě odlišný obrázek, pozná shodné a odlišné dvojice, pozná shodu nebo rozdíl u obrázků, které jsou stranově obrácené podle svislé i vodorovné osy.

Určí první písmenko ve slově, najde slovo, které začíná zadaným písmenem.

Rozliší stejná a různá slova lišící se jedním písmenem.

Pozná počet slabik ve slově (např. vytleská).

Zopakuje větu alespoň z 5 slov, naučí se básničku.

Vnímání prostoru a času:

Rozlišuje nahoře – dole, níž – výš, daleko – blízko, první – poslední atd.

Chápe význam před, na, za, pod, vedle, mezi.

Začíná rozlišovat pravou a levou stranu.

Rozlišuje, co se dělá ráno, v poledne, večer.

Rozliší pojmy dříve a později, včera – dnes – zítra.

Začíná se orientovat ve dnech v týdnu, rozliší roční období a činnosti, které k nim patří .

Matematické představy:

Rozlišuje méně – více - stejně, kratší – delší, o 1 více – o 1 méně atd.

Dokáže roztřídit předměty do skupin podle barvy, tvaru, použití, velikosti.

Pozná, co do skupiny nepatří.

Seřadí pět prvků podle velikosti.

Napočítá do 5, chápe princip sčítání a odčítání (na prstech, předmětech).

Pozná základní geometrické tvary.

    3.    Pracovní předpoklady, návyky, osobnost dítěte:

Zvládne být a pracovat bez rodičů.

Hraje si s kamarády, spolupracuje, umí se rozdělit, dodržuje pravidla hry, umí i prohrávat, zvládnout neúspěch.

Vydrží u hry a práce, dokáže se soustředit.

Respektuje autoritu (učitelku, rodiče, dospělé), umí pozdravit, poprosit, poděkovat.

Odpovídá na otázky, naslouchá jiným, umí se dohodnout.

Ukládá si věci do tašky, přihrádky, botníku, na věšák, na ramínko, pozná osobní věci, zapne a rozepne knoflík, zip, suchý zip, oblékne se a svlékne, zvládá sebeobsluhu.

Má pozitivní postoj ke škole, má zájem o poznání nových věcí, klade otázky.

Dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe nutnost řádu.

Je schopné pracovat ve skupině dětí na společném cíli, zapojuje se do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti.                                       

Umí dítě většinu z uvedených dovedností? Je zdravé?  Zvládlo úkoly při zápisu do základní školy?

Pokud ano, tak jsou vaše obavy zcela zbytečné!

Naši partneři