Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Vyšetření v pedagogicko psychologické poradně

Čeká vás vyšetření v pedagogicko psycholologické poradně (PPP)? Ničeho se nebojte!

Děti z naší MŠ budou odkázány do PPP v Benešově. Webové stránky poradny naleznete zde - https://www.pppstredoceska.cz.

Pokud jste se z jakéhokoli důvodu pro návštěvu PPP rozhodli nebo jsme vás o vyšetření v PPP požádali my, učiňte následující kroky:

1. Objednejte se telefonicky nebo emailem. 

 Jaké služby vám může poradna poskytnout, se můžete dočíst zde.

Asistentka si vaši žádost o termín zaznamená a jakmile vám bude termín přidělen, bude vás kontaktovat.

2. Vyžádejte si z mateřské školy diagnostický posudek vašeho dítěte.

Jedná se o předškolní dotazník, který vyplňují třídní učitelky, které dítě nejvíce znají. Informace z dotazníku si prosím neberte vůbec osobně. Musíme poradně poskytnout co nejvěrnější obraz žáka, aby mu mohla být poskytnuta správná terapie či doporučení. 

Pro zajímavost si můžete dotazník prohlédnout zde (32.01 kB).

3. Absolvujte vyšetření v PPP

4. Předejte kopii vyšetření z PPP třídní učitelce.

Tento bod není samozřejmě povinný, ale je přeci i ve vašem zájmu, aby škola, ve které vaše dítě tráví hodně času, měla veškeré důležité informace, které mohou zkvalitnit výchovu a vzdělávání a péči o něj.

Zpráva je pro nás zásadní pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu, žádost o asistenta pedagoga či správnou volbu výchovně vzdělávacích metod a postupů. 

Zajisté bude také důležité se na půdě MŠ osobně sejít a o všem si v zájmu dítěte popovídat a navrhnout další společné postupy. 

Bohužel poradna v Benešově nemá vypracované kvalitní webové stránky, které by vám poskytly odpovědi na vaše časté dotazy. Procesem vyšetření dítěte vás provede vaše třídní učitelka, ale můžete se také informovat na webových stránkách např. PPP Liberec (PPP Liberec www.pppliberec.cz/), které jsou zpracovány velice přehledně a poskytují rodičům veškeré odpovědi na jejich nejčastější otázky a rozpouští obavy z vyšetření. Naleznete zde informace, jak probíhá vyšetření, co si vzít sebou, jak dítě na vyšetření připravit, atd.

Nejčastější dotazy rodičů

Jaké služby pedagogicko – psychologická poradna poskytuje?

Ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v záležitostech, které souvisejí s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní docházkou, s vyučováním ve škole, poruchami učení, procesem integrace, výchovou v rodině, individuálními osobnostními problémy a volbou studia a povolání. Dalšími oblastmi služeb jsou např. metodické řízení výchovných poradců, konzultace a vzdělávání pro učitele, spolupráce s dalšími institucemi zabývajícími se dětmi a mládeží. PPP není zařízením tzv. krizové intervence ani neposkytuje služby ve sféře léčby drogových a dalších závislostí.

Co děti, rodiče a učitelé mohou od poradny očekávat?

Podle věku a charakteru problému zpravidla dítě projde standardizovaným psychologickým nebo speciálně pedagogickým vyšetřením, jehož výsledkem jsou závěry a doporučení především pro rodiče i dítě samotné. Pokud rodiče souhlasí, je možné část doporučení, zejména těch, které se týkají školní práce dítěte a úpravy vzdělávání, předat písemně škole, tj. výchovnému poradci nebo třídnímu učiteli. Tuto zprávu předá do školy zákonný zástupce (případně zletilý žák), který také se školou (učiteli) projedná další postupy a podrobnosti.

Mějte prosím na paměti, že návštěvy a vyšetření v poradně jsou obvykle časově náročné (většinou okolo dvou hodin), často je nutných i několik návštěv, po nichž je teprve možné formulovat závěry a doporučení.

Jak připravit dítě na návštěvu poradny

Říct nebo neříct dítěti o návštěvě poradny?

Rozhodnutí je zcela na Vás, my se však přimlouváme za to, abyste své dítě o návštěvě poradny informovali. Dítě samo pociťuje napětí z obtíží, které má. Můžete tak před návštěvou PPP v klidu zodpovědět všechny jeho dotazy, ujistit ho, že problémem není ono samotné, ale že potřebujete pomoc odborníka, aby se dítěti lépe dařilo. Rozhovor pomůže rozptýlit jeho obavy – velmi pravděpodobně se tak v poradně snáze a rychleji „rozkouká“ a bude ochotněji spolupracovat.

Co vše by mělo dítě o návštěvě poradny vědět?

Především to, že:
do poradny nejde za trest, jdete společně pro pomoc, radu, popovídat si, možná i trochu pohrát...

návštěva poradny neznamená, že je dítě hloupé, špatné či snad „divné“ nebo „blázen“.

problémem je čtení, chyby ve psaní, strach nebo třeba nepozornost, ale ne dítě samotné.

do poradny chodí mnoho dětí z různých důvodů (a některé právě s takovým trápením jako má ono samo).

Co když se dítě návštěvy poradny bojí nebo jí odmítá?

Pokuste se přijít na důvod strachu nebo odmítání, možná se bojí nové situace, nových lidí… Možná se stydí nebo zlobí, protože dobře nerozumí důvodu návštěvy v poradně (cítí se hloupě, provinile, bojí se posměchu…). Ujistěte dítě, že mu budete po celou dobu nablízku, a že společně vše dobře zvládnete. Na obavy dítěte před vyšetřením taktně upozorněte pracovníka PPP hned na začátku setkání.

Co když mi nevyhovuje termín setkání?

Pokud Vám nabídnutý termín ze závažných důvodů nevyhovuje, kontaktujte, prosím, co nejdříve poradnu, domluvíme se s Vámi na náhradním termínu.
Nenechávejte, prosím, propadnout nevyhovující termín s tím, že si později zavoláte o náhradní, výrazně se tak prodlužují objednací lhůty (tedy i Vaše čekací doba na náhradní termín).

Co když už vyšetření nepotřebujeme?

Těší nás, pokud důvody pro vyšetření Vašeho dítěte pominou (spontánně, s Vaší pomocí či s pomocí jiného odborníka), v takovém případě Vás prosíme o zrušení žádosti o vyšetření, příp. zrušení již nabídnutého termínu (telefonicky, mailem nebo osobně). Pomůžete tak ostatním dětem a rodičům, aby se jim dostalo co nejrychlejší odborné pomoci.

Další „ nevyslovené“ otázky rodičů…

Čeká nás návštěva poradny - znamená to, že jsme jako rodiče selhali?

Dobrý rodič dokáže rozpoznat a přijmout hranice svých možností. Pokud vyčerpá svá vlastní řešení určité situace, začne pro své dítě hledat další (co možná nejlepší) pomoc. Už jen Vaše návštěva těchto stránek znamená, že pro své dítě usilovně hledáte pomoc. Ostatně, v podobné situaci (jakou možná právě teď řešíte) se velmi pravděpodobně nachází i řada dalších dobrých a milujících rodičů. Protože i dobří a milující rodiče si občas nevědí rady a potřebují pomoci.

Bude psycholog posuzovat, zda jsme dobří nebo špatní rodiče?

Návštěva poradny není zkouškou z rodičovství, do poradny nejdete „skládat účty“. A to ani v případě, že přicházíte s výchovnými obtížemi dítěte. Psycholog nemá za úkol soudit Vaše rodičovské postoje a rozhodnutí, nebude Vás kritizovat. Možná Vás požádá o vysvětlení, co Vás k určitému rozhodnutí nebo chování vedlo. Může Vám poskytnout zpětnou vazbu, tedy poukázat na možnou souvislost mezi Vaším chováním a chováním či prožíváním Vašeho dítěte. Pomůže Vám rozpoznat zdroje potíží Vašeho dítěte, podpoří Vás v hledání dalších (někdy méně zřejmých, méně obvyklých nebo třebas jen pozapomenutých) řešení situace. Rozhodnutí, zda některé z těchto řešení uskutečníte, nechá plně ve Vašich rukou.

Jak zachází psycholog s důvěrnými informacemi?

Psycholog nebo sociální pracovnice si od Vás vyžádá informace, které dle jeho (jejího) vědomí a svědomí mohou souviset s řešenou „zakázkou“ (neptá se tedy ze zvědavosti). Některé z těchto informací mohou mít pro Vás osobní až intimní charakter, a je tedy pochopitelné, že se Vám obtížně sdělují. Zároveň však mohou být velmi důležité pro pochopení Vaší situace a pro hledání řešení. Je jen na Vašem rozhodnutí, zda na určitou otázku odpovíte či nikoliv. Součástí etického kodexu psychologa (speciálního pedagoga, sociální pracovnice) je také zacházení s osobními a důvěrnými údaji. Třetí osobě (škole, dalšímu odborníkovi mimo PPP….) budou informace Vámi sdělené (stejně jako výsledky vyšetření) poskytnuty jen s Vaším souhlasem.

Naši partneři