"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020

Ohlédnutí za rokem 2020 v MŠ Bystřice U lišky Bystroušky

  1. Výchova a vzdělávání

Jako učitelky v mateřské škole stojíme na počátku celoživotního vzdělávání vašich dětí. Je pro nás tedy velice důležité dětem vhodnou formou předat informace o vesmíru, planetě Zemi, součastném světě a jeho fungování, informace o lidech, zvířatech, přírodě a věcech. Za hlavní cíl si klademe v dětech vzbudit vnitřní motivaci, touhu a radost z učení a získávání informací, která by jim vydržela po celý jejich život.

Sami vidíme, jak situace s nákazou koronaviru svět a smýšlení mění a ještě měnit bude. Ten, kdo bude psychicky a fyzicky připraven na neustále probíhající změny a s tím související nové dovednosti a znalosti, má velký potenciál prožít spokojený a naplněný život, bez obav a strachů.

Jako velice významný a přínosný vnímáme v mateřské škole také proces socializace, který formuje osobnost a dítě připravuje na budoucí život ve společnosti. Ne každý umí v dospělosti zodpovědně přijmout a zvládat vzorce žádoucího chování, hrát různé sociální role nebo si uvědomit si vlastní jedinečnost. Proto se snažíme dětem vytvářet podmínky, ve kterých všechny tyto dovednosti mohou trénovat a získat.

Školní vzdělávací program byl v roce 2020 aktualizován. Nese název - Objevujeme svět s liškou Bystrouškou a je platný do 1. 9. 2023. Tento vzdělávací program si můžete přečíst na webu školy. Je zde dopodrobna rozepsána strategie i filosofie školy, personální i materiální podmínky a v neposlední řadě konkrétní náměty pro výchovně vzdělávací činnosti. Každá třída si pak v souladu se školním vzdělávacím programem, dle aktuálního složení dětí a jejich schopností a potřeb, sestavuje svůj Třídní vzdělávací program, který mají rodiče opět k dispozici na webu třídy.

Velice podrobně se také věnujeme evaluaci vzdělávacího procesu a pedagogické diagnostice dětí. S výsledky diagnostiky jsou rodiče seznamováni na individuálních konzultačních hodinách.

Našim dětem a rodičům můžeme také nabídnout širokou nabídku nadstandardních služeb v podobě poradenství speciálního pedagoga, služeb logopedického asistenta, validovaných testů na odhalení specifických poruch učení (Test rizika), dále nápravné a preventivní programy pro podporu oslabených percepcí.

Inkluze dětí je v naší škole na vysoké úrovni a to díky speciálně pedagogické podpoře ze strany ředitelky školy a profesních kompetencí učitelů. V současné době je v naší škole vzděláváno 10 dětí se speciálními vzdělávacími potřeba. Na škole působí 5 asistentů pedagoga.

  1. Projekty, do kterých jsme zapojeni. Spolupráce.

Projekt "I CESTA JE CÍL..."

Tento projekt je spolufinancován EU. Jedná se o podporu čtenářské gramotnosti, kvalitnější vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s podporou školního asistenta, podpora společného vzdělávání, polytechnického vzdělávání. V neposlední řadě tento projekt podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a to zejména v oblasti osobnostního rozvoje, ICT dovedností a sdílení zkušeností se spolupracujícími školami. V tomto projektu naše škola získala 607.350,-Kč.

Ze zpětné vazby pedagogů, kteří byli podpořeni aktivitami, které jsme si z projektu vybrali, lze jednoznačně vyvodit, že další vzdělávání bylo velice přínosné a inspirativní a kladně ovlivnilo edukační proces v naší škole. Pedagogové tak nejen prohloubili stávající pedagogické kompetence, ale získali i nové kompetence, které jsou důležité pro dnešní inovativní přístup ke vzdělávání. Velice kladně také hodnotíme cílené materiální vybavení školy, bez kterého by nebylo možné nové metody a formy práce zavádět do praxe.

Jedno z nejpřínosnějších vzdělávání byl seminář osobnostně sociálního rozvoje pedagogů, které pomohlo jednotlivcům poznat a specifikovat svoje silné a slabé stránky a nastavit tak správně svůj plán rozvoje. Neméně důležitou součástí byla prevence a řešení syndromu vyhoření a psychohygiena, která je v povolání pedagoga velice důležitá, leč často zanedbávaná. Zajímavé byly také prvky partnerské komunikace, jak ve vztahu k dětem, rodičům i kolegům.

Dalšími velice přínosnými semináři byly semináře z oblasti čtenářské gramotnosti. Důraz byl kladen na školní připravenost dětí, bez které se v budoucnu na základní škole při učení psaní a čtení neobejdou. Obohacující byly formy komunikace, rozvoj řeči, prevence logopedických vad, rozvoj percepčních oblastí, možnosti náprav oslabených funkcí a spolupráce s rodiči. Praktická cvičení na rozvoj hrubé a jemné motoriky, podpora laterality, ergonomie pomůce a sezení pro budoucí psaní. Zajímavé byly tipy na netradiční dětskou literaturu a její propojení s ŠVP PV.

K rozvoji čtenářské gramotnosti jsme zakoupili mnoho zajímavých pomůcek a edukačních materiálů, abychom vytvořili podnětné prostředí pro praktické využívání nabytých vědomostí. Velice přínosné vnímáme pořízení 2ks interaktivních tabulí, které využívají hlavně děti rok před nástupem do základní školy.

I v roce 2021 budeme žádat o další dotační titul, Šablony III. a projekt jsme pojmenovali „Společně to dokážeme“. Tento projekt bude zaměřen zejména na inkluzi a personální podporu v podobě školního asistenta.

Jako ředitelka se snažím naši školu propagovat v rámci regionu, věnuji se přednáškové činnosti (např. Konference o vzdělávání v Benešově 2020), jsem zapojena v projektu SYPO pro začínající učitele, kterým poskytuji podporu, dále vzdělávám ostatní pedagogy a to zejména v oblasti Plánování, evaluace, inkluze, pedagogické diagnostiky a také se sama i nadále vzdělávám studiem na vysoké škole Karlovy univerzity v rámci celoživotního vzdělávání.

Projekt Lokomoce

V projektu jsme už druhým rokem. Cílem projektu je vrátit do školek pohyb, aby i dnešní děti, které ho mají mnohem méně, než měli jejich rodiče, si v dnešním přetechnizovaném světě vytvořili a pak i udrželi správné pohybové vzory, návyky, a především správné držení těla! V naší škole tak děti cvičí každý den 20 – 30 min. a další pohybové aktivity probíhají při každodenním pobytu venku a to většinou za každého počasí.

Prima vizus

Jedná se o preventivní vyšetření zraku u dětí od 3 let.

Smyslem vyšetření je vyhledání dosud nezjištěných refrakčních (dioptrických) vad u dětí, včasné zahájení účinné léčby a předcházení tak dalšímu zhoršování zraku.

- I malá porucha může dítěti způsobovat značné obtíže.

- Dioptrické vady způsobují zhoršenou orientaci v prostoru, která může být příčinou úrazu.

- Oční vady celkově ovlivňují zrakovou percepcy a mohou stát za příčinou poruch učení. 

- Děti s vadou vnímají své okolí rozostřeně, jako by se dívaly na svět přes matné sklo.

Menza ČR

V rámci spolupráce s Menzou ČR mají rodiče možnost nechat u svého dítěte od 5 let změřit hodnotu IQ. V tomto projektu jde hlavně o vyhledávání dětí nadaných.

 

Rodiče vítáni

Spolupráci s rodiči vnímáme jako jednu z klíčových aktivit pro dobré fungování školy. Rodiče jsou v naší škole opravdu vítáni, mohou se účastnit vyučování, pořádáme pro ně různé dílničky, setkávání, projekty. Samozřejmě mají možnost osobní konzultace s vedením školy nebo třídními učitelkami. Dvakrát ročně pro rodiče organizujeme třídní schůzky. Rodiče jsou informováni jak na nástěnkách tříd, tak na webových stránkách školy a veškeré informace jsou jim také zasílány emailem.

O dobré spolupráci svědčí i pozitivní hodnocení školy rodiči v dotazníkovém šetření, které proběhlo v lednu 2020 a s jehož výsledky byla veřejnost i zřizovatel školy seznámen.

Někteří rodiče se velice aktivně zapojují do dění ve škole a organizují pro děti zajímavé besedy, dílny či výlety s programem.

 

Místní akční plán – Posázaví o.p. s

 

Do místního akčního plánu jsme aktivně zapojeni a pravidelně se účastníme všech zřízených výborů, ve kterých předáváme naše podněty v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti i rovných příležitostí. Spolupráci vnímáme jako velice přínosnou. Posázaví o.p.s se podařilo vytvořit velice funkční projekt, ve kterém různými aktivitami podporuje všechny aktéry školství. Nejvíce kladně hodnotíme vzdělávací akce pro učitele, zejména pak organizaci velice vydařené Letní školy.

V rámci tohoto projektu jsme se s dětmi také zapojili do podprojektu Benešovsko žije příběhem. Příběh ze třídy Myšáků byl vybrán jako zdařilý a děti na slavnostním vyhlášení mohly zažít, jaké to je, když se něco povede. Na památku děti také dostaly knihu, kde je příběh otištěn. I v roce 2021 máme v plánu se aktivně k MAP připojit a podílet se na rozvoji kvality školství v našem regionu.

 

Spolupráce s dalšími organizacemi

Spolupráce s místní základní školou je pro nás samozřejmostí, přijímáme jakékoli podněty z jejich strany a je pro nás důležitá úspěšnost našich dětí v ZŠ.

Jak ZŠ, tak MŠ neustále vytváří nové možnosti vzájemného poznávání a formy možné spolupráce. Vzhledem k tomu, že se naše odloučené pracoviště nachází v prostorách ZŠ a děti z MŠ se stravují v jídelně ZŠ je tak zpětná vazba od pedagogů ZŠ současných prvňáčků, našich bývalých předškoláků každodenní a přínosná. Naši současní předškoláci mají celý školní rok možnost poznat školní zahradu ZŠ, jídelnu ZŠ, tělocvičnu ZŠ a víme, že jim to značně usnadňuje adaptaci v první třídě.

Samozřejmě pořádáme besedy pro rodiče budoucích prvňáků s učitelkami, k zápisu děti posíláme s deníkem, který slouží jako portfolio dítěte, kde má možnost učitelka na zápisu nahlédnout do našich poznámek o dítěti a prohlédnout si průřez pracemi dítěte za poslední půl rok.

Také pořádáme náslechové hodiny budoucích prvňáčků v hodinách a pořádáme besedy se současnými prvňáčky, kteří nám do MŠ chodí vyprávět, jak to v té „velké“ škole vypadá a funguje, co je tam baví, apod.

Rodiče mají možnost seznámit se s prostory ZŠ ve Dni otevřených dveří nebo po individuální domluvě se mohou jít podívat přímo do vyučovací hodiny.

Před samotným zápisem do ZŠ pořádáme v MŠ „ Zápis na nečisto“, jehož smyslem je zbavit rodiče i děti případné nervozity a strachu ze selhání.

ZŠ a MŠ je také domluvena na spolupráci při větších akcích školy, na které se vzájemně zveme.

V budoucnu chceme hledat nové možnosti spolupráce – např. projekt Škola před školou. Nebo například nastavit kritéria budoucích prvňáčků od učitelek prvních tříd – priority činností a schopností, které by děti měly ovládat.

Naše mateřská kola dosud spolupracuje s místní městskou knihovnou, domovem pro seniory, místním městským úřadem, divadlem U jelena, pedagogicko psychologickou poradnou v Benešově, městskou policií a veřejnými službami (sběrný dvůr), dobrovolnými hasiči, lékaři, policií, apod. 

Spolupráce s knihovnou a divadlem nám pomáhá u dětí vytvářet základní kulturní hodnoty a žádoucí společenské postoje v této oblasti. Divadlo je také místem, kam chodíme na různá představení nebo sami představení pořádáme.

Knihovnu využíváme nejen na zapůjčování knih, ale také jejích akcí a projektových dnů k různým příležitostem.

Na sběrném dvoře pak získáváme zajímavé materiály pro naše tvoření a také se chodíme dívat, jak se třídí odpad, apd. v rámci naplňování cílů EVVO.

S městskou policií spolupracujeme při akcích na dopravním hřišti nebo besedách o bezpečnosti.

Dále využíváme nabídky místních spolků a organizací i jednotlivců, jejichž akce, besedy, výstavy či exkurze by mohly zajímavě doplnit vzdělávací program školy. Jedná se zejména o chovatele, včelaře nebo myslivce nebo ukázky rukodělných prací.

I nadále budeme vyhledávat a navazovat kontakty s místními firmami a organizacemi, které by přinesli dětem na základě terénního či prožitkového učení nové zážitky a zkušenosti.

Také se snažíme vytvářet příležitosti, které budou prostředkem podpory vytváření kompetencí zaměřených na poznávání našeho města a vztahu k němu. Mezi takové aktivity patří pravidelné návštěvy dětí na městském úřadě, besedy s panem starostou, či svatba na zkoušku. Každý měsíc také mateřská škola píše příspěvek do Hlasu Bystřice, kde se lidé mohou dovědět o novinkách a akcích školy.

Podrobné informace jsou také k dispozici na webu školy nebo je vám k dispozici vedení školy, které přivítá jakékoli vaše náměty či nabídky spolupráce.

 

  1. Technický stav spravovaných budov a ekonomické podmínky školy

V závěru letošního roku se podařilo zrealizovat rozsáhlou rekonstrukci původní budovy MŠ (hydrozizolaci), která byla spojena s renovací přízemních prostor, školní kuchyně a venkovních toalet. Došlo také k renovaci povrchu venkovních schodišť a dovybavení zahrady herními prvky. V plánu je mnoho dalších projektů, které budou realizované dle aktuálních možností a to hlavně finančních a organizačních. Mezi plány je tak zbudování keramické dílny, polytechnické dílny, venkovní učebny, nový povrch dopravního hřiště nebo také nová vzduchotechnika ve školní jídelně.

Finanční prostředky na provoz od zřizovatele školy jsou dle návrhu rozpočtu dostačující. Velice kladně hodnotíme vstřícný přístup zřizovatele, který svým jednáním a kroky dává najevo, že mu výchova vzdělávání jeho budoucích občanů není lhostejná.

Nové financování školství se jeví jako velice funkční a tak i v této oblasti se škola nepotýká s nedostatkem. Naopak bylo možné v roce 2020 nad rámec uznaných úvazků zaměstnat dvě chůvy, které vypomáhaly na třídách, kam nastoupily nové děti.

Dalším důležitým finančním zdrojem jsou také dotace z EU, které umožňují nadstandardní vybavení školy knihami, pomůckami a přínosným vzdělávání učitelů.

Sponzorské dary od rodičů či firem jsou spíše drobného nebo věcného charakteru, ale i tak jsme za každou formu pomoci velice vděční.

Závěr

     Ve školství nebývá obvyklé hodnotit rok kalendářní, ale školní. Je to tedy i pro mě zvláštní pocit hodnotit rok 2020, který zasahuje do dvou roků školních, obzvláště když oba byly a jsou postiženy a ovlivněny koronavirovou krizí a to nijak pozitivně. Tato zvláštní doba dala červenou mnoha aktivitám, které běžně děláme nebo i těm, které byly teprve v plánu.

 Provoz školy samozřejmě také ovlivnila velká nemocnost dětí i personálu, která v měsíci lednu 2021 ještě přetrvává.

 I přes to bych si dovolila závěrem napsat, že provoz naší mateřské školy vnímám jako velice funkční, o čemž svědčí i zpětné vazby od rodičů i dětí (jak osobně, emailem, tak v dotazníkovém šetření) a to je pro nás asi nejdůležitější. Daří se nám udržovat dobré mezilidské vztahy a do práce chodíme rády.

Využíváme moderní edukační metody a pomůcky, neustále se vzděláváme v oboru pedagogiky a děláme vše, o čem si myslíme, že přispívá k lepšímu prostředí pro rozvoj a vzdělávání dětí.

Ale už se, asi jako vy všichni, nedočkavě těšíme, až se naše životy vrátí do normálu a my budeme moct naše plány, vize a cíle aktivně realizovat.

 

Za tým MŠ Bystřice vám přeji dny plné radosti a naděje.

 

Mgr. Kateřina Reifová, ředitelka školy