Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Alternativní program začít spolu

Principy programu Začít spolu

Společné vzdělávání pro všechny

Podporujeme diverzitu, protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na sociální či etnický původ a úroveň aktuálních schopností. Můžeme tak budovat vzájemnou důvěru, respekt a spolupráci.

Učíme se v souvislostech

Učení není pouze vědomý proces získávání informací ve škole, ale přirozenou součástí každodenního života ve světě, kde vše je vzájemně propojeno. ,,Proč?” je jednou z nejpřirozenějších dětských otázek. Vytváříme takové prostředí, které podněcuje zvídavost, učí děti se ptát, uplatňovat své vlastní zkušenosti a dávat si věci do souvislostí.

Rodiče jsou vítanými partnery

Rodiče jsou u nás více než vítanými partnery a mohou se dle svých možností aktivně podílet na chodu škol(k)y. Propojení škol(k)y a rodiny přináší dětem, rodičům i vyučujícím pocit bezpečí, možnost otevřeně komunikovat a společnými silami snižovat překážky v učení dětí.

Aktivní zapojení dítěte

Vytváříme takové prostředí, kde hlavním iniciátorem aktivity je samo dítě.V procesu učení vycházíme z vlastních zkušeností dětí a dáváme jim prostor k objevování, hledání vlastních cest a učení se prožitkem.Rozvíjíme spolupráci dětí a jejich vzájemné učení.Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení.

Orientace na dítě

Pohoda dítěte, dobré mezilidské vztahy,  radost z objevování a udržení vnitřní motivace jsou pro nás základním předpokladem k učení (se).Proto vytváříme pozitivní atmosféru, ve které děti chtějí zkoušet nové věci, chybu berou jako příležitost pro další učení a mohou být samy sebou. 

Jednou z hlavních forem práce v programu Začít spolu je integrovaná tematická výuka v centrech aktivit. 

Centra aktivit v MŠ

CENTRUM POKUSY A OBJEVY

Centrum Pokusy a objevy podporuje pozorování, různé pokusy,PO
zkoumání, bádání, objevování a experimentování.

Patří sem pozorování přírodních zákonitostí a součástímůže být také
koutek živé přírody, kde se děti starají o drobná zvířata nebo pěstují rostliny.

Výbava centra obsahuje rozmanité pomůcky a 
nástroje ke zkoumání (lupa, váhy, baterka, lžičky, špejle, provázky,
zkumavky, odměrky) a také encyklopedie a naučné knihy.
Děti objevují její možnosti, hledají cesty pomocí pokusů k dosažení cíle.

Oblíbenou technologickou novinkou je robotická včelka (bee boot), která je ideálním prostředkem k objevování elementárních základů robotiky.

CENTRUM MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY

Centrum je zaměřeno především na rozvíjení jemnéM
motoriky, poznávání barev, tvarů a číslic.
Rozvíjejí se zde matematické představy,
koordinace, myšlení, práce s předlohou,
řešení problémů, seskupování, třídění, rozlišování.

Trénuje se zaostřování oka a koordinace oko – ruka. Podporuje se soustředěnost se na tvar – velikost a na vztah částí a celku.

Vybavení pomůckami je velmi pestré – od různých přírodnin, přes drobné předměty, geometrické tvary až po skládačky, stavebnice a stolní hry. Díky projektu "Digitalizace" lze využívat led panel, který je pestrým nástrojem a rozmanitostí.

CENTRUM KOSTKY

V centru kostek se děti učí vzájemnéK komunikaci a spolupráci.
Rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku,
matematické dovednosti, prostorovou orientaci
i svoji tvořivost a upevňují znalosti z různých oblastí.

Aktivity v centru kostek mohou navazovat na téma, o kterém se děti učí nebo mají charakter konstruktivní činnosti.

Centrum je vybaveno stavebnicemi (seva, dřevěné, molitanové kostky apod.) a můžeme ho obohatit také dopravními prostředky a značkami.

CENTRUM KNIHY A PÍSMENA

Centrum probouzí zájem dětí o čtení a psaní a KN
podporuje rozvoj “předčtenářské” gramotnosti.

Nabízí příležitost nejen k činnostem zaměřeným
na čtení či prohlížení knih, ale také k dalším
produktivním činnostem, které dětem umožní
poznávat svět knih a písmen. Děti zde mají možnost rozvíjet grafomotorické dovednosti.

Děti zde mohou např. sestavovat slova podle vzoru, psát a kreslit vlastní příběhy, vytvářet tematické plakáty a doplnit je nápisy apod. Toto centrum je místem, kde se děti mohou seznámit s nejrůznějšími pracovními listy a s tím související grafomotorikou a logickými úvahami.

V centru najdeme knihy rozmanitých žánrů a náročností, psací náčiní, papíry, formuláře, kalendáře, apod.

CENTRUM HUDBA

Hudba napomáhá k rozvoji myšlení a abstrakce, H
rozvíjí paměť, motoriku, koordinaci pohybů a 
jazykový vývoj. Je prostředkem komunikace,
zábavy, a relaxace. Hudba je zdrojem emocí a 
zážitků, pěstuje představivost a podněcuje improvizaci.

Centrum hudby bývá vybaveno rytmicko-melodickými
nástroji, Orffovými nástroji a nejrůznějšími hudebními nástroji, které si vyrobily samy děti (plechovky, trubičky, nástroje s rýží aj.) Nabídku doplňuje diktafon, zvonkohra, klavír, hand - pan, CD přehrávač, CD s hudbou, sluchátka, metronom nebo různé formy notových záznamů.

CENTRUM DRAMATIKA

Zde probíhají zejména námětové a napodobivéDR
hry, při nichž si děti rozvíjejí komunikační schopnosti,
slovní zásobu a paměť. Učí se zde různým
sociálním rolím, rozvíjejí emoční inteligenci a 
citovou stránku osobnosti.

Dále zde děti zdokonalují své jazykové schopnosti a inteligenci, představivost a tvořivost.

Centrum obsahuje nejrůznější kostýmy, divadelní rekvizity, loutky, maňásky, kulisy, velké kusy látek, šátky, oděvy pro panenky, kočárky, zvonek, mikrofon… Důležité je zajištění dostatku soukromí k těmto činnostem.

CENTRUM DOMÁCNOST

V centru Domácnost děti poznávají samy sebeDO
v různých sociálních rolích, učí se metodu
pokus a omyl, využívají matematické pojmy – kategorie,
rozvíjejí slovní zásobu a pojmové myšlení, učí se komunikaci a 
vyměňování myšlenek. Ideálním způsobem zde dochází
k propojení učení s reálným životem.
Osobnost dítěte se rozvíjí hrou – při ztvárňování sociálních rolí.

Koutek nabízí dětem zmenšenou podobu domácího prostředí, kde je pracovní deska (kuchyňská linka), kuchyňské spotřebiče, nádobí, vybavení pro vaření, stolek a židle, poličky na potraviny, náčiní na úklid – kbelík, hadr, smeták, smetáček, lopatka, věšák na prádlo, kolíčky, žehlicí prkno, žehlička apod.

CENTRUM DÍLNA

V tomto centru děti pracují s materiály a nástroji, D
se kterými se setkávají v dílnách svých rodičů
a prarodičů. Děti mohou zatloukat, řezat, šroubovat,
montovat a demontovat různé předměty.
Toto centrum opět propojuje učení s reálným životem.

Základem Dílny by měl být stabilní ponk a svěrák.
Součástí vybavení jsou kladívka, hřebíky, šroubky, pilky, kleště, šroubováky, matice, lepidla, provázky, spojovací plastové pásky,
rukavice, ochranné brýle, zástěra, odřezky dřeva, špalíčky, drátky, kartony, tužky, papíry a různé předměty na opravu.

CENTRUM ATELIÉR

Ateliér umožňuje dětem vyjádřit svobodně své A
pocity, dojmy a zážitky prostřednictvím
tvořivých činností. Děti zde mají prostor k rozvoji fantazie.
Ateliér rozvíjí vztah k umění, cítění estetické i hudební,
vnímání světa, jemnou a hrubou motoriku,
vnímání barev, tvarů, prostoru, ale také sociální dovednosti,
spolupráci a komunikaci.

V centru je k dispozici rozličný výtvarný materiál, modelovací hmota, hlína, špachtle, čtvrtky a papíry různých velikostí, barev a kvality lepidla, stužky, zbytky látek, klubíčka vlny, bavlnky, balící papíry, staré časopisy a noviny. Patří sem také malířské stojany různých velikostí a dětské knihy o výtvarném umění.

CENTRUM VODA A PÍSEK

Hry s vodou a pískem podporují smyslovýpí
rozvoj dítěte, podporují také tělesný rozvoj,
koordinaci svalů celého těla a jemnou motoriku,
rozvíjí polytechnické vzdělávání.

Jedná se o velký speciální box, ve kterém je umístěna vana
rozdělená na 2 části – vodu a písek.

Ve spodní části si děti odkládají nejrůznější pomůcky do hry/tvorby – bábovičky, lopatky, odměrky, stříkačky, nejrůznější přírodniny, aj.

Zdroj: fotogalerie MŠ Bystřice, šk. rok 2022/23 , 2023/24

Zdroj textu: https://www.zacitspolu.eu/centra-aktivit/

Naši partneři