"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

Informace pro zákonné zástupce dětí o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání a průběhu správního řízení – přijímacího řízení na školní rok 2021/2022

1. Informace o zápisu a termínech správního řízení:

·        Zápis a přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání se koná 11. 5. a 12. 5. 2021 od 15,00 do 18,00 hodin,

·        termín pro vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí – do 15. 5. 2021 do 12.00 hodin, na ředitelství MŠ, a to vždy po telefonické nebo emailové domluvě (mobil:+420 702 026 580, email: reditelka@msbystrice.cz, ředitelka MŠ – Bc. Kateřina Švecová Reifová),

·        termín pro ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí je do 12. 5. 2021, 18.00 hodin,

·        termín pro zveřejnění přijatých a nepřijatých uchazečů je 20. 5. 2020. Seznam přijatých a nepřijatých dětí – jejich registračních čísel, bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a na budově MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno úřední poštou a založeno do složky dítěte a archivováno. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá poštou.

·        proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který Rozhodnutí vydal, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství a sportu.

Kritéria pro přednostní přijetí dětí k docházce do Mateřské školy a Lesní mateřské školy Bystřice:

1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Bystřice.

2. Dítě, které dovrší věk minimálně 3 roky k 31. 8. 2021 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Bystřice.

3.  Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky z jiné spádové oblasti.

Dále budou místa obsazována postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším s trvalým pobytem ze spádové oblasti města Bystřice do naplnění volné kapacity školy. V případě, že kapacita školy se nenaplní dětmi ze spádové oblasti, budou přijímány děti i z jiných spádových oblastí.

3. Průběh přijímacího řízení:

·        přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy dle zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,

·        doručením řádně vyplněných tiskopisů na ředitelství mateřské školy bude zahájeno správní řízení o přijetí,

·        první lhůta bez zbytečného odkladu je do 30 dnů od zahájení správního řízení, kdy je správní orgán povinen vydat Rozhodnutí,

·        během správního řízení mají účastníci právo nahlížet do svého spisu, doplňovat ho, pořizovat kopie, opisy, atd.

 

·        účastníky řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným zástupcem,

a Mateřská škola Bystřice, Družstevní 422, 257 51 Bystřice, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Kateřinou Švecovou Reifovou,

·        správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé věkem nebo zdravotním stavem,

·        pro Rozhodnutí o přijetí je směrodatné splnění stanovených kritérií v průběhu správního řízení,

·        při přijímání je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

4. Další informace:

·        informace o Zápisu se zveřejňují způsobem v místě obvyklým - webové stránky MŠ a budova MŠ, úřední deska a webové stránky města Bystřice,

·        dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu celého školního roku, pokud není kapacita školy zcela naplněna,

·        k předškolnímu vzdělávání se zpravidla přijímají děti ve věku 3 – 6 let,

·        k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky. Pokud nelze takové dítě přijmout z kapacitních důvodů, je zákonný zástupce dítěte informován o povinnosti města, v níž má dítě místo trvalého pobytu, o zajištění zařazení dítěte do jakékoliv jiné mateřské školy,

·        všechny děti jsou přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném očkování dítěte.

Prohlášení zákonných zástupců:

Seznámil/a/i jsem/jsme se řádně s informacemi o průběhu správního řízení a danými termíny. Beru/eme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů lze kdykoli zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte. Bylo mi/nám přiděleno registrační číslo pro účely přijímacího řízení.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

 

OBECNÉ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

OBECNÉ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Vážení rodiče,

pokud jste se rozhodli přijít poprvé k zápisu právě do naší mateřské školy, využijte potřebných informací, které nabízí naše webové stránky. 

Možnost seznámit se s naší mateřskou školou, jejím vybavením, interiérem, zahradou, personálem a celkovým chodem se můžete na Dni otevřených dveří, který se bude konat v den Zápisu, 11. 5. a 12. 5. 2021 od 15 - 18hod.

Dále můžete využít našeho Programu adaptace pro děti, který startuje vždy po zápisu do naší mateřské školy. Více informací o adaptačním programu – MINIŠKOLIČCE se dozvíte zde. Další možností je případně osobní setkání s vedením školy.

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení.

S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,  jako zákonní zástupci zastupující účastníka řízení vedeného pod  registračními čísly (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto.

Termín možnosti seznámení s podklady bude zveřejněn v době podání žádostí.

Poté bez zbytečného odkladu bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) na webových stránkách školy a informační nástěnce školy na hlavní budově.

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení Vám bude sdělen při podání žádosti a zároveň k nahlédnutí na webových stránkách školy v záložce „Zápis děti do naší MŠ“.

Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou).

Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku.

Zároveň zde bude uveden termín první společné zahajovací schůzky, která vyžaduje Vaši účast, neboť zde dojde k předání potřebné dokumentace, která zakládá školní matriku a bez níž není možné zahájit docházku do mateřské školy.

Součástí tohoto setkání bude taktéž seznámení se školním řádem a nabídka termínů na společná odpoledne s Vámi a Vašimi dětmi, ještě před nástupem do mateřské školy, a to pro lepší adaptaci. 

Příprava žádosti

V sekci Informace - Dokumenty ke stažení naleznete přihlášku ke vzdělávání do naší mateřské školy.  

Podle nového Občanského zákoníku jsou oba zákonní zástupci povinni rozhodovat o právech dítěte ve shodě.

Co je potřebné k zápisu do mateřské školy?

K zápisu přineste vyplněnou žádost podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte, potvrzenou od lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče, popř. doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od bydliště nebo trvalého pobytu zákonných zástupců). Cizí státní příslušníci přinesou povolení k pobytu.

Pokud již navštěvujete mateřskou školu a pro naši školu jste se rozhodli z jakéhokoliv důvodu (př. stěhování), požádejte kmenovou školu o kopii zadní strany evidenčního listu, kde je vyjádření dětského lékaře i k očkování dítěte, toto je postačující.