"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

1.Podtéma: Říjen klepe na dveře ve strakaté zástěře  (7. 10. - 6. 11. 2020)

 • pozorování přírodních jevů a změn v přírodě
 • sběr přírodnin, podněcování fantazie při tvoření (experimentování s barvou)
 • smyslové hry
 • podzimní hry a činnosti
 • pouštění draků
 • lokomoční pohybové činnosti (běh, chůze po zvýšené ploše, udržování rovnováhy)
 • práce s obrazovým materiálem a encyklopedií
 • poslech čtených a vyprávěných příběhů a pohádek
 • hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • nácvik básní a písní s podzimní tématikou
 • ochrana zdraví, správné hygienické návyky

 

2. Podtéma: Na Svatého Martina kouřívá se z komína (9. 11. - 20. 11. 2020)

 • příprava a realizace společenských zábav a slavností
 • logopedické hříčky, dechová cvičení, rytmizace
 • procvičování grafomotoriky, správný úchop
 • dramatizace legendy o Svatém Martinovi
 • účast při výlovu rybníka
 • posvícenské pečení s rodiči
 • poznávání proměnlivosti počasí - přicházející zima
 • grafomotorické cviky na uvolnění ramenního kloubu - kresba postavy
 • lokomoční cvičení a poznávání tělovýchovného náčiní
 • nácvik tanečku

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

    ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Posilování potřeby být v kontaktu s přírodou
 • Seznámení s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata, přírodu
 • Uvědomění si střídání ročních období
 • Péče o ptáky a lesní zvěř
 • Třídění odpadu
 • Rozlišování stromů listnatých a jehličnatých
 • Zkoumání přírodních jevů
 • Koumání, experimentace

 

    VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Zvířata domácí a volně žijící
 • Odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • Vést děti k ochraně nejmenších živočichů
 • Poznatky o živých tvorech v přírodě (porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí, stopy zvířat)

 

    POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Rozvoj smyslového vnímání, fantazie, senzomotorických dovedností, intelektu, myšlení
 • Rozvoj tvořivosti, technické představivosti
 • Smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc
 • Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech
 • Experimentovat s netradičními materiály

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

    ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
 • Činnosti spojené s poznáním jednotlivých částí lidského těla
 • Maximální využití zahradního náčiní a zahrady
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních a relaxačních cviků
 • Dramatizace a maňáskové scénky zaměřené na hygienické návyky
 • Poznatky o zdravém životním stylu - co nám prospívá/škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny)

    SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Zodpovědnost za vlastní chování
 • Respektování kamarádů i dospělého
 • Bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě
 • Posílení prosociálního chování ve vztahu k druhým lidem - rodina
 • Naučit se nést odpovědnost za své rozhodnutí
 • Bezpečné chování u vody, na výletech, ve městě
 • Slušné chování v divadlech, na exkurzích, besedách

3) MYŠÁK LOGÍSEK

    LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

 • Diagnostika logopedie
 • Práce s Logopedáriem
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Podpora a rozvoj komunikativních dovedností se správnou výslovností
 • Podpora předčtenářské gramotnosti
 • Procvičení fonetického sluchu, logopedická cvičení na motoriku a obratnost mluvidel, rozšíření slovní zásoby
 • Rozvoj sluchových dovedností a zrakového vnímání
 • Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, dechová cvičení
 • Práce s grafickými a pracovními listy

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

    DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • Seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi
 • Podporujeme aktivity zaměřené na čtení, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost

 

RECYKLOHRANÍ

 • Podporujeme správné třídění odpadu
 • Využíváme zbytkový materiál pro výtvarné činnosti (např. ruličky od toaletního papíru, zátky, špunty)
 • Plníme úkoly projektem zadané

 

AKCE ŠKOLKY

 • Vánoční fotografování
 • Naučně zábavný program s pejskem Ikebarou

 

SPOLEČNÉ AKCE PRO RODIČE A DĚTI

 • Společné pečení - Posvícení