Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Fialová třída - Motýli

motýl

Spojení

Telefonní číslo do třídy: +420 702 026 581 (neslouží k odhlašování)

E-mail: fialova@msbystrice.cz

Omlouvání dětí

a) Aplikace Naše MŠ:  www.nasems.cz

b) Telefonicky od 7 hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

Do sešitu v šatnách zapisujte své dítě pouze v případě, že jde domů po obědě (z důvodu přichystání svačiny a úklidu lehátka).

 

ORGANIZACE DNE

Ranní scházení: OD 6.15 HOD.

 • 6,15 - 7,15 Volné hry ve sběrné třídě Berušek
 • 7,15 - 7,30 Přecházení do své kmenové třídy Motýlů
 • 7.30 - 8.20 Volné hry dětí, nepřímo řízené činnosti, výtvarné činnosti, práce u stolečku
 • 8.20 - 8.30 Úklid třídy po po ranních činnostech, hygiena, pitný režim 
 • 8.30 - 9.10 Ranní kruh, Tělovýchovná chvilka - rušná část, protahovací cviky, pohybová hra, relaxace
 • 9.10 - 9.30 Svačina, hygiena
 • 9.30 - 10.00 Práce v centrech aktivit, řízená činnost, hodnotící kruh
 • 10.00 - 12.00 Příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 12.00 - 12.30 Oběd, příprava na relaxaci, odchod domů

Rozcházení po obědě: 12,30 - 12,45

 • 12.45 - 14.00 Relaxace po obědě,  četba pohádek, poslech relaxační hudby, klidové činnosti
 • 14.15 Svačina, hygiena
 • 14.30 - 15.30  Odpolední volné hry ve třídě Motýlů
 • 15.30 - 16.30 Volné hry ve třídě Berušek, pobyt venku, odchod domů
 • - během dne je zajištěn pitný režim

Rozcházení domů: DO 16.30 HOD.

DATUM AKCE KDE CENA
ZÁŘÍ

19.9.2023

9,00 hodin

Den zdraví Ješutovo náměstí xxx

20.9. 2023

16,00 hodin

 

Třídní schůzka Třída Motýlů xxx

21.9.2023
10,15 hodin

Ukázka dravců Zahrada MŠ dle počtu dětí

27.9.2023
9,00 hodin

Představení Pejsek Eda Hlavní budova MŠ dle počtu dětí
ŘÍJEN

2.10.2023

8,30 hodin

Zdravotníci Hlavní budova MŠ dle počtu dětí
3.10.2023 Prima Vizus - vyšetření zraku (dobrovolné) Hlavní budova MŠ  

12.10.2023

8,00 hodin

Vánoční focení dětí (dobrovolné) Hlavní budova MŠ bude upřesněno
31.10.2023
9,30 hodin
Divadlo Harmonika - Pohádka Kouzelný hrnec Hlavní budova MŠ dle počtu dětí
LISTOPAD      

9.11.2023

10,00 hodin

Divadlo Koník - Přišel k nám bílý kůň

Divadlo u Jelena   

21.11.2023
10,00 hodin

Kouzelné Vánoce Divadlo U Jelena dle počtu dětí
       
PROSINEC
       
LEDEN
       
ÚNOR
       
BŘEZEN
       
DUBEN

 

     
KVĚTEN
       
ČERVEN
       
       

1. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

liška

Vítáme vás v Motýlí říši (4.9. – 15.9.2023)

 • adaptace nově příchozích dětí na nové prostředí, seznámení s režimem dne
 • poznávat své spolužáky, učitelky, AP, provozní personál
 • orientovace v prostorách třídy, MŠ a blízkého okolí
 • zvládat základy sebeobsluhy (správné návyky stolování, oblékání, hygieny)
 • spoluvytváření pravidel třídy, piktogramy pravidel a třídy
 • Poznávání svých značek (u stolu, v šatně, v koupelně,...)
 • Orientace v prostoru třídy (herna, jídelna, umývárna, šatna)
 • Pohybové hry zaměřené na poznávání jmen, značek 
 • Výtvarné činnosti - výroba Motýlů
 • Poznávání pomůcek na cvičení, jejich vlastností a využití např. Padák, trampolína, relaxační míčky, obruče 
 • Hudebně pohybové hry zaměřené na koordinaci těla

Čas dozrávání ovoce a zeleniny (18.9. – 29.9.2023)

 • Sklizeň ovoce a zeleniny (jablka, hrušky, švestky, mrkev, řepa,…)
 • Rozpoznat ovoce a zeleninu, umět ji pojmenovat
 • Smyslové vnímání (poznávání ovoce a zeleniny chutí, vůní)
 • Výtvarné činnosti - tiskátka z ovoce
 • Pracovní činnosti - práce s kuchyňským nářadím, příprava moštu, salátu...
 • Práce v polytechnické dílně
 • Manipulační dovednosti

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Posilování potřeby být v kontaktu s přírodou
 • Seznámení s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata, přírodu
 • Uvědomění si střídání ročního období
 • Péče o ptáky a lesní zvěř
 • Rozlišování stromů listnatých a jehličnatých
 • Zkoumání přírodních jevů

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Poznávání zvířat domácích a volně žijících
 • Odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • Vést děti k ochraně živočichů

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Rozvoj smyslového vnímání, fantazie, senzomotorických dovedností, intelekt
 • Rozvoj tvořivosti, technické představivosti
 • Smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc
 • Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech
 • Experimentovat s netradičními materiály
 •  

2. ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
 • Činnosti spojené s poznáním jednotlivých částí lidského těla
 • Maximální využití zahradního náčiní a zahrady
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních a relaxačních cviků
 • Dramatizace s maňáskové scénky zaměřené na hygienické návyky
 • Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/škodí, vhodná skladba potravy

SOCIÁLNĚ- PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Zodpovědnost za vlastní chování
 • Respektování spolužáků i dospělého
 • Bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě
 • Posílení prosociálního chování ve vztahu k druhým lidem – rodina
 • Naučit se nést odpovědnost za své rozhodnutí
 • Bezpečné chování u vody, na výletech, ve městě
 • Slušné chování v divadlech, na exkurzích, besedách

 

3. MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE – dle Logopedária (DP)

 • Práce s Logopedáriem
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Podpora a rozvoj komunikativních dovedností se správnou výslovností
 • Podpora předčtenářské gramotnosti
 • Procvičení fonetického sluchu, logopedická cvičení na motoriku a obratnost
 • Rozvoj sluchových dovedností a zrakového vnímání
 • Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, dechová cvičení
 • Práce s grafickými a pracovními listy

 

4. JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

 

2. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

P

 

Traktor jezdí po poli, sklízí různé plodiny (2.10. - 6.10.2023)

 • sklizeň na poli (brambory, cibule, řepa, kukuřice...)
 • umět pojmenovat plodiny
 • Výtvarné činnosti - práce s barvou
 • Manipulační činnosti - hledání stínů, loupání kukuřice
 • Hudební výchova - propojit tanec s hudbou
 • Seznámit se s činnostmi v centrech aktivit
 • Předmatematická dovednost - počty, základní barvy

Když nám venku fouká, prší, nezapomeň doma deštník (9.10. - 13.10.2023)

 • Počasí je na draka? Co to znamená?
 • hádanky o počasí
 • výroba draka z různých materiálů
 • bouřkové pokusy s barvami
 • trénování barev, tvarů
 • hry s padákem
 • "cesta kapičky" - stručný koloběh vody
 • hry a činnosti "v loužích"
 • dramatika s deštníky a pláštěnkami

Podzimní čarování (16.10. - 20.10.2023)

 • seznámení s proměnami přírody
 • pojmenování skřítka podzimníčka
 • práce s přírodninami z lesa (kaštany, žaludy, jeřabiny) – tvoření z přírodnin, procvičování jemné motoriky
 • třídění dle barev, velikostí
 • rozvíjení hmatového vnímání - chodník z kaštanů, listů, šišek......

To je zlaté posvícení (23.10. - 25.10.2023)

 • co je posvícení a co se o posvícení jí
 • nácvik písně To je zlaté posvícení
 • pečení posvícenských hnětynek
 • ochutnávka posvícenských koláčů
 • předmatematické dovednosti - počítání, prostorová představivost
 • práce se surovinami na koláče v ateliéru, s mikroskopem a váhami
 • rozvoj jemné motoriky a fantazie
 • příprava stolu na hostinu
 • trénování pozdravu, umět poděkovat a poprosit

 

3. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

Z

 

4. LIŠTIČKY VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

J

 

5. SLUNCE ZAČLO HRÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

L

 

 

 

CELÉ ČESKO DĚTEM (DP, DD)

 • Seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi
 • Podporujeme aktivity zaměřené na čtení, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost

 

RECYKLOVÁNÍ

 • Podporujeme správné třídění odpadu
 • Využíváme zbytkový materiál pro výtvarné činnosti (např.ruličky od toaletního papíru)
 • Plníme úkoly projektem zadané

 

 

 

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Maru

 

Dne 12.9.2023 ZAČÍNÁME!

 

KDY : každé ÚTERÝ (dle počasí)

ČAS: 10:30 - 12:00 hod.

KDE : na dopravním hřišti, které je součástí školní zahrady

S SEBOU:

- seřízenou cyklistickou helmu (zodpovídají rodiče)

- př. chrániče, rukavice, brýle

- vhodné oblečení (ne sukně, šaty)

- jezdíme na malých kolech (i bez přídavných koleček), odstrkovadlech, koloběžkách i traktoru

Pravidla třídy: 

 • Jsme spolužáci - nikoho nic nebolí a nikoho nic nemrzí.  

 • Umíme pozdravit, poprosit, poděkovat.  

 • Šetříme vodou i mýdlem. 

 • Když někdo mluví, nasloucháme mu. 

 • Každé jídlo zkusíme ochutnat. 

 • Při odpočinku jsme potichu. 

 • Uklízíme po sobě, vše vracíme zpět na své místo. 

 • Ve školce chodíme bezpečnou rychlostí. 

 Pravidla jsou graficky zpracovaná a umístěna ve třídě a v šatně. S pravidly pracujeme po celý školní rok.  

prprprprprprpr

PAVLÍNA BURSÍKOVÁ

Jmenuji se Pavlína Bursíková a již čtvrtým rokem pracuji v této MŠ.MaruPřed časem jsem dostala obrázek, na kterém  bylo napsáno: Dělej víc toho, co Ti dělá radost! A to byl ten okamžik, kdy jsem si uvědomila, že chci jít za svým snem a věnovat se dětem. Začala jsem zde pracovat jako asistentka pedagoga a během pár měsíců jsem zjistila, jak moc mě tato práce naplňuje a začala jsem studovat střední pedagogickou školu, která mě v mé profesi posunula výš a to na pozici učitelky. 

Mým cílem je děti podporovat, motivovat, respektovat, být jim na blízku a největší odměnou pro mě je jejich zářivý úsměv. 

MOTTO:" Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život". Seneca

EVA ŠILLEROVÁ, DiS.

Dobrý den, jmenuji se Eva a vystudovala jsem VOŠ pedagogickou.Maru

Několik let jsem s dětmi nepracovala, ale po mateřské dovolené jsem se k práci s dětmi vrátila. Práce s nimi mě opravdu hodně baví a naplňuje. Ve svém volném čase se dále vzdělávám prostřednictvím webinářů atd. Chci,aby se děti ve školce cítily šťastné, aby se jim u nás líbilo. Budu se snažit je vést k samostatnosti a toleranci mezi sebou. Ve svém volném čase ráda cestuji, poslouchám hudbu, zpívám,hraji na kytaru a trochu na klavír.

"Starajíce se o štěstí druhých nacházíme své vlastní." Platón

MARIE BREJLOVÁ

Vystudovala jsem SPgŠ v Berouně - učitelství pro MŠ.Maru
Přestože tuto práci vykonávám již dlouhou řádku let, stále mě baví.
Není nad usměv a spokojenost dětí, když se vám práce daří.
I v budoucnosti se vzdělávám pomocí kurzu a seminářů a o předškolní pedagogiku se aktivně zajímám. 

,,Pravda má velikou výhodu. Nemusíme si pamatovat, co jsme řekli.''    Auguste Rodin

MONIKA VOLÁKOVÁ

Ahoj,Monika Voláková

jmenuji se Monika, vystudovala jsem střední školu v Benešově, obor Obchodní akademie. 

Několik let jsem pracovala v jiném oboru, avšak nedávno mě osud zavál do školky nejen jako rodiče, ale dostala jsem příležitost ve školce také pracovat. Proto jsem si dodělala kurz Asistenta pedagoga a nyní se spolu s dětmi navzájem učíme a motivujeme.

Ve svém volném čase se věnuji své rodině, hlavně svým dvěma dcerám, energii dobijím prací na zahradě nebo v přírodě,  ráda vařím, tvořím a výletuji.

Osud míchá karty, my hrajeme.

Arthur Schopenhauer

JANA ŠVANDOVÁ

Ahoj, jmenuji se Jana a pracuji ve školce jako provozní pracovnice již 9. rokem. Starám se o čistotu a pořádek ve třídě Motýlů.Práce mě baví, je různorodá, ale ne vždy jednoduchá (od urtírání prachu, přípravy a úklidu lehátek na spaní až po pomoc dětem při oblékání apod.). Největší odměnou je mi spokojenost dětí a jejich úsměv, proto se snažím řídit heslem - s úsměvem jde všechno líp!

Mám ráda historii, četbu, zvířata, práci na zahradě a procházky lesem.

"Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti"

                                                                                                      Marcus Tullius Cicero

Třídy

Svátek a výročí

Svátek má Igor

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den vegetariánství
 • Mezinárodní den seniorů
 • Mezinárodní den hudby
 • Mezinárodní den lékařů
 • Světový den cyklistiky
 • Světový den informovanosti o virové hepatitidě

Zítra má svátek Olívie, Oliver

Naši partneři