"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

ŠKOLNÍ ŘÁD KE STAŽENÍ ZDE.

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žádáme vás, aby jste si přečetli Školní řád MŠ Bystřice. Je to jeden z nejdůležitějších dokumentů pro vás, který upravuje práva a povinnosti nás jako školy, zákonných zástupců a dětí. 

Skutečnost, že jste si řád přečetli, rozumíte mu a s jeho obsahem souhlasíte, prosím potvrďte v šatně na připraveném seznamu.

Za spolupráci děkujeme.

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

Mateřská škola Bystřice, příspěvková organizace

se sídlem  Družstevní 422, 257 51 Bystřice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ČÁST 1

školní řád

Č.j.: 49/2016-1

Spis. a skar. znak        A.1               A5

Vypracoval:

Bc.Kateřina Švecová Reifová, ředitel školy

Schválil:

Bc. Kateřina Švecová Reifová, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne:

18. 4. 2016

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 5. 2016

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 5. 2016

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

Čl. I Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1          Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program

 

1.1       Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

a)         podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b)        podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c)         podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

d)        podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e)         vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f)         napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

g)        poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

h)        vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.2       Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3       Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2. 1      Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

a)    na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b)   na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c)    na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2. 2      Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte.

 

2. 3      Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

2. 4      Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

3.1       Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

3.2       Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. III „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

4. 1      Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 

a)         zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno, mělo veškeré nutné vybavení pro výchovně vzdělávací proces ve škole dle instrukcí školy (zejména dostatek náhradního oblečení, batoh, lahev na pití, holinky, pláštěnku, ochranný sprej na klíšťata, opalovací krém, atd.)

b)        na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

c)          informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

d)        dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e)         oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),

f)         ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné, dále zálohy na akce, které nejsou součástí školního vzdělávacího programu (dále jen „kulturní fond“).

 

Čl. II Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

5          Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

5. 1      Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a)      žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem  – Příloha č. 1,

b)      evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem (obdrží od ředitelky),

 Souhlas rodičů ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a  

 osobních citlivých údajů o zdravotním stavu dítěte – Příloha č. 2

c)       Souhlas s vyzvedáváním a informováním o dítěti pověřenou osobou – Příloha č. 3

d)     potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

5. 2      Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

5. 3      V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

 

6          Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

7          Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 16. 1. až 16. 3 tohoto školního řádu.

 

8          Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy a to i z důvodu opakovaného nedodržování provozní doby školy.

 

9          Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení – žádosti  zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole. - Příloha č. 4

 

10        Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

11 Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

11. 1    Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

11. 2  Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

 

Čl. III Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a  pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

12        Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

12. 1    Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

 

12. 2    Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

 

12. 3    Jedná-li se o děti, které se mateřské škole pravidelně vzdělávají kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody. O uzavření této dohody ředitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době.

 

13        Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

13.1     Zákonní zástupci nebo pověřené osoby v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají osobně dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.

 

13.2     Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy osobně, přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

13.3     V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

 

13.4     Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

 

13.5     Pokud si zákonní zástupci či pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

a)         pokusí se zákonné zástupce či pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b)        informuje telefonicky ředitelku školy,

c)         řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,

d)        případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

e)         Za každou započatou hodinu po ukončení provozní doby mateřské školy je škola oprávněna po zákonném zástupci požadovat pokutu ve výši 300,-Kč/za každou započatou hodinu po skončení provozní doby mateřské školy.

 

(pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.)

14        Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

14. 1    Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně tříd mateřské školy a na webových stránkách školy – www.msbystrice.cz.

 

14. 2    Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

14. 3    Ředitelka mateřské školy nejméně jedenkrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

14. 4    Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

14. 5    Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

15        Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

15. 1    Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím písemného upozornění umístěného na nástěnkách v šatně tříd a na webových stránkách.

 

15. 2    V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 15. 1. bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a  pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce dozor pracovníkem školy.

 

16        Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

16. 1    Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.

 

16. 2    V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení  této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

 

16. 3    Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných zdravotních obtížích či komplikacích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

16. 4    Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

17        Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

 

17. 1    Úhrada úplaty za vzdělávání

 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ.

 

17. 2    Úhrada stravného 

 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě stravného.

 

18        Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a  s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

a)      dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,

b)      řídí se školním řádem mateřské školy,

c)      dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti  a vzájemné ohleduplnosti.

 

Čl. IV Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

19        Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

19. 1    Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:15 do 16:30 hod.

 

19. 2    Průběhem roku v době prázdnin na základních školách a v měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 19. 1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu, vybírání dovolených zaměstnanců apod.

            Rozsah omezení nebo přerušení v době prázdnin na základních školách oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 14 dní předem.

            Rozsah omezení nebo přerušení v měsíci červenci a srpnu oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

19. 3    Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 19. 2. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

19. 4    Vzdělávání v mateřské škole probíhá v 7 třídách, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti věkově smíšené.

 

19. 5    Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

20        Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí a organizace dne

 

20. 1    Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu

 

ORGANIZACE DNE

 

6.15 – 7.00

Volné hry v Červené třídě – Berušky.

7.00 

 

Přecházíme do svých tříd, kde probíhají hry dětí, pracovní či výtvarné činnosti, práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky, pracovní listy.

8.00 – 8.30

Probíhá každodenní zdravotní cvičení s hudbou, náčiním, ve skupinkách, dvojicích, samostatně (po skupinkách).

8.30 – 9.00

Příprava na svačinu, hygiena, svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla.

9.00 – 9.30

pokračování v hrách a připravených řízených aktivitách.

9.30 – 11.45

Příprava na pobyt venku, hygiena, pobyt venku (délka je upravena dle počasí – zkrácena či prodloužena)- volné či řízené aktivity dle třídního vzdělávacího programu.

11.45 – 12.15

 

Oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla (děti si samy připravují prostírku na své místo, talíř na polévku a příbor, samostatně si uklízí vše po stolování).

12.15 -14:00

Relaxace s četbou či vyprávěním pohádky, relaxační hudbou, délka dle potřeb dítěte), klidové činnosti.

14:00 – 14.30

Svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla.

14.30 – 15.45

Volné hry, aktivity dle třídního vzdělávacího programu.

15.45 – 16.30

Volné hry v Červené třídě – Berušky.

 

ORGANIZACE DNE

HLAVNÍ BUDOVA MŠ

RÁNO - PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ od 6,15 - 8,00 hod.

Třída, ve které se budou děti vždy scházet od 6,15 - 7,00 hod. je ČERVENÁ TŘÍDA - BERUŠKY. 

V 7,00 hod. se všechny děti rozchází do svých kmenových tříd. Takže po 7,00 hod. děti přiveďte již do své kmenové třídy.

VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDĚ 

Berušky, Motýli, Ježci, Myšáci - od 12,15 - 12,45 hod.

Tygři - od 12,30 - 13,00hod.

Všechny děti naleznete ve svých kmenových třídách. 

ODPOLEDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ 

Berušky, Motýli, Ježci, Myšáci - od 14,15 - 15,45 hod.

Tygři - od 14,15 - 15,30hod.

*Děti, které ještě nebudou po svačince, dostanou svačinku sebou zabalenou.

Od 15,45 hod. najdete všechny děti ve "sběrné" ČERVENÉ TŘÍDĚ - BERUŠKY. Informaci, zda děti už šly do ČERVENÉ TŘÍDY - BERUŠKY naleznete vždy na vstupních dveřích.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

RÁNO - PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ od 6,15 - 8,00 hod.

- všechny děti se ráno scházejí ve třídě Lvíčat od 6,15hod - 7,15hod, po té už děti  přiveďte do své kmenové třídy

VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDĚ 

SLŮŇATA - 12,15 - 12,45 hod.

LVÍČATA   - 12,45 - 13,15 hod.

ODPOLEDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ - 

SLŮŇATA od 14,30 - 16,30 hod. 

LVÍČATA od 15,00 - 16,30hod.

Od 15,15hod. naleznete děti ve třídě Slůňat

 

21        Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

21. 2    Přivádění a převlékání dětí:

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

 

21. 3    Předávání a vyzvedávání dětí:

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené.

 

22        Délka pobytu dětí v MŠ:

 

22. 1    Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na celý den. Děti přicházejí do MŠ do 8:00 hod. Pozdější příchody dohodnou rodiče s učitelkami předem.

 

23        Způsob omlouvání dětí:

 

Děti odhlašujte do 8,00 hod. V případě odhlášení po 8,00 hod., je vám účtováno stravné! 

 

Při omlouvání uveďte jméno a příjmení dítěte a název třídy, do které dochází. Dále sdělte datum, do kterého dítě omlouváte.  V případě změny musíte opět kontaktovat školní jídelnu.

 

HLAVNÍ BUDOVA MŠ Bystřice, ul. Družstevní 422, Bystřice

 

a)Telefonicky nebo SMS na tel.: +420 721 616 166

 

b)Elektronickým formulářem vlevo na této stránce

 

c) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

 

*Do sešitků v šatnách zapisujte své dítě pouze v případě, že jde po obědě ( z důvodu přichystání svačinky a úklidu lehátka).

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ Bystřice (při ZŠ), Dr.E. Beneše 300, Bystřice

 

Třída A – „Slůňata“ - telefonicky a SMS: +420 702 026 291

 

Třída B – „Lvíčata“ - telefonicky a

 

24        Odhlašování a přihlašování obědů

 

24. 1    Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6:30 do 8:00.

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12:00 (platí pouze v první den nepřítomnosti).

Další podrobnosti výše v bodě 23.

 

25        Pobyt venku

 

25. 1    Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

 

26        Změna režimu

 

26. 1    Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

Čl. V Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

27        Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

27. 1    Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

27. 2    K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 

27. 3    Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 

27. 4    Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

27. 5    Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

27. 6    Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

27. 7    Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

27. 8    Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

27. 9    Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě a BOZP:

a)      Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu,

b)      pobyt dětí v přírodě

·      využívají  se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

·      pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky,  ostré velké kameny apod.)

 

c)      sportovní činnosti a pohybové aktivity

·      před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy,  kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

·      pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

d)     pracovní a výtvarné činnosti

·      při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

 

27. 10  V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, čj. 37014/2005-25.

 

28        Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

28. 1    Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Metodicky je k tomuto účelu využíván Minimální program prevence MŠ Bystřice, který naleznete na webových stránkách školy v sekci dokumenty.

 

28. 2    V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.

 

28. 3    Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Čl. VI Zacházení a majetkem mateřské školy

 

29        Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 

29. 1    Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

30        Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

30. 1    Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

 

30. 2    Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

31        Zabezpečení budovy MŠ

 

31. 1    Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř otevíratelné dveře odchodovým zvonkem, v případě výpadku elektrického proudu – klíček v krabičce upevněné u vchodových dveří.

 

32        Další bezpečnostní opatření

 

32. 1    Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

 

Čl. VII Závěrečná ustanovení

 

33        Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: zástupkyně školy Helena Křiklánová. O kontrolách provádí písemné záznamy

34        Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice se řídí Spisovým řádem školy.

35        Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2016

 

 

                                                                                     V Bystřici dne 1. 5. 2016

 

                                                        

 

 

 

 

 

Bc. Kateřina Švecová Reifová

                                                                                                   ředitelka školy

 

 

Příloha č. 1    Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ od 1. 9. 2016 školního roku 2016/2017

MŠ přijato dne:                                

Č.j.:                                                  

                                      /2016

Jméno a příjmení dítěte

 

 

 

 

Datum a místo narození

 

 

 

 

Adresa trvalého bydliště

 

 

 

 

 

Rodné číslo

 

 

 

Státní občanství

 

 

 

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE:

Dítě je zdravé, je řádně očkováno dle očkovacího kalendáře (příp. proč není - alergie apod.)

ANO /NE

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:

-zdravotní

-tělesné

-smyslové

-jiné (jaké)

Jiná závažná sdělení o dítěti:

Alergie na léky, potraviny a jiné:

Pravidelné užívání léků:

Možnost účasti na akcích školy (plavání, škola v přírodě):

DOPORUČUJI / NEDOPORUČUJI přijetí dítěte do mateřské školy

 

…………………………………………………………………………………..

Datum, razítko a podpis lékaře

*U dítěte se zdravotním postižením žadatel o přijetí do MŠ předloží ještě vyjádření školského poradenského zařízení.

ÚDAJE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH DÍTĚTE

Jméno a příjmení matky:

Adresa trvalého bydliště:

Doručovací adresa (pokud se liší od trvalého bydliště):

Kontaktní telefon, e-mail:

Jméno a příjmení otce:

Adresa trvalého bydliště:

Doručovací adresa (pokud se liší od trvalého bydliště):

Kontaktní telefon, e-mail:

Bankovní spojení – číslo účtu, ze kterého budou prováděny platby na účet MŠ:

Rozhodnutí obdrží do vlastních rukou zákonný zástupce:

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ):

Seznámili jsme se řádně s informacemi o průběhu správního řízení a danými termíny. Veškeré uvedené údaje jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů, které ovlivní přijetí dítěte do mateřské školy, můžeme způsobit dodatečnou změnu rozhodnutí o přijetí.

Poskytnuté údaje podléhají ustanovením zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č.561/2004 Sb. o vedení povinné školní dokumentace ve znění pozdějších předpisů.

V Bystřici dne                   2016

 

podpis matky…………………………………………………………….

 

podpis otce……………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 - Souhlas rodičů ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a  

                      osobních citlivých údajů o zdravotním stavu dítěte

 

Souhlas rodičů, zákonných zástupců

 

 

Dávám svůj souhlas Mateřské škole Bystřice, Družstevní 422, 257 51Bystřice (dále jen "instituce") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o zdravotním stavu mého

 

dítěte______________________________________________  nar. ___________________

 

ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace.

 

Také dávám souhlas se zveřejňováním údajů, fotografií a videonahrávek mého dítěte

 

a) v propagačních materiálech školy

b) na internetových stránkách školy

c) v médiích, do kterých bude škola publikovat

d) ve fotogaleriích  třídy/školy, zřizovaných na webech určených pro sdílení fotografií (např. rajce.net, flickr.com, apod.)

e) na sociálních sítích (Facebook, Twitter, apd.)

 

*nehodící škrtněte

 

Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.

Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.

Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

V _______ dne___________________

 

 

Jméno zákonného zástupce__________________________a podpis __________________

 

Jméno zákonného zástupce__________________________a podpis __________________

 

 

Příloha č. 3 -  Souhlas s vyzvedáváním a informováním o dítěti pověřenou osobou

 

Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou

V souladu s ustanovením první hlavy zákona č. 94/63 Sb., o rodině, ve znění

pozdějších předpisů, která upravuje rodičovskou zodpovědnost, a v návaznosti na ust.  § 5, odst. 1) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

 

já: Ing. Jiří Novák, nar: xxxxxxx, bytem:xxxxxxxxx, dále jen „zákonný zástupce“

zmocňuji

 

Jméno pověřené osoby: …………………………………………………………………………………………

 

Datum narození:………………………………………………………………………………………………….

 

Bytem:…………………………………………………………………………………….…………………

(dále jen „zmocněnec“)¨

 

a)      pověřuji ji, že může za mne:

-          jednat v mezích zákona č. 40/1964 Sb.,občan. zákona v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., školského zákona  týkající se docházky dítěte do MŠ

b)      pověřuji ji vyzvedáváním:

 

1)      mého syna: …………………………………………………………………..…………………………

 

2)      mé dcery:  ………..……..…………………………………………………….…………………………

 

Toto zmocnění vydávám:

a)      na dobu neurčitou

b)      po dobu určitou od:  ………………do…………………

c)      (platí i pro mimoškolní akce pořádané MŠ)

       (nehodící se škrtněte)

 

1)      Zákonný zástupce prohlašuje, že  jím zmocněná a pověřená osoba  přebírá veškerou odpovědnost za dítě zmocnitele.

2)      Zmocněnec prohlašuje, že je si vědom právní odpovědnosti vůči dítěti zmocnitele a vůči škole, kde dítě plní docházku.

3)      Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte výše uvedenou jím zmocněnou a pověřenou osobou přebírá veškerou odpovědnost za dítě zmocněnec.

4)      Zákonný zástupce bere na vědomí, že pedagogický pracovník je oprávněn prověřit uvedené údaje uvedené na zmocnění.

5)      Pokud zmocněnec odmítne součinnost při kontrole jeho osobních údajů, nebude dítě zmocněnci vydáno.

6)      V případě, že jinou pověřenou osobou je osoba nezletilá, zákonný zástupce prohlašuje, že právní úkon vyzvednutí dítěte z MŠ k němuž nezletilou osobu pověřil, je přiměřený jeho rozumové a mravní vyspělosti

 

V Praze dne:

 

……………………………………………………

                   podpis zmocněnce

…….………………………………..

podpis zákonného zástupce dítěte

 

Příloha č. 4    Žádost o ukončení předškolního vzdělávání dítěte

 

 

Údaje žadatele

 

Mateřská škola XX

XY, ředitelka

adresa

 

 

Žádost o ukončení předškolního vzdělávání dítěte

 

 

jméno a příjmení žadatele………………………………………………………………………

datum narození……………………………………….

bytem:……………………………………………......

telefon:……………………………………………….

 

Žádám o ukončení předškolního vzdělávání mého dítěte …………………………………………………………

nar. dne……………………………… v Mateřské škole  ……………………………………

ke dni…………………………………………………….

Důvod:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Místo datum

 

Podpis zákonného zástupce