Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Trénink jazykových schopností dle Elkonina aneb příprava na čtení

Lektorka: Mgr. Tereza Prinke

Kontakt: rybeckatereza@gmail.com , +420 605 462 104

Pro koho: děti předškolního i školního věku

- děti s vývojovou dysfázií, děti neslyšících rodičů, děti rodičů s dyslexií, děti s odloženou školní docházkou, děti s poruchou pozornosti

Webinář zdarma 25. 10. 2023 od 18, 30h - 19, 00hod.

Odkaz na webinář: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ai590prqq1fF3XkR00A8qu0u4_z772k6kzfdKaMkiIuc1%40thread.tacv2/1697173477614?context=%7b%22Tid%22%3a%2204da5278-b6dc-43dc-b44c-4336f73a59a9%22%2c%22Oid%22%3a%22bcc6eba8-9fa2-40c4-990b-5300f69af49e%22%7d

Ukázková hodina zdarma pro rodiče s dětmi: 1. 11. 2023 od 16h v MŠ Bystřice, třída Motýlů (poslední venkovní vstup)

Cena za lekci: v případě otevření kroužku od 15. 11. 2023 - 150 Kč/45min. (bez pracovního sešitu). Na kroužek může přispět až 1.000Kč vaše zdravotní pojišťovna.

Krátce o metodě: Metoda Elkonin rozvíjí u dětí fonematické uvědomování, což je dovednost, díky které se dítě dokáže orientovat ve struktuře slova pomocí sluchu. Konkrétně Elkonin pracuje se slabikami, první a poslední hláskou, analýzou a syntézou slova, tvrdou a měkkou souhláskou, samohláskami, dlouhou a krátkou samohláskou, atd, Dítě, které před nástupem do první třídy nedokáže sluchem rozpoznat a orientovat se v této oblasti má obtíže s osvojením čtení a psaní, které se následně projevují i v dalších předmětech. Více o metodě naleznete na www.elkonin.cz

Každé dítě pracuje s vlastním pracovním sešitem Hláskařem, kterým provází několik pohádkových postav. Hodina je rozložena do několika bloků, které jsou prokládány hravým, avšak cíleným cvičením. Nízký počet dětí ve skupině zajistí dostatečný prostor pro individuální práci a udržování dětí na podobné úrovni. 

Naši partneři