"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

Jsme inspirováni vzdělávacím programem Začít spolu.

  • Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat. 
  • Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat. 
  • Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
  • Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti. 
  • Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře. 
  • Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit.
  • Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti. 
  • Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
  • Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
  • Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.

FILOSOFIE A PROFILACE ŠKOLY

FILOSOFIE A PROFILACE ŠKOLY
  HLAVNÍ PROJEKTY  
LESNÍ DNY S LIŠKOU
 BYSTROUŠKOU
ENVIRONMENTÁLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ
Cílem je environmentálně senzitivní jedinec, který má přehled o základních environmentálních zákonitostech a touží poznávat, objevovat a chránit své životní prostředí.
VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT Učíme děti porozumět základním potřebám zvířat a uvědomit si, že lidé by měli se zvířaty zacházet vlídně a respektovat jejich domovy a životní prostředí.
POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V této oblasti se zaměřujeme na rozvoj pohybových schopnosí a manuální šikovnosti dětí.
ZAJÍC HRYZÁLEK ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Podporujeme postoje a návyky dětí, které v budoucnu ovlivní jejic životní styl a duševní pohodu.
SOCIÁLNĚ
PATOLOGICKÉ JEVY
Etická výchova je velice důležitá pro správnou socializaci jedince. Zásada 5 P + O, je základním východiskem pro předcházení nežádoucích projevů chování.
Děti vedeme k tomu, aby:
1. POZDRAVILY
2. PODĚKOVALY
3. POPROSILY
4. O POMOC SI ŘEKLY
5. POMOC POSKYTLY 

A TAKÉ SE UMĚLY OMLUVIT
MYŠÁK LOGÍSEK LOGOPEDICKÁ PREVENCE V této oblasti se snažíme o celkový rozvoj komunikativních dovedností dětí.
JEŽEK FRANTIŠEK DOPRAVNÍ VÝCHOVA Na dopravním hřišti děti učíme pochopit význam bezpečného chování a postojů v dopravním prostředí a osvojení těchto dovedností.

Podrobné informace naleznete zde.

 

„Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.“

Jan Ámos Komenský