"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

Vzdělávací program Začít spolu

Vzdělávací program Začít spolu

 Jsme inspirováni vzdělávacím programem Začít spolu.

Podnětným prostředím pomáháme dětem vytvářet vlastní porozumění o:

  • fyzikálnímu světu - prostřednictvím činností jako měření, vážení, stavby z kostek, práce se dřevem, hraní s pískem a vodou, užívání kladek a provazů, míchání barev;
  • sociálním a kulturním informacím - prostřednictvím her, vaření, četby příběhů, dramatických her, účastí na obecních akcích a pomocí rozhovorů o nich;
  • logice a matematice - měření, srovnávání, počítání, objevování ekvivalentů, logické řazení do sledu, třídění, klasifikace, atd.;
  • vztahu mezi psaným a mluveným slovem - prostřednictvím častého kontaktu s knihami, písmeny, předčítáním, zapisováním řečeného učitelkou, vlastním „psaním“ a „čtením“, častým kreslením obrázků, poslechem pohádek, příběhů, vyjadřováním vlastních myšlenek a prožitků.

Prostor tříd se snažíme v rámci možností dělit na části, které stimulují děti ke hře a práci. Tyto jednotlivé části nazýváme centra aktivit. Jsou to pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Ve třídách se vyskytují jak pevná tak mobilní centra aktivit.

Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými předměty a materiály, které jsou k dispozici v každém z center. Učí se také navzájem od sebe, nápodobou a pozorováním. Tím, že pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, učit se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti a spolupráci.

Zdi třídy i zdi chodeb jsou maximálně využívány k prezentaci výsledků individuální, skupinové i společné práce dětí. Při vstupu do třídy je tak zcela patrné, o čem se děti učí, které téma zpracovávají. Takto doplněné prostředí poskytuje spoustu podnětů k nezáměrnému učení, kdy mají děti neustále na očích produkty práce vlastní i práce druhých.

V mateřské škole jsou tato centra aktivit: 

Ateliér

Dramatika

Knihy a písmena

Hudba

Kostky

Manipulační a stolní hry

Domácnost

Dílna

Pokusy a objevy

Školní zahrada

 

 Ateliér

 Ateliér je určen pro výtvarné činnosti.

Výtvarný ateliér rozvíjí city dětí, poskytuje možnost komunikovat beze slov, dovoluje uvolnit citový přetlak, dodává pocit síly a uspokojení z vytvořeného díla.

Rozvíjí u dětí jemnou motoriku, hmat, zrakovou percepci, podporuje koordinaci oko-ruka.

Učí vnímat barvu a tvar, rozpoznávat vlastní jméno, když si spolu s učitelem podepisuje svůj výkres.

Učí děti plánovat si činnosti a déle se soustředit.

Učitel v tomto centru podporuje v dětech originalitu, nesnaží se je nijak omezovat, omezuje na přípravu pomůcek a vysvětlení činnosti a technik, které budou děti provádět.

Příklady činností, které zde děti mohou vykonávat: malovat a kreslit na dané téma různými technikami, experimentovat s barvami, modelovat z různých materiálů, vytvářet koláže a prostorové výrobky, vystřihovat, apod.

Dramatika

V centru Dramatika probíhají především napodobivé a námětové hry.

Děti si hrají, napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat různé situace a chápat je, vcítit se do druhého člověka, podělit se o věci a hračky. Rozvíjejí slovní zásobu a pojmové myšlení, vytvářejí abstraktní pojmy, učí se matematickým pojmům jako klasifikace, kategorie, děti si při hrách ověřují správnost svého úsudku, analyzují a zevšeobecňují. Učitel svými postoji ke hře ovlivňuje, zda děti jsou ke hře motivovány nebo ne, zda se dětská představivost rozvíjí, zda se děti cítí dostatečně volně na to, aby vyjadřovaly své city, nebo zda se stydí.

Pedagogický tým má právě v tomto centru velký prostor pro pozorování a zaznamenávání témat, která si děti vybírají, s kým si hrají, jak se chovají, jaký mají postoj k druhým a jak jiné děti reagují na ně. Tyto záznamy poskytují cenné informace o potřebách dětí a o tom, jak se tyto potřeby vyvíjejí v čase. Mohou také poskytovat podklady pro příští projekty a plány.

Příklady činností, které zde děti mohou vykonávat: hry na různá témata, dramatizace scének, motivační hry, apod.

Knihy a písmena

Centrum Knihy a písmena slouží k podchycení zájmu o literaturu, o čtení a psaní, kde děti vnímají mluvenou a psanou podobu písma, kde manipulací s knihou i písmeny se pomalu s písmeny seznamují a postupně je rozpoznávají na základě tvaru.

Prostředky k přirozenému vnímání čtení a psaní jsou do školky vnášeny přirozeným způsobem. Písmena a číslice využíváme k stabilní výzdobě třídy. Využíváme projektů a plánů činností, které kreslíme a také popisujeme znaky, čísly, písmeny, např. kalendář počasí, kde děti poznávají číslice, jména měsíců, názvy ročních období, dnů v týdnu, symboly počasí.

V tomto centru se děti mohou prohlížet knihy, vyrábět své vlastní z různých materiálů, napodobují různé druhy písma. Centrum je odděleno tak, aby ho děti mohly v klidu užívat, kdykoli k tomu v návaznosti na denní plán mají chuť. Je zde stůl pro práci s písmeny. Děti zde mají k dispozici, tužky, pera, pastelky a další kancelářské pomůcky. V knihovně je dostatek knih pohádkových, obrázkových, populárně naučných, atd.

Druh a úroveň knih zvolíme podle věku a zájmu dětí. Obměňují a doplňuji se podle tématu, na kterém děti právě pracují. Pedagog pomocí pečlivého výběru knih a materiálů zařizuje prostor. Je pro dítě partnerem ve zkoumání a dalším poznávání jazyka, je zdrojem informací a vzorem, pomáhá dětem s výběrem knih, poskytuje informace a předčítá z knih, povzbuzuje je v jejich zkoumání písmen a knih, dává jim možnost sebepoznávání i dobrou motivaci pro učení, je jazykovým vzorem, např. při přednesu poezie, modulace hlasu při práci s textem, jazykolamy.

Společně navštěvujeme knihovnu.

Příklady činností, které zde děti mohou vykonávat: poslouchat pohádky, básničky, říkadla, seznamovat se s knihou a jejím obsahem, prohlížet a vyhledávat obrázky k tématům, vyprávět příběhy podle obrázků a karet, opisovat slova do sešitu, psát nápodobou, vytvářet si své knihy doplněné o kreslené nebo vystřižené a nalepené obrázky, kreslit a psát fixy na tabuli, vystřihovat, porovnávat a nalepovat písmena, skládat puzzle, opisovat písmena na počítači nebo psacím stroji, diktovat text učiteli, hrát slovní hry a scrabble, hrát si se slovy a rýmem, využívat rozpočítadla, říkanky, vyprávět zážitky z filmu, divadla, označovat předměty nálepkami a symboly, luštit dětské křížovky a labyrinty, apod.

 

Hudba

Hudba je jako univerzální prostředek komunikace, zábavy, poučení i uklidnění dětí nedílnou součástí každodenního programu.

V centru Hudba mají děti k dispozici skutečné rytmicko-melodické nástroje, i nástroje, které si vyrobily samy: chrastítka, strunné nástroje z gumiček a krabičky, bicí nástroje (kostičky, plechovky, atd.), dechové nástroje (umělohmotné trubičky, atd.). Úloha dospělých je především v motivaci a osobním příkladu, ve vyhledávání vhodného pěveckého a hudebního materiálu.

Nácviky písní se provádějí v ranním kruhu nebo při frontální činnosti v herně. 

Příklady činností, které zde děti mohou vykonávat: zpěv písní, rytmizace písní a říkadel, tanec, hudební hádanky, sluchové hry, poslech hudby, práce s folklorním materiálem, balet, apod.

Kostky

Děti si zde procvičují hrubou a jemnou motoriku, zvyšují sebedůvěru, rozvíjejí sociální a jazykové dovednosti, získávají cit pro geometrické obrazce, upevňují znalost z různých oblastí (matematika, fyzika), rozvíjejí inteligenci. Toto centrum je vybaveno kobercem, který dobře tlumí zvuky, kostky na něm nekloužou a děti zde mohou sedět i lézt.

Děti zde mohou své složitější stavby ponechat do odpoledne nebo do příštího dne. Pomůcky jsou uspořádané tak, aby je děti poznaly a věděly, kde co najdou a kam mají pomůcky vracet.

Jsou zde různé typy stavebnic a kostek, autíčka, dopravní značky, figurky zvířat a lidí, dopravní koberec.

Pedagogický tým především dbá na to, aby centrum Kostky bylo pro děti atraktivní. Kostky a materiály do centra přidáváme, ubíráme a obměňujeme podle toho, jak se hra během roku rozvijí, a podle tématu. Závisí to vždy na konkrétní skupině dětí.

Učitel sleduje děti při aktivitě - do jaké míry jsou zaujaté hrou, jestli pracují samy nebo s jinými, povídá si s nimi o jejich práci, klade jim otázky týkající se účelu, postupu stavby, apod. Ptá se, jak budou řešit problém, ale nezasahuje předčasně radou.

Příklady činností, které zde děti mohou vykonávat: přenášet a třídit kostky, vytvářet stavby k různým tématům, hrát si na dopravu, poznávat tvary, barvy, velikosti, určovat polohu, stavět z kostek překážkové dráhy, stavět podle plánu, apod.

Manipulační a stolní hry

Centrum manipulačních her je zaměřené především na rozvoj jemné motoriky, fantazie, trpělivosti, vůle pro dokončení díla, poznávání barev, geometrických tvarů, číslic, zvířat, rostlin, druhů práce.

Rozvíjejí se zde matematické představy jazykové a sociální dovednosti, buduje se základ pro pozdější čtení, ale i tvůrčí a estetické vyjádření. Při společenských hrách se děti učí barvám, počítání, dodržování pravidel, sebeovládání a rozvíjení dovedností spolupracovat, mít radost ze hry, přijímat úspěch i neúspěch, který není závislý na výkonu, ale na náhodě, a vyrovnávat se s ním.

Děti zde mají k dispozici různá pexesa, domina, puzzle, skládačky, kuličky, mozaiky, korálky různých velikostí, tvarů a různých materiálů na navlékání, barevné magnety s kovovou tabulkou, magnetické tabulky, stavebnice a společenské hry. Jsou zde také pomůcky pro rozvoj smyslů, např. hmatový pytlík, smirkové destičky, přírodniny k třídění, drobné předměty k čištění, vkládací tvary s úchyty, atd.

Učitel především děti při hře pozoruje, dělá si poznámky o tom, jakou hru si kdo volí, je-li pro něj těžká nebo málo náročná, aby mohl postupně nabízet dítěti hru na vyšší úrovni, když ta předešlá byla dostatečně naplněna. Do her se zapojuje jen tehdy, když si děti neumějí poradit a požádají o pomoc. I v takovém případě nejprve doporučí dítěti, ať se poradí s kamarádem, a teprve v případě neúspěchu nastupuje učitel se svou radou - nejefektivnější je učení od kamaráda, který již danou dovednost či vědomost zvládl. Učitel také děti učí, jak se o věci starat, podněcuje je k tomu, aby dokončily započatou práci a správně roztřídily a uklidily materiály.

Příklady činností, které zde děti mohou vykonávat: stavby ze stavebnic podle vlastni fantazie a na dané téma, hry s dominem, pexesem, skládat puzzle, vytvářet mozaiky z různých tvarů, společenské hry, navlékat korálky podle daného návodu i podle vlastní fantazie, apod.

 Domácnost

Centrum Domácnost je pracovní koutek, kde si děti mohou hrát na domácnost, a to nejen „jako”, ale doopravdy. Toto centrum je vybaveno nábytkem, který bývá v kuchyni - pracovním stolem, příborníkem, policemi na nádobí, malým vařičem, přenosnou elektrickou nebo mikrovlnnou troubou. Nádobí je funkční. Kuchyňka se vybavena linkou s dřezem. Učitel v centru Domácnost naplňuje roli partnera, poradce, dohlíží na bezpečnost. Vypomůže pří čtení a psaní receptů, vysvětlí postup práce, dbá na hygienu, ale nezasahuje do práce dětí, dokud o to samy nepožádají.

Příklady činností, které zde děti mohou vykonávat: příprava salátů, pomazánek, jednohubek, pečení buchty, cukroví, vizovického pečiva, vaření pudinku, krupice, polévky, čaje, pečení placek, palačinek, apod.

Dílna

V tomto pracovně technicky zaměřeném centru aktivit budou mít děti možnost pracovat s různým materiálem a nástroji, které obyčejně vidí v dílnách svých rodičů.

Základním vybavením tohoto centra bude ponk a různé nářadí.

Funkce učitelského týmu v centru Dílna je především v motivaci k této práci pro všechny děti, aby získaly dobrý vztah k manuálním činnostem. Pedagog především vysvětluje dětem pravidla bezpečnosti při práci v dílně, podporuje dětské nápady, i když se mohou jevit příliš náročné. Jejich realizace nemusí být dokonalá, důležité je, aby děti uspokojovala. Dosud neznámé technické dovednosti, které děti přivedou k cíli, předvede pedagog.

 Příklady činností, které zde děti mohou vykonávat: zatloukat hřebíky, řezat menší kousky z prkýnek, zhotovovat různé předměty - ptačí budky, krmítka, žebříčky ke květinám, zhotovovat makety lodí, aut, letadel, vytvářet doplňky k hrám v jiných centrech, vytvářet prostorové stavby z krabic - domy, zvířata, opravovat pokažené a poškozené hračky, apod.

 

Pokusy a objevy

Centrum Pokusy a objevy slouží k různým pozorováním, k pokusům biologickým i chemickým, k pěstování rostlin a k objevování. Zde je také umístěn koutek živé a neživé přírody, děti se mohou starat o malé zvíře. Koutek je vybaven různými přírodninami a pomůckami.

Děti vytvářejí Knihu pokusů a objevů, používají naučné knihy a encyklopedie, které si sem mohou přinést z Centra Knihy a písmena.

Pedagogický tým má v tomto centru významnou roli, která spočívá především v dobré motivaci k této práci pro všechny děti. Při většině pokusů potřebují asistenci dospělého. Pedagogové vedou děti ke zkoumání materiálů, k řešení problémů a k zájmu o příčinu dění, zapisují jednotlivé pokusy do Knihy objevů a pokusů, kterou děti doplňují nákresy.

 Příklady činností, které zde děti mohou vykonávat: pozorovat lupou hmyz, rostliny, přírodniny, strukturu dužin ovoce a zeleniny, dělat pokusy se světlem, s roztoky, s magnetem a kovovými pilinami, dělat otisky a odlitky ze sádry, zhotovovat herbář, analyzovat strukturu přírodnin živých i neživých, pozorovat, co rostliny potřebují k životu, chovat zvířata, krmit je a pomáhat při úklidu, apod.

Toto centrum je vybudováno v blízkosti hygienického zařízení, s podlahovou krytinou, která se dá snadno udržovat. Je zde umístěn stůl, který má místo pracovní desky zapuštěnou vaničku, ve které je písek nebo voda, případně jiné hmatově zajímavé materiály, např. piliny, sníh, podzimní spadané listí, žaludy, kaštany, odřezky dřeva, kusy ledu, a to podle potřeby, tématu nebo projektu. Jsou zde také vhodné doplňky, jako jsou kbelíky, lopatky, formičky,

Školní zahrada

Pobyt venku pomáhá dobře vyvážit den, uvolnit se od stresu, nabízí možnost k novému poznávání, pozorování, novým zážitkům a zkušenostem. Děti si pro pobyt na zahradě přinesou starší oblečení, které je nebude omezovat u hry, aby nemělo strach z poškození drahých věcí.

Školní zahrada bude v bezpečná, ale podnětná.

Zahradu chceme dovybavit takovým způsobem, aby byla také rozdělena na koutky s různým zaměřením – voda, relaxace, pěstování, chovatelství, práce na zahradě, atd..

Dřevěné herní prvky - prolézačky

Prolézačky slouží především ke zvyšování kondice, obratnosti a síly, ale také ke zlepšování sebedůvěry a spolupráce.

Pískoviště

Pískoviště se musí udržovat v čistotě, podle hygienických předpisů měnit písek, v letních měsících bude stíněno přístřeškem nebo slunečníkem. U pískoviště budou nádoby s vodou a ručníky na umytí rukou.

 

Prostor pro atletické a míčové hry

Je to část zahrady, kde děti mohou sportovat, hrát míčové a jiné hry. K těmto činnostem budou děti mít k dispozici vhodné nářadí a náčiní.

Pozemek

Na pozemku budou děti moci pěstovat květiny, byliny, zeleninu, ovoce. V budoucnu i zvířátka.

Tiché místo

Tiché místo bude ve stínu pod vzrostlým stromem, kam děti mohou odejít a z dálky se dívat na ostatní, odpočívat, snít, relaxovat nebo poslouchat pohádku, čtenou učitelem, atd. Toto místo je za pěkného počasí vybaveno dekami, podložkami, malým stanem, slunečníky, pastelkami, omalovánkami, drobnými hračkami.

Další vybavení zahrady

K dalšímu vybavení zahrady patří kopec, na kterém mohou děti trénovat běh, lezení do kopce, v zimě se z něj klouzat, bobovat, lyžovat.

Otevřené ohniště, se dá využívat při společných akcích s rodiči, atd.

Pro osvěžení v horkých dnech bude zahrada vybavena vodními rozprašovači.

Na zahradě jsou umístěna krmítka pro ptáky, o která se děti v zimě starají.

 Příklady činností, které zde děti mohou vykonávat: přelévat vodu, hry s vodními mlýnky, hry s plovoucími hračkami, hry s mýdlovou vodou, praní prádla pro panenky, pokusy s předměty, které se potopí a které plavou - třídění, pouštět lodičky, psát do písku, otiskovat předměty do vlhkého písku, stavět z písku, doplňovat stavby přírodninami, pozorovat, jak taje led, sníh, sledovat jeho čistotu, apod.

Vycházky a výlety

Součástí pobytu venku jsou vycházky a výlety do okolí mateřské školy, které dětem rozšiřují obzor a poskytují mnohé poučení. Vycházky se plánují vždy k probíranému tématu, např. děti navštíví knihovnu, obchody, pracoviště rodičů, stavby, les, řeku, sběrný dvůr, hasiče, chovatele atd. Klíčovými body každého výletu jsou bezpečnost a dohled.

Učitelé plánují, co budou dělat venku, stejně pečlivě, jako plánují činnosti ve třídě.