"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

JÍT S PŘEDŠKOLÁKEM DO PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADNY? NENÍ TO ZBYTEČNÉ!

JÍT S PŘEDŠKOLÁKEM DO PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADNY? NENÍ TO ZBYTEČNÉ!

Chystáte se na zápis do první třídy a řešíte, zda je váš potomek připraven, aby zvládl nástup do školy? Nebo uvažujete o odkladu povinné školní docházky? Proč je v každém případě na místě poradit se s odborníky a nechat je posoudit, jak na tom dítě skutečně je, zdůrazňuje PhDr. Galina Jarolímková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu. Na vše důležité, co se vyplatí vědět, jsme se jí zeptali za vás!

Z jakých důvodů doporučujete navštívit s dítětem předškolního věku pedagogicko-psychologickou poradnu? Je to "povinné?"

Naše zkušenosti ukazují, že v poslední době rodiče častěji vyhledávají radu ohledně školní zralosti a častěji také žádají pro své děti odklad školní docházky. Zhruba třetina dětí před zahájením povinné školní docházky vyžaduje speciální odborné posouzení školní zralosti.

V minulosti byl trend opačný, rodiče se mnohdy bránili odkladu, neboť řádný nástup dítěte do základní školy potvrzoval tzv. „normalitu jejich potomka“. Do pedagogicko-psychologické poradny (PPP) byste měli zajít určitě tehdy, když dětský lékař (či jiný odborný lékař) napíše doporučení k odkladu školní docházky.

Dále v případě, že to doporučí učitelka mateřské školy nebo učitelka základní školy při zápisu do první  třídy. Samozřejmě i tehdy, když se názory neshodují nebo když rodiče mají určité pochybnosti. Návštěva PPP není povinná. Rozhodnutí, zda ji se svým dítětem navštívit, či ne, je pouze v kompetenci rodičů.

Mám pocit, že poslední dobou sílí trend, kdy rodiče odkládají nástup potomka do první třídy jen kvůli věku nebo že jim samotným připadá příliš „dětský“. To asi není správná cesta?

Rozhodně nejsem zastáncem plošných odkladů školní zralosti jenom vzhledem k věku. A to je jeden z důvodů, proč je tolik důležité nechat své dítě vyšetřit v PPP, a získat tak i přehled a srovnání, jak funguje a pracuje ve srovnání se svými vrstevníky.

Leckdy může být dítě narozené v letních měsících daleko zralejší než dítě narozené dříve. Odklad školní zralosti je posudek vydávaný nejen z pohledu psychologa z PPP, ale zároveň pediatra či klinického psychologa.

Kdy je ten správný čas se na vyšetření objednat vzhledem k zápisům do prvních tříd? A jak dlouhé jsou čekací lhůty na termín, někteří rodiče si stěžují, že i několik měsíců…

V současné chvíli probíhají v mateřských školách našeho obvodu (Praha) screeningová šetření školní zralosti a následně mají všichni zákonní zástupci možnost konzultovat dílčí výsledky s odbornými pracovníky.

U dětí, které jsou z jakýchkoli důvodů „kandidáti“ na odklad školní docházky, se poté domluví odborní pracovníci s rodiči na termínu vyšetření v PPP. Pokud se však rodič rozhodne sám poradnu navštívit, je právě nyní ta nejvhodnější chvíle na objednání (nejlépe do spádové PPP, v jejíž péči je mateřská školka). Čekací lhůta je skutečně dva až tři měsíce.

Co dítě a samozřejmě i jeho rodiče v poradně čeká? Jak vyšetření probíhá a co vše se zjišťuje?

Vyšetření je zaměřené na zmapování úrovně rozvoje jednotlivých poznávacích percepčních schopností, tedy zrakové a sluchové vnímání, řeč (výslovnost, artikulační obratnost, slovní zásoba, vyjadřování), grafomotorika (úchop tužky, vedení linií, volná kresba, obkreslování), koordinace oka-ruky (překreslování dle předlohy), oblast předčíselných představ, prostorové orientace, pozornost a pracovní zralost, emoční zralost  a schopnost adaptability, také paměť a všeobecný přehled a vědomosti.

Konkrétně sledujeme vyzrálost jednotlivých oblastí u dítěte vzhledem k věkové normě, vyrovnanost výkonů v rámci samotného dítěte (výrazné výkyvy v jednotlivých výkonech) a zároveň bereme v úvahu možnosti rodiny, školy, do které dítě nastupuje, a schopnost dítěte případné nezralosti s určitou mírou podpory vyrovnat.

Vyšetření trvá zhruba dvě hodiny a probíhá většinou bez přítomnosti rodiče. Pokud dítě odloučení nezvládá, jsou rodiče přítomni, dokud negativní reakce dítěte neodezní.

A pak vydáte případně návrh na odložení školní docházky?

Nikoli! S rodiči jsou výsledky vyšetření podrobně konzultovány, navrhneme jim případně určitá opatření a postupy rozvoje, ve výjimečných situacích domluvíme následné konzultace či doporučíme edukační a stimulační programy.

Výsledky našeho šetření obdrží rodiče samozřejmě v písemné formě, kterou doručí škole. Pokud ale jde o odklad povinné školní docházky, pedagogicko-psychologická poradna jej pouze navrhuje, konečné rozhodnutí je vždy jen a pouze na zákonném zástupci dítěte!

V případě, že je důvodem k odkladu školní docházky pouze řečová vada – je nutné kontaktovat speciálně-pedagogické centrum, a to i v případě, že dítě dochází ke klinickému logopedovi. Pokud odklad školní docházky doporučí na základě svého vyšetření dětský psycholog, přinese zákonný zástupce tuto zprávu do poradny a doporučení mu vystavíme.

Jaké tedy jsou nejčastější důvody, kdy doporučíte, aby dítě ještě do školy nenastoupilo?

Jako nejčastější příčiny vidíme logopedické vady a poruchy řeči spolu s poruchami pozornosti a soustředění. Odklad školní docházky by ale neměl být jen administrativním krokem k odložení školní povinnosti, ale především časem pro kompenzaci a stimulaci.

V současné době je odklad chápán také jako prevence specifických poruch učení. Jedná se o variantu pomoci, kdy dítě jeví známky nezralosti nebo je školsky nepřipravené, což by způsobilo, že by nebylo schopno zvládnout nároky, které na něj škola klade, a negativně by to ovlivnilo i jeho úspěšnost.

O odložení nástupu do školy  lze uvažovat, pokud je dítě např. nesoustředěné, neklidné, přebíhá od jedné činnosti k druhé, je neobratné a nesamostatné, impulzivní, neumí se podřídit autoritě, objevuje se u něho agresivita, velmi špatně navazuje kontakt s vrstevníky, je přecitlivělé až plačtivé nebo naopak pomalé, bázlivé, nápadně unavitelné, nekomunikující až apatické.

Co byste rodičům v tomto případě doporučila?

Samozřejmě nelze jen pasivně čekat a domnívat se, že roční odložení školní docházky vše samo vyřeší. Aby byl odklad smysluplný a účinný, je nutné vytvořit ideální podmínky pro další rozvoj dítěte.

Sem určitě spadá vytvoření individuálně vzdělávacího programu. Je nutné s potomkem systematicky pracovat, zejména v problematických oblastech, které byly příčinou odložení povinné školní docházky, spolupracovat s mateřskou školou i ostatními odborníky (logoped, psycholog apod.).