Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Vize, cíle, sny a plány...

MOTTO ŠKOLY:

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson

VIZE ŠKOLY:

Chceme být efektivní a učící se organizací, která je pro své systematické směřování ke kvalitě atraktivní jak pro děti a jejich zákonné zástupce, tak i pro zaměstnance a partnery školy.

Dále chceme, aby naše škola byla nositelem kulturních hodnot a norem, které žádoucím způsobem podporují individualizovaný rozvoj osobnosti, který je charakterizován svobodou, neformálností, partnerstvím a spoluprácí. 

Chceme v harmonickém prostředí děti podporovat v jejich silných stránkách a uvést je tak na nekonečnou cestu celoživotního vzdělávání. 

Jaké jsou podle nás role dnešní mateřské školy?

Mateřská škola je doplňkovou službou pro rodiny s dětmi, kterým nabízí spolupráci a vhodným způsobem doplňuje rodinné prostředí dítěte s cíle dítě rozvíjet po všech stránkách a pokládat dítěti základy na cestě celoživotního vzdělávání. 

 • 1. Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku (od 2 - 8 let)
 • 2. Socializace dítěte
 • 3. Vyrovnávání rozdílných šancí na rozvoj nejvyššího možného potenciálu dítěte
 • 4. Poradenská činnost pro rodiny s dětmi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ Bystřice 2023 - 2026

GARDNEROVY INTELIGENCE (17.22 kB)


 • Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat. 
 • Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat. 
 • Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
 • Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti. 
 • Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře. 
 • Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit.
 • Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti. 
 • Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
 • Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
 • Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.

Filosofie a profilace školy

Proč objevujeme svět s liškou Bystrouškou? Více zde: products/profilace-skoly/Jedna stará legenda praví, že skutečná liška Bystrouška žila na hájovně u obce Veselí u Šumperku. Díky nepřátelskému prostředí zdejších lidí zaměřenému právě proti liškám, se tak liška Bystrouška rozhodla najít nový domov. Šla dlouhé dny a týdny, byla vyčerpaná a hladová. I tu narazila na krásnou bystřinu (dnešní potok Bystrý) a nezničenou přírodu. Když se z potoku napila, stal se zázrak. Začala rozumět řeči lidí. Protože byla velice chytrá a zvídavá a měla hlavu plnou nápadů, zdejší lidé si ji rychle oblíbili a  zamilovali. Liška Bystrouška mnohým z nich pomohla a dobře poradila. Časem byla široko daleko vyhledávanou odbornicí, obzvláště v oblasti zemědělství, lesnictví, chovu zvířat a pěstování rostlin. Nebylo snad nic, s čím by si tato liška neporadila. Na její počest, zde lidé později postavili město, které pojmenovali Bystřice.

Filosofie naší školy

- Myslíme si, že se nacházíme na prahu historicky ojedinělé epochy, která klade před vzdělávací systémy po celém světě velice složitou výzvu. Jak dobře do života vybavit a připravit děti, žáky a studenty, když dnešní realita světa vyžaduje celkovou změnu spektra dovedností a znalostí. V budoucnu již nebude rozhodovat o úspěšném životě ve všech jeho rovinách množství osvojených informací, ale způsob uvažování. Jde zejména o tzv. soft - skills (měkké dovednosti). Proto je podstatné podpořit vzdělávání ve školách směrem, který bude u dětí tyto klíčové kompetence systematicky budovat a nezastaví se u výkladu jako formy výuky, která je v českých školách stále silně přítomná.

Budoucností je tak projektově/problémově orientovaná výchova a vzdělávání, prožitkové učení všemi smysly, badatelství a experimentování. Děti vést k sebepoznání a kritickému myšlení. Není tak myslím žádoucí, děti vést k přesvědčení, že svět je jednoduchý a když se naučí nějaká fakta, budou na něj připraveny. Připraven bude ten, kdo bude zvládat neustálé změny a emoce, které tyto změny budou vyvolávat. Důležité je naučit děti přemýšlet a porozumět, prostřednictvím zábavného učení a formativního hodnocení, které by zvýšilo u dětí radost ze vzdělávání, což by mělo zajisté pozitivní dopad na jejich vnitřní motivaci a následně na kvalitu jejich životů a na celkové blaho společnosti. 

Chceme mít školu, v níž bude v dětech rozvíjen jejich potenciál, předávány klíčové kompetence nejen pro další stupeň vzdělávání, ale zejména pro praktické využití v jejich budoucím osobním, profesním a občanském životě.  Cílem by měla být škola, v níž budou všichni aktéři a partneři vzdělávacího procesu aktivně zapojeni, spokojeni a naplněni.

Jsme inspirováni vzdělávacím programem Začít spolu a principy pedagogiky  Montessori.

Naše filosofie tak přímo vychází z myšlenek Marie Montessori:


Dítě je tvůrcem sebe sama

Ačkoliv se vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, ovlivňují ho lidé v blízkém okolí, přesto pouze ono samo určuje, které podněty, jakým způsobem a kdy ovlivní jeho jednání.

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii Montessori, se stala hlavním krédem její pedagogiky. Úkolem dospělých je to, aby dítě vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti, vrůstalo do světa, který ho obklopuje.

Ruka je nástrojem ducha. Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči.

Důraz kladen na spojování tělesné a duševní aktivity. Je potřeba vycházet z konkrétního poznání a manipulace s věcmi.

Respektování senzitivních (citlivých) období.

Doba, v níž je dítě obzvláště citlivé a jakoby připravené pro získávání určitých dovedností. Není-li takové období využito, senzitivita zaniká.

Svobodná volba práce.

Dítě samo rozhoduje, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho bude pracovat.

Připravené prostředí.

Pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci je třeba uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci.

Polarizace pozornosti.

Dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouhodobě na práci, která ho zaujme. Polarizace pozornosti je základem učení.

Celostní učení.

Vzájemné působení tělesné a duševní aktivity se musí promítat i do procesu učení.

 

Cíle a záměry školy – šťastné dítě a dětství

 • Cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí. Učíme děti řídit vlastní učení a přebírat zodpovědnost za vlastní práci. Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek, proto poskytujeme dítěti rozmanité zdroje učení a podnětné prostředí.
 • Orientujeme se na dítě - nabízíme dětem vzdělávání odpovídající jejich potřebám, schopnostem a zájmům. Podporujeme jejich individuální rozvoj i vzájemnou spolupráci. Důležitá je pozitivní atmosféra a radost z učení.
 • Nabízíme společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopností. Zohledňujeme potřeby nadprůměrně nadaných dětí, ale i dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, vývojovými poruchami apod. Jsme v pravém slova smyslu inkluzivní.
 • Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení. Děti vedeme k respektu k ostatním a také umění oceňovat práci druhých.
 • Rodiče jsou vítanými partnery školy, kteří se aktivně podílejí na chodu školy.
   

Cíle a záměry města Bystřice a Středočeského kraje v oblasti předškolního vzdělávání, které jsou taktéž cíly naší mateřské školy

 • Vzdělávání vnímat jako jedno ze základních práv člověka.
 • Vzdělávání vnímat jako nezcizitelnou univerzální lidskou hodnotu.
 • Vzdělávání v mateřské škole vnímat jako základ celoživotního vzdělávání (most pro přechod od nezávazného dětství k systematickému učení).
 • Vzdělávání poskytovat všem dětem bez rozdílu.
 • Podporujeme zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání všem dětem odpovídajícího věku. Přednostně bereme děti před nástupem školní docházky. Od září 2017 umožníme na žádost zákonných zástupců dětem domácí (individuální) vzdělávání.
 • Vzhledem k odborným nárokům kladených na učitelky MŠ (speciálně pedagogické, diagnostické, logopedické, metodické, atd.), budeme podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků s cílem podpory profesního rozvoje a tím zvyšování kvality vzdělávání.
   

Formy a metody výchovy a vzdělávání – cesta k našim cílům

Čtyři pilíře vzdělávání:

 1. Učit děti poznávat – umět se učit, zpracovat informace, měnit informace na znalosti, znalosti využít v praxi, umět využít příležitosti.
 2. Učit děti jednat - v různých situacích, týmová spolupráce.
 3. Učit děti žít společně – pochopit a respektovat ostatní, spolupracovat, pochopit princip vzájemné závislosti ve společnosti lidí, zvládat konflikty v míru.
 4. Učit děti být – celkový rozvoj osobnosti, osobní zodpovědnost, rozvoj vlastního potencionálu.

Metody

 • Uplatňovat principy individualizace v podmínkách skupiny.
 • Respektovat individualitu každého jednotlivého dítěte.
 • Záměrně a cíleně vytvářet podmínky a prostředí, které umožní optimální rozvoj dítěte v souladu s jeho individuálními schopnostmi a dovednostmi.
 • Udržovat v rovnováze svobodný rozvoj osobnosti s žádoucí mírou omezení.
 • Poskytovat každému dítěti potřebnou kvalitní pomoc a podporu v míře, která mu vyhovuje.
 • Vycházet ze znalosti vývojové psychologie a aktuálního rozvojového stavu dítěte.
 • Mít vyvážený poměr činností řízených, nepřímo řízených a spontánních.
 • Využívat metod prožitkového a kooperačního učení.
 • Zakládat učení na osobních zážitcích a prožitcích dítěte.
 • Podporovat dětskou zvídavost a potřebu zkoumat a objevovat.
 • Podporovat v dětech radost z poznávání nových věcí a radost z učení.
 • Didaktický styl založit na principu nabídky, která umožní dítěti individuální volbu a účast.
 • Poskytovat žádoucí vzory postojů a chování.
   

Nejvíce uplatňované metody vzdělávání

1. Prožitkové a kooperační učení:

a) spontaneita – děti nejsou k činnostem, jsou motivovány tak, aby byl vzbuzen zájem o dané aktivity. Děti mají dostatek času na dokončení, aktivity nejsou násilně ukončovány.

b) objevnost – děti jsou podporovány v experimentování, poznávají vlastnosti předmětů, Dětem umožnit manipulaci s přírodním materiálem (s ohledem na bezpečnost).

c) komunikativnost – dítě nepřerušujeme, necháme ho domluvit, nepoužíváme zákazy, nedokončujeme za děti věty, používáme partnerskou a efektivní komunikaci.

d) prostor pro tvořivost – učitelky zbytečně děti neorganizují a nezasahují dětem do činností. Děti si mohou brát hračky a pomůcky bez dovolení za dodržení domluvených pravidel.

e) celost-  zapojujeme všechny smysly pro učení.

2. Situační učení

Je založené na vytváření a využívání situací, které dítěti poskytují srozumitelné praktické ukázky životních situací. Dítě se tak učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy se „to“ právě děje.

3. Sociální učení

Je založené na principu nápodoby žádoucích vzorů chování a postojů.
 

Plánování výchovně vzdělávacího procesu

Plánováním činností podle Gardnerovy mnohačetné inteligence se snažíme pružně reagovat na různorodé složení kolektivu a typologickou pestrost osobnosti dětí.

Tematické celky a jednotlivé bloky, hry, a činnosti v MŠ jsou tedy připravovány takovým způsobem, aby zahrnovaly všechny typy inteligencí. Výsledkem takového plánování je vzdělávácí nabídka, která jednotlivé děti podněcuje a podporuje v jejich přirozeně nastavených dovednostech a schopnostech. Tímto způsobem dostáváme do výchovně vzdělávacího procesu tolik potřebnou individualizaci v podmínkách současné mateřské školy.

Podrobné informace k jednolivý projetkům najdete v našem školním vzdělávacím programu.

Tyto projekty jsou realizovány průběhem celého školního roku.

LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Cílem je environmentálně senzitivní jedinec, který má přehled o základních environmentálních zákonitostech a touží poznávat, objevovat a chránit své životní prostředí.

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • Učíme děti porozumět základním potřebám zvířat a uvědomit si, že lidé by měli se zvířaty zacházet vlídně a respektovat jejich domovy a životní prostředí.

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • V této oblasti se zaměřujeme na rozvoj pohybových schopnosí a manuální šikovnosti dětí.

 

ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • Podporujeme postoje a návyky dětí, které v budoucnu ovlivní jejic životní styl a duševní pohodu.

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

 • Etická výchova je velice důležitá pro správnou socializaci jedince. Zásada 5 P + O, je základním východiskem pro předcházení nežádoucích projevů chování.
  Děti vedeme k tomu, aby:
  1. POZDRAVILY
  2. PODĚKOVALY
  3. POPROSILY
  4. O POMOC SI ŘEKLY
  5. POMOC POSKYTLY 
  A TAKÉ SE UMĚLY OMLUVIT

 

MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • V této oblasti se snažíme o celkový rozvoj komunikativních dovedností dětí, o činnosti rozvíjející předčtenářskou gramotnost.

 

JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • Na dopravním hřišti děti učíme pochopit význam bezpečného chování a postojů v dopravním prostředí a osvojení těchto dovedností.

O nás

Svátek a výročí

Svátek má Ilja

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den lízátek

Zítra má svátek Vítězslav

Naši partneři