Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Portfólia dětí

V naší MŠ vedeme dětem dva druhy portfolií:

Portfolio sběrné 

Nazývané také jako pracovní, dokumentační, shrnuje téměř všechny práce dětí za určité období, které postupně vznikají. Jde spíše o „sbírku“ prací dětí. S takto vedeným portfoliem se ve školkách více nepracuje. Slouží ke shromáždění prací, zejména pracovních listů. Tato portfolia si děti odnášejí průběhem roku domů.

Hodnotící, diagnostické portfolio - Deník

Tímto portfoliem je dokumentován pokrok dítěte. Neobsahuje všechny práce dětí jako sběrné portfolio, ale jejich užší výběr, o němž rozhodují učitelé i děti, popřípadě rodiče. Je doplňováno o další materiály, které vycházejí z diagnostické činnosti učitele a sledují pokrok dítěte (záznamy učitele z rozhovorů s dětmi, pozorování, dotazníky pro rodiče, sebehodnocení dítěte, poznámky od rodičů atd...).  

Jsou v něm obsaženy všechny materiály, které mohou být přístupné učitelkám, dětem a rodičům na podporu rozvoje dítěte. Jeho součástí nejsou důvěrné informace. Cílem diagnostického portfolia je získat shromážděnou dokumentací komplexní informace o výsledcích dítěte, jeho procesu učení a pokrocích a zprostředkovat je všem účastníkům edukačního procesu.

Portfolio se tak ve spojení s výsledky dalších diagnostických metod a nástrojů stává zdrojem dat pro volbu výchovných a vzdělávacích strategií podporujících vývoj dítěte. Jde o sledování komplexního rozvoje dítěte v oblasti duševního, sociálního, duchovního rozvoje, somatického růstu a zrání a seberozvoje.

Z hlediska časového má portfolio svůj význam při diagnostice vstupní, průběžné i výstupní. Učitelce napomáhá při rozvoji konkrétních oblastí dítěte, které vyžadují zvýšenou pozornost. Slouží jí i dítěti jako zpětná vazba o jejich práci (průběžné diagnostikování) a k nastavení opatření ve prospěch dítěte. Při vhodné práci s portfoliem podněcuje učitelka motivaci dítěte, které je schopno probuzeným zájmem regulovat do jisté míry své jednání. Má tedy silný formativní vliv na rozvoj osobnosti dítěte. Současně sumarizuje dosaženou úroveň dítěte za určité období (sumativní diagnostikování) ve vztahu k jeho předešlému vývoji (diagnostika individualizovaná) a ve vztahu k stanoveným cílům, kritériím (kriteriální diagnostika).

Naši partneři