Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Portfólia dětí

V naší MŠ vedeme dětem dva druhy portfolií:

Portfolio sběrné 

Nazývané také jako pracovní, dokumentační, shrnuje téměř všechny práce dětí za určité období, které postupně vznikají. Jde spíše o „sbírku“ prací dětí. S takto vedeným portfoliem se ve školkách více nepracuje. Slouží ke shromáždění prací, zejména pracovních listů. Tato portfolia si děti odnášejí průběhem roku domů.

Hodnotící, diagnostické portfolio - Deník

Tímto portfoliem je dokumentován pokrok dítěte. Neobsahuje všechny práce dětí jako sběrné portfolio, ale jejich užší výběr, o němž rozhodují učitelé i děti, popřípadě rodiče. Je doplňováno o další materiály, které vycházejí z diagnostické činnosti učitele a sledují pokrok dítěte (záznamy učitele z rozhovorů s dětmi, pozorování, dotazníky pro rodiče, sebehodnocení dítěte, poznámky od rodičů atd...).  Jsou v něm obsaženy všechny materiály, které mohou být přístupné učitelkám, dětem a rodičům na podporu rozvoje dítěte. Jeho součástí nejsou důvěrné informace. Cílem diagnostického portfolia je získat shromážděnou dokumentací komplexní informace o výsledcích dítěte, jeho procesu učení a pokrocích a zprostředkovat je všem účastníkům edukačního procesu. Portfolio se tak ve spojení s výsledky dalších diagnostických metod a nástrojů stává zdrojem dat pro volbu výchovných a vzdělávacích strategií podporujících vývoj dítěte. Jde o sledování komplexního rozvoje dítěte v oblasti duševního, sociálního, duchovního rozvoje, somatického růstu a zrání a seberozvoje.

Z hlediska časového má portfolio svůj význam při diagnostice vstupní, průběžné i výstupní. Učitelce napomáhá při rozvoji konkrétních oblastí dítěte, které vyžadují zvýšenou pozornost. Slouží jí i dítěti jako zpětná vazba o jejich práci (průběžné diagnostikování) a k nastavení opatření ve prospěch dítěte. Při vhodné práci s portfoliem podněcuje učitelka motivaci dítěte, které je schopno probuzeným zájmem regulovat do jisté míry své jednání. Má tedy silný formativní vliv na rozvoj osobnosti dítěte. Současně sumarizuje dosaženou úroveň dítěte za určité období (sumativní diagnostikování) ve vztahu k jeho předešlému vývoji (diagnostika individualizovaná) a ve vztahu k stanoveným cílům, kritériím (kriteriální diagnostika).

Proč jsme Diagnostické portfolio v naší mateřské škole zavedli?

Diagnostické portfolio plní významné funkce, které je vhodné si stále uvědomovat. Jde zejména o funkce: informační, motivační, komunikační, autoregulační a diagnostickou. Funkce informační: poskytuje informace o vývoji dítěte rodičům, učitelům a samotným dětem. Jak uvádí Zelinková (2001, s. 45), slouží rodičům, učitelům a dítěti jako komplexní soubor informací o rozvoji dítěte. Funkce motivační: motivuje děti k lepším výsledkům práce, k dokončení řady činností, k tvorbě vlastních výtvorů, které chtějí v portfoliu prezentovat. Funkce komunikační: stává se prostředníkem navození a rozvoje komunikace mezi učitelem a dětmi, mezi dětmi vzájemně a mezi dětmi a rodiči, popřípadě dalšími odborníky. Funkce autoregulační (rozvojová): dítě ve spolupráci s učitelem a spolužáky interpretuje své výsledky práce, hodnotí je (explicitně i implicitně), prožívá své úspěchy a neúspěchy a rozhoduje se o další činnosti, která ovlivňuje jeho osobnostní rozvoj. Funkce diagnostická: získané informace o vývoji dítěte slouží pedagogům jako východisko pro stanovení vhodných cílů podporujících rozvoj dítěte a volbu odpovídajících vhodných metod a forem práce. Významná je posledně zmíněná funkce portfolia – diagnostická. Portfolio se stává jedním z nástrojů diagnostické činnosti učitele směřující k posouzení vývoje a pokroku dítěte, stanovení diagnózy a potřebných opatření pro jeho další rozvoj. Diagnostické portfolio také slouží jako prostředek rozvoje komunikace - pro individuální pohovory, konzultace s rodiči, pracovníky poradenských zařízení i doprovodným nástrojem pro posouzení školní zralosti při zápisu dítěte do základní školy. Je podporou při vypracování individuálního vzdělávacího plánu dítěte.

Pro rodiče

Svátek a výročí

Svátek má Igor

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den vegetariánství
  • Mezinárodní den seniorů
  • Mezinárodní den hudby
  • Mezinárodní den lékařů
  • Světový den cyklistiky
  • Světový den informovanosti o virové hepatitidě

Zítra má svátek Olívie, Oliver

Naši partneři