"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

KONTAKTY NA KLINICKÉ LOGOPEDY

ZDE

ČLÁNKY NA TÉMA LOGOPEDIE

Patlavost Patlavost je vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka a je funkční poruchou v předškolním věku. Vývoj výslovnosti u dítěte je závislý na jazykových vrozených schopnostech,...
Vývoj řeči Vývoj řeči nelze odlišit od vývoje ostatních schopností člověka. Není proto možné rozvíjet dětskou řeč na úrovni, která by měla odpovídat věku, pokud celkový vývoj všech schopností a...
LOGOPEDICKÁ PREVENCE
Logopedická prevence  Správná mluva je vizitkou každého z nás, avšak zkušenosti pedagogů, klinických logopedů varují, že stále více dětí předškolního věku trápí nějaké poruchy výslovnosti....
ROZCVIČKA MLUVIDEL
Abychom nepředkládali rodičům jen teorii, nabízíme několik námětů pro motoriku mluvidel: Pohyb jazyka dopředu a dozadu  - čertík. Pohyb jazyka z pravého koutku do levého a zpět...
MLUVIT NENÍ JEN VYSLOVOVAT
Mluvit není jen vyslovovat Vytváření jednotlivých hlásek, zejména těch artikulačně náročnějších, trvá určitou dobu. Proto nepřesná nebo odchylná  výslovnost je jev pouze přechodný – vývojový....
Logoped provede základní orientační vyšetření sluchu, schopnosti fonematické diferenciace výslovnosti, vyšetření laterality. Každé dítě je jiné, někdy jsou mezi nimi velké rozdíly i co se...
KDY JE VHODNÉ VYHLEDAT LOGOPEDA
Kdy je vhodné vyhledat logopeda Dnešní děti mají často problém s rozmluvením se. Na vině nemusí být nic, dítě je pohodlné, ale naopak může být na vině i opožděný celkový psychomotorický vývoj, ale...

LOGOPEDICKÁ PÉČE V NAŠÍ MŠ

 LOGOPEDICKÁ PÉČE V NAŠÍ MŠ

V současné době na škole působí 2 logopedické asistentky. Zajišťují logopedickou depistáž, indivuduální lekce i kroužek logopedie. 

Cílem logopedické intervence v mateřské škole je rozvoj komunikace ve všech jejích podobách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dětí. Dětem chceme poskytovat rozvoj komunikačních dovedností zahrnující péči jak skupinovou, tak individuální s využitím různých metodik.  

Mateřská škola je celkově vhodným prostředím pro rozvoj řeči. Dítě se učí komunikovat s cizími lidmi, vrstevníky a navazuje tak nové kontakty, učí se řešit nové situace.

1. Skupinová intervence pro děti

Kolektivní intervence dětem hravou a zábavnou formou umožňuje překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnosti a celou jejich osobnost. Je vykonávána denně a prolíná celým výchovně-vzdělávacím procesem. K obohacení a zpestření logopedické intervence využíváme mnoho speciálních učebních pomůcek.

V rámci kolektivní činnosti aktivita rozvíjí:

zrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci

prostorovou a časoprostorovou orientaci

rytmické cítění, rytmizaci pohybového i mluvního projevu

hygienu mluvidel

sociální dovednosti

slovní zásobu

Dovednosti jsou procvičovány formou nejrůznějších didaktických her a cvičení ve skupině dětí v rámci třídy.

Logopedická prevence však nenahrazuje péči klinického logopeda, který s dítětem individuálně vyvozuje hlásky.

2. Individuální intervence pro děti

V jednotlivých třídách budou probíhat logopedická orientační vyšetření (depistáž) řeči dítěte, která nám poskytnou vstupní informace o potřebnosti každého z dětí.  

Pokud bude potřeba nápravy řeči u dětí přesahovat personální kapacitu školy, budou upřednostňovány děti z předškolních tříd, které nechodí na logopedickou nápravu do jiného zařízení.

Co mohou udělat rodiče

Rodiče často vyčkávají, až jejich dítě dosáhne předškolního věku, aby mohlo absolvovat nápravu řeči v mateřské škole. Na nápravu vad je v 5 letech již dost pozdě a korekce hlásek je velmi ztížená špatnou fixací. Většina rodičů nechává tuto skutečnost na poslední chvíli, zejména před nebo i po zápisu dětí do 1. tříd, kdy se plní logopedická pracoviště a to i ta soukromá, kde je tato péče zpoplatněná.

Apelujeme na rodiče, aby nenechávali mluvní vývoj svých dětí na poslední chvíli!

Jak se tedy „učit mluvit“?

Je dobré vymezit si každý den čas, kdy se budeme dítěti aktivně věnovat. Nemusí to být dlouhý časový úsek, lepší je činnost rozdělit do několika kratších bloků (po pěti, deseti minutách).

Velmi důležitá je komunikace očí, oční kontakt – sedněme si do úrovně dítěte, nedívejme se na něj shora.

Odstraňme všechno, co nás může v době učení (práce, komunikace, hry) rušit. Je důležité vypnout televizi, rádio, dát z dosahu ostatní hračky, používejte pouze pomůcky určené ke konkrétní činnosti.

Pokud je dítě unavené nebo ho učení nebaví, přestaňme. Je lepší vyčkat, až se dítě bude opět soustředit na práci.

Jak se na logopedický kroužek či lekce s logopedickou asistentkou přihlásit?

Na webu v sekci - Informace -Kroužky. Přihlašování je spuštěno vždy v polovině září nového školního roku.