"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

1.Podtéma: Vítr fouká ze strnišť (4.10.-8:10.)

 • skládání draka z různého materiálu, tvoření z papíru, dřívek, přírodnin
 • nelokomoční pohybové činnosti (polodenní vycházka, pouštění draka)
 • uvolňovací,  dechové ,relaxační cvičení (Lokomoce)
 • pracovní činosti související s podzimem -ochutnávka brambor v různé úpravě
 • podzimní hry v přírodě , poslech vyprávění o podzimu ,,Skřítek Podzimníček"

2. Podtéma: Podzimní čarování (11.10.-15.10.)

 • dramatizace pohádky ,,O veliké řepě" (dialogy dětí, rozvíjení slovní zásoby, procvičování paměti)
 • sběr a tvoření z listů, poznávání nových technik (lepení, kresba špejlí namočenou v tuši, zapouštení barev  do mokrého podkladu)
 • poznávání barev v přírodě a jejich pojmenování
 • nácvik říkadel a písní s podzimní tématikou
 • podílení se na výzdobě třídy - společné tvoření
 • pokusy a objevy-porovnávání váhy (vážení kaštanů, listů, šišek, dřívek, ořechů,..),porovnávání

3: Podtéma:Tiše, tiše, ježek spí aneb kdo se chystá k spánku (18.1O.-22.10.)

 • poznávání lesních zvířat a některého hmyzu- kdo se chystá k zimnímu spánku
 • vyrábění domečků pro zazimování
 • pohybové a smyslové hry- poznávání pole hmatu, čichu
 • poslechové činnosti, tančení na klavírní improvizaci-podzimní rej, rozlišování výšky to'nů
 • popis zvířátek- čím se běžně živí
 • návštěva výlovu rybníka
 • hrabání a odvážení listí ze zahrady-domeček pro ježka

4. To je zlaté posvícení (25. 10.-29.10.)

 • podzimní slavnosti začínají- pečení posvícenského pečiva, ochutnávka
 • procvičování mluvidel a jazyka při nácviku říkadel
 • písničky  a tance spojené s posvícením
 • návštěva tříd MŠ

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

    ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Posilování potřeby být v kontaktu s přírodou
 • Seznámení s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata, přírodu
 • Uvědomění si střídání ročních období
 • Péče o ptáky a lesní zvěř
 • Třídění odpadu
 • Rozlišování stromů listnatých a jehličnatých
 • Zkoumání přírodních jevů
 • Koumání, experimentace

 

    VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Zvířata domácí a volně žijící
 • Odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • Vést děti k ochraně nejmenších živočichů
 • Poznatky o živých tvorech v přírodě (porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí, stopy zvířat)

 

    POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Rozvoj smyslového vnímání, fantazie, senzomotorických dovedností, intelektu, myšlení
 • Rozvoj tvořivosti, technické představivosti
 • Smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc
 • Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech
 • Experimentovat s netradičními materiály

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

    ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
 • Činnosti spojené s poznáním jednotlivých částí lidského těla
 • Maximální využití zahradního náčiní a zahrady
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních a relaxačních cviků
 • Dramatizace a maňáskové scénky zaměřené na hygienické návyky
 • Poznatky o zdravém životním stylu - co nám prospívá/škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny)

    SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Zodpovědnost za vlastní chování
 • Respektování kamarádů i dospělého
 • Bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě
 • Posílení prosociálního chování ve vztahu k druhým lidem - rodina
 • Naučit se nést odpovědnost za své rozhodnutí
 • Bezpečné chování u vody, na výletech, ve městě
 • Slušné chování v divadlech, na exkurzích, besedách

3) MYŠÁK LOGÍSEK

    LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

 • Diagnostika logopedie
 • Práce s Logopedáriem
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Podpora a rozvoj komunikativních dovedností se správnou výslovností
 • Podpora předčtenářské gramotnosti
 • Procvičení fonetického sluchu, logopedická cvičení na motoriku a obratnost mluvidel, rozšíření slovní zásoby
 • Rozvoj sluchových dovedností a zrakového vnímání
 • Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, dechová cvičení
 • Práce s grafickými a pracovními listy

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

    DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • Seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi
 • Podporujeme aktivity zaměřené na čtení, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost

 

RECYKLOHRANÍ

 • Podporujeme správné třídění odpadu
 • Využíváme zbytkový materiál pro výtvarné činnosti (např. ruličky od toaletního papíru, zátky, špunty)
 • Plníme úkoly projektem zadané

 

AKCE ŠKOLKY

 • Vánoční fotografování
 • Naučně zábavný program s pejskem Ikebarou

 

SPOLEČNÉ AKCE PRO RODIČE A DĚTI

 • Společné pečení - Posvícení