"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

DIAGNOSTIKA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ V NAŠÍ MŠ

V průběhu měsíců říjen a listopad budeme všechny děti diagnostikovat a výsledky pak společně probereme na individuálních konzultacích s rodiči.

Cílem této diagnostiky je včas odhalit oslabené funce dětí a zahájit co nejdříve účelnou nápravu a podporu.

Vše samozřejmě po konzultaci a ve spolupráci s rodiči.

PROČ DĚTI V MŠ DIAGNOSTIKUJEME

Důvody, proč v MŠ učitelka diagnostikuje:  

 • Hledá příčinu určitého stavu dítěte, vzdělávacích a výchovných problémů.  
 • Zjišťuje rozvoj dítěte v různých oblastech, stanovuje jeho silné a slabé stránky.  
 • Hledá adekvátní metody edukace.  
 • Sleduje efekt zvolených postupů v edukačním procesu.  
 • Připravuje strategii pro reedukaci, terapii.  
 • Zpracovává podklady pro informace rodičům, odbornému pracovišti-nejčastěji pedagogicko psychologické poradně pro formální rozhodnutí a diagnózu.Tímto způsobem zajišťuje preferenci týmového přístupu namísto šetření jediným odborníkem.
 • Diagnostika prováděná učitelkou v přirozených podmínkách MŠ, kde je dítěti „dobře“, je efektivní, dítě není novým prostředím stresováno.

Naši pedagogové využívají diagnostiku formální a neformální:

a) neformální diagnostikování, tzv. průběžné - pedagog vykonává stále a spontánně, při práci s dětmi. Zjišťuje přítomnost jevů ve vzdělávacím procesu, posuzuje projevy různého charakteru, rozhoduje o dalším postupu a řeší vzniklou situaci;

b) formální diagnostikování – děje se v jasně vymezené, připravené, naplánované diagnostické situaci v jednotlivých etapách vzdělávacího procesu. Má předem danou formu, metody a pravidla evidence dat. Výsledky jsou přesně evidovány a poté zpracovány, posouzeny, vyhodnoceny. Jsou i kontrolovány a ověřovány jinými diagnostickými postupy. Cílené formální diagnostikování se opakuje v určitém časovém odstupu.

Diagnostické činnosti se opírají o:

 • normy – normativní diagnostika – dítě je srovnáváno s normami pro danou věkovou skupinu
 • kritéria – kriteriální diagnostika – srovnávání dítěte podle měřítka nebo rozlišovacího znaku
 • individuální přístup - individualizovaná diagnostika – hledáme odpovědi na to, proč dítě danou věc neumí, nezvládá, jaká je příčina. Srovnává se pokrok dítěte s dřívějším výsledkem v dané činnosti či výkonu, který byl cílevědomě stimulován. 

Nejčastější diagnostické metody jsou:

 • pozorování
 • rozbor hry, kresby, díla
 • rozhovor
 • testovací metody
 • dotazník