Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Alternativní program začít spolu

Principy programu Začít spolu

Společné vzdělávání pro všechny

Podporujeme diverzitu,  protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na sociální či etnický původ a úroveň aktuálních schopností. Můžeme tak budovat vzájemnou důvěru, respekt a spolupráci.

Učíme se v souvislostech

Učení není pouze vědomý proces získávání informací ve škole, ale přirozenou součástí každodenního života ve světě, kde vše je vzájemně propojeno. ,,Proč?” je jednou z nejpřirozenějších dětských otázek. Vytváříme takové prostředí, které podněcuje zvídavost, učí děti se ptát, uplatňovat své vlastní zkušenosti a dávat si věci do souvislostí.

Rodiče jsou vítanými partnery

Rodiče jsou u nás více než vítanými partnery a mohou se dle svých možností aktivně podílet na chodu škol(k)y. Propojení škol(k)y a rodiny přináší dětem, rodičům i vyučujícím pocit bezpečí, možnost otevřeně komunikovat a společnými silami snižovat překážky v učení dětí.

Aktivní zapojení dítěte

Vytváříme takové prostředí, kde hlavním iniciátorem aktivity je samo dítě.V procesu učení vycházíme z vlastních zkušeností dětí a dáváme jim prostor k objevování, hledání vlastních cest a učení se prožitkem.Rozvíjíme spolupráci dětí a jejich vzájemné učení.Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení.

Orientace na dítě

Pohoda dítěte, dobré mezilidské vztahy,  radost z objevování a udržení vnitřní motivace jsou pro nás základním předpokladem k učení (se).Proto vytváříme pozitivní atmosféru, ve které děti chtějí zkoušet nové věci, chybu berou jako příležitost pro další učení a mohou být samy sebou. 

Jednou z hlavních forem práce v programu 

Začít spolu je integrovaná tematická výuka v centrech aktivit. 

Centra aktivit v MŠ

CENTRUM POKUSY A OBJEVY

pokusy-2-1024x1024Centrum Pokusy a objevy podporuje pozorování, různé pokusy, zkoumání, bádání, objevování a experimentování.
Patří sem pozorování přírodních zákonitostí a součástí může být také koutek živé přírody, kde se děti starají o drobná zvířata nebo pěstují rostliny.

Výbava centra obsahuje rozmanité pomůcky a nástroje ke zkoumání (lupa, váhy, baterka, lžičky, špejle, provázky, zkumavky, odměrky) a také encyklopedie a naučné knihy. děti objevují její možnosti, hledají cesty pomocí pokusů k dosažení cíle (někdy lze zařadit i do KaP, ale více se nám jeví do PaO).

Oblíbenou technologickou novinkou je robotická včelka (bee boot), která je ideálním prostředkem k objevování elementárních základů robotiky.

CENTRUM POHYB

pohyb-2-1024x1024Centrum pohybu je určeno pro pořádné vyřádění a uvolnění.
Podporuje hrubou motoriku, přirozený pohyb a fyzické dovednosti.
Zprostředkovává poznávání vlastního těla a jeho možností či limitů.
Podporuje fyzickou pohodu a tělesnou zdatnost.

Centrum je vybaveno tělovýchovným náčiním a nářadím a vším, co děti rozpohybuje: míče, švihadla, gumy, balanční systémy, odstrkovadla. Výborná je lezecká stěna.

CENTRUM MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY

stolni-a-manipulacni-hry-3Centrum je zaměřeno především na rozvíjení jemné motoriky, poznávání barev, tvarů a číslic. Rozvíjejí se zde matematické představy, koordinace, myšlení, práce s předlohou, řešení problémů, seskupování, třídění, rozlišování. Trénuje se zaostřování oka a koordinace oko – ruka. Podporuje se soustředěnost se na tvar – velikost a na vztah částí a celku.

Vybavení pomůckami je velmi pestré – od různých přírodnin, přes drobné předměty, geometrické tvary až po skládačky, stavebnice a stolní hry.

CENTRUM KOSTKY

kostky-2-2-1024x1024V centru kostek se děti učí vzájemné komunikaci a spolupráci.
Rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, matematické dovednosti, prostorovou orientaci i svoji tvořivost a upevňují znalosti z různých oblastí. Aktivity v centru kostek mohou navazovat na téma, o kterém se děti učí nebo mají charakter konstruktivní činnosti.

Centrum je vybaveno stavebnicemi (LEGO, dřevěné, molitanové kostky apod.) a můžeme ho obohatit také dopravními prostředky a značkami.

CENTRUM KNIHY A PÍSMENA

knihy-3-1024x1024Centrum probouzí zájem dětí o čtení a psaní a podporuje rozvoj “předčtenářské” gramotnosti. Nabízí příležitost nejen k činnostem zaměřeným na čtení či prohlížení knih, ale také k dalším produktivním činnostem, které dětem umožní poznávat svět knih a písmen. Děti zde mohou např. sestavovat slova podle vzoru, psát a kreslit vlastní příběhy, vytvářet tematické plakáty a doplnit je nápisy apod.

Toto centrum je místem, kde se děti mohou seznámit s nejrůznějšími pracovními listy a s tím související grafomotorikou a logickými úvahami.

V centru najdeme knihy rozmanitých žánrů a náročností, psací náčiní, papíry, formuláře, kalendáře, starý psací stroj nebo tiskárnu.

CENTRUM HUDBA

hudba-2-1024x1024Hudba napomáhá k rozvoji myšlení a abstrakce, rozvíjí paměť, motoriku, koordinaci pohybů a jazykový vývoj. Je prostředkem komunikace, zábavy, a relaxace. Hudba je zdrojem emocí a zážitků, pěstuje představivost a podněcuje improvizaci.

Centrum hudby bývá vybaveno rytmicko-melodickými nástroji, Orffovými nástroji a nejrůznějšími hudebními nástroji, které si vyrobily samy děti (plechovky, trubičky, nástroje s rýží aj.) Nabídku doplňuje diktafon, CD přehrávač, CD s hudbou, sluchátka, metronom nebo různé formy notových záznamů.

CENTRUM DRAMATIKA

dramatika-2-1024x1024Zde probíhají zejména námětové a napodobivé hry, při nichž si děti rozvíjejí komunikační schopnosti, slovní zásobu a paměť. Učí se zde různým sociálním rolím, rozvíjejí emoční inteligenci a citovou stránku osobnosti. Dále zde děti zdokonalují své jazykové schopnosti a inteligenci, představivost a tvořivost.

Centrum obsahuje nejrůznější kostýmy, divadelní rekvizity, loutky, maňásky, kulisy, velké kusy látek, šátky, oděvy pro panenky, kočárky
zvonek, mikrofon… Důležité je zajištění dostatku soukromí k těmto činnostem.

CENTRUM DOMÁCNOST

domacnost-2-2-1024x1024V centru Domácnost děti poznávají samy sebe v různých sociálních rolích, učí se metodu pokus a omyl, využívají matematické pojmy – kategorie, rozvíjejí slovní zásobu a pojmové myšlení, učí se komunikaci a vyměňování myšlenek. Ideálním způsobem zde dochází k propojení učení s reálným životem. Osobnost dítěte se rozvíjí hrou – při ztvárňování sociálních rolí.

Koutek nabízí dětem zmenšenou podobu domácího prostředí, kde je pracovní deska (kuchyňská linka), kuchyňské spotřebiče, nádobí, vybavení pro vaření, stolek a židle, poličky na potraviny, náčiní na úklid – kbelík, hadr, smeták, smetáček, lopatka, věšák na prádlo, kolíčky, žehlicí prkno, žehlička apod.

CENTRUM DÍLNA

dilna-2-2-1024x1024V tomto centru děti pracují s materiály a nástroji, se kterými se setkávají v dílnách svých rodičů a prarodičů. Děti mohou zatloukat, řezat, šroubovat, montovat a demontovat různé předměty. Toto centrum opět propojuje učení s reálným životem.

Základem Dílny by měl být stabilní ponk a svěrák.
Součástí vybavení jsou kladívka, hřebíky, šroubky, pilky, kleště, šroubováky, matice, lepidla, provázky, spojovací plastové pásky,
rukavice, ochranné brýle, zástěra, odřezky dřeva, špalíčky, drátky, kartony, tužky, papíry a různé předměty na opravu.

CENTRUM ATELIÉR

atelier-2-3-1024x1024Ateliér umožňuje dětem vyjádřit svobodně své pocity, dojmy a zážitky prostřednictvím tvořivých činností. Děti zde mají prostor k rozvoji fantazie. Ateliér rozvíjí vztah k umění, cítění estetické i hudební, vnímání světa, jemnou a hrubou motoriku, vnímání barev, tvarů, prostoru, ale také sociální dovednosti, spolupráci a komunikaci.

V centru je k dispozici rozličný výtvarný materiál, modelovací hmota, hlína, špachtle, čtvrtky a papíry různých velikostí, barev a kvality lepidla, stužky, zbytky látek, klubíčka vlny, bavlnky, balící papíry, staré časopisy a noviny. Patří sem také malířské stojany různých velikostí a dětské knihy o výtvarném umění.

CENTRUM VODA A PÍSEK

voda-a-pisekHry s vodou a pískem podporují smyslový rozvoj dítěte, podporují také tělesný rozvoj, koordinaci svalů celého těla a jemnou motoriku, rozvíjí polytechnické vzdělávání.

Jedná se o velký speciální box, ve kterém je umístěna vana rozdělená na 2 části – vodu a písek. Ve spodní části si děti odkládají nejrůznější pomůcky do hry/tvorby – bábovičky, lopatky, odměrky, stříkačky, nejrůznější přírodniny, aj.

Zdroj: fotogalerie MŠ Kurandové – Praha, MŠ Lodička – Šestajovice, MŠ Beruška – Frýdek Místek

Zdroj textu: https://www.zacitspolu.eu/centra-aktivit/

Naši partneři