"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

1.Podtéma: Opět jsme se setkali, kamarády vítali (1. 9. - 3 9 .2021)

 • adaptace nově příchozích dětí na nové prostředí , seznámení s režimem dne
 • seznámení se s novámi kamarády, učiteli a provozním personálem
 • poznat svou značku
 • orientovat se v prostorách třídy, MŠ a blízkého okolí
 • zvládat základy sebeobsluhy( správné návyky stolování, oblékání, hygienické návyky)
 •  upevňování pravidel třídy, piktogramy třídy
 • posilování prosociálního chování, práce s emocemi (Když se liška např. zlobí, dělá...)
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky na místě, cvičení s nářadím – tunel, obruče,ap.)
 • předmatematická gramotnost – konstruktivní a manipulační hry

 

2. Podtéma: Všechno má svůj řád, nejen na silnici  (6.9. - 10 .9. 2021)

 • prravidla třídy- opakování, upevňování základních 5P(umím pozdravit,poprosit,poděkovat,pomoci,
 • vzpomínka na prázdniny(kde jsme cestovali a jakým dopravním prostředkem)
 • pravidla na dopravním hřišti (značky a pravidllo pravé ruky)
 • kolo a jeho vybavení,vhodné oblečení a přilba
 • příběhy a vyprávění na téma cestování- malování
 • i příroda má řád- vlaštovky nám odlétají
 • grafomotorické cviky na uvolnění ramenního kloubu , správný úchop tužky- kresba
 • artikulační ,řečové, sluchové a rytmické hry se slovy
 • skupinová konverzace
 • konstruktivní činnosti
 • lokomoční pohybové hry 

3.Podtéma: Švestky se modrají, jablka sládnou  (13.9.-17.9. 2021) plody podzimu v zahradě i v lese

 • poznání dle vzhledu- pojmenování, charakteristika
 • plody podzimu v zahradě i v lese
 • smyslové vnímání - vůně (sladkét, kyselé), hmat (hladké,ostré,apod.)
 • modelování, aranžování, zátiší z přírodnin
 • vycházka do přírody, sběr plodin
 • tiskátka z přírodnin

4.    Podtéma: Podzim jde po kraji, rybníky chladnou (20.9.-1.10.2021)

 • experimentování s barvami, zapouštění, obtiskování
 • změny v přírodě, proměny počasí (mlhavo, deště, ochlazení), barevné změny (barva listí, opadávání) 
 •  změna v oblékání (kompletování oblečení-co si vezmu na sebe,když...)
 • popisování jevů v přírodě-rozvíjení slovní zásob
 • procvičování hrubé i jemné motoriky při práci s různorodým materiálem
 • lokomoční a pohybové aktivity (chůze, běh , skoky , zdolávání překážek)
 • vymýšlení podzimních příběhů

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

    ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Budovat pozitivní vztah k přírodě
 • Seznámení s podzimní přírodou, vnímání všemi smysly
 • Rozpoznávání listů, šišek, plodů - dle tvaru a přiřazovat k rostlinám
 • Seznámení dětí s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata a přírodu
 • Třídění odpadu
 • Chápání proměn v přírodě (roční období)
 • Zkoumání přírodních jevů
 • Koumání, experimentace

 

    VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Zvířata domácí a volně žijící
 • Odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • Povedeme děti k ochraně nejmenších živočichů
 • Poznatky o živých tvorech v přírodě (porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí, stopy zvířat)

 

    POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Rozvoj smyslového vnímání, fantazie, senzomotorických dovedností, intelektu, myšlení
 • Rozvoj tvořivosti, technické představivosti
 • Smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc
 • Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech
 • Experimentovat s netradičními materiály

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

    ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
 • Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Maximální využití zahradního náčiní a zahrady
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Příprava pokrmů - ovocné/zeleninové saláty, odšťavňování ovoce, pomazánky
 • Hry na zahradníky, prodavače, kuchaře
 • Poznatky o zdravém životním stylu - co nám prospívá/škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny,...)

    SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Podpora rodiny - navázání úzké komunikace
 • Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí
 • Bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě
 • Posílení prosociálního chování ve ztahu k druhým lidem - rodina
 • Naučit se nést odpovědnost za své rozhodnutí
 • Bezpečné chování u vody, na výletech, ve městě
 • Slušné chování v divadlech, na exkurzích, besedách

3) MYŠÁK LOGÍSEK

    LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

 • Diagnostika logopedie
 • Práce s Logopedáriem
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Podpora a rozvoj komunikativních dovedností se správnou výslovností
 • Podpora předčtenářské gramotnosti
 • Procvičení fonetického sluchu, logopedická cvičení na motoriku a obratnost mluvidel, rozšíření slovní zásoby
 • Rozvoj sluchových dovedností a zrakového vnímání
 • Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, dechová cvičení
 • Práce s grafickými a pracovními listy

4) JEŽEK FRANTIŠEK

    DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

 

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • Seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi
 • Podporujeme aktivity zaměřené na čtení, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost

 

RECYKLOHRANÍ

 • Podporujeme správné třídění odpadu
 • Využíváme zbytkový materiál pro výtvarné činnosti (např. ruličky od toaletního papíru, zátky, špunty,...)
 • Plníme úkoly projektem zadané

 

AKCE ŠKOLKY

 • Prima Vizus - nabídka vyšetření

 

SPOLEČNÉ AKCE PRO RODIČE A DĚTI