"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

1.Podtéma: Motýlci se slétají, kamarády hledají (1. 9. - 11. 9 .2020)

 • adaptace dětí na nové prostředí a režim dne s pomocí rituálů

 • seznámení se se svými kamarády, učiteli a provozním personálem

 • poznat svou značku

 • orientovat se v prostorách třídy, MŠ a blízkého okolí

 • zvládat základy sebeobsluhy, správné návyky stolování

 • spoluvytváření a upevňování pravidel třídy

 • posilování prosociálního chování, práce s emocemi (Když se liška např. zlobí, dělá...)

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky na místě, cvičení s nářadím – tunel, obruče, kroužky, kladina,…)

 • námětové hry na téma rodina, přátelství

 • četba pohádek, vyprávění, podpora dialogu a logopedické hříčky – procvičování mimických svalů

 • nácvik písně: Na zahrádce

 • nácvik básně s pohybem: Letí motýl

 • předmatematická gramotnost – konstruktivní a manipulační hry

 

2. Podtéma: Na poli, v zahradě i v lese, plný košík MOTÝLEK si nese (14. 9. - 2 .10. 2020)

 • opakování a upevňování pravidel třídy

 • poznávání různých druhů ovoce a zeleniny, příprava pokrmů

 • výtvarné činnosti a pokusy s přírodninami

 • oslava sklizně a dne stromů

 •  první výlety do přírody, Lesní dny

 • projekt - Jak roste chléb

 • poznávání počasí a rozmanitosti babího léta

 • grafomotorické cviky na uvolnění ramenního kloubu - kresba postavy

 • lokomoční cvičení a poznávání tělovýchovného náčiní

 • dopravní výchova - pravidla silničního provozu

 

DÍLČÍ PROJEKTY

 

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

    ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Budovat pozitivní vztah k přírodě

 • Seznámení s podzimní přírodou, vnímání všemi smysly

 • Rozpoznávání listů, šišek, plodů - dle tvaru a přiřazovat k rostlinám

 • Seznámení dětí s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata a přírodu

 • Třídění odpadu

 • Chápání proměn v přírodě (roční období)

 • Zkoumání přírodních jevů

 • Koumání, experimentace

 

    VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Zvířata domácí a volně žijící

 • Odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř

 • Povedeme děti k ochraně nejmenších živočichů

 • Poznatky o živých tvorech v přírodě (porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí, stopy zvířat)

 

    POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Rozvoj smyslového vnímání, fantazie, senzomotorických dovedností, intelektu, myšlení

 • Rozvoj tvořivosti, technické představivosti

 • Smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc

 • Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech

 • Experimentovat s netradičními materiály

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

    ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek

 • Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků

 • Maximální využití zahradního náčiní a zahrady

 • Smyslové a psychomotorické hry

 • Příprava pokrmů - ovocné/zeleninové saláty, odšťavňování ovoce, pomazánky

 • Hry na zahradníky, prodavače, kuchaře

 • Poznatky o zdravém životním stylu - co nám prospívá/škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny,...)

    SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vytvoření a společné dodržování pravidel

 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy

 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními

 • Podpora rodiny - navázání úzké komunikace

 • Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

 • Bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě

 • Posílení prosociálního chování ve ztahu k druhým lidem - rodina

 • Naučit se nést odpovědnost za své rozhodnutí

 • Bezpečné chování u vody, na výletech, ve městě

 • Slušné chování v divadlech, na exkurzích, besedách

3) MYŠÁK LOGÍSEK

    LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

 • Diagnostika logopedie

 • Práce s Logopedáriem

 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými

 • Podpora a rozvoj komunikativních dovedností se správnou výslovností

 • Podpora předčtenářské gramotnosti

 • Procvičení fonetického sluchu, logopedická cvičení na motoriku a obratnost mluvidel, rozšíření slovní zásoby

 • Rozvoj sluchových dovedností a zrakového vnímání

 • Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, dechová cvičení

 • Práce s grafickými a pracovními listy

4) JEŽEK FRANTIŠEK

    DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí

 • Využívání dopravního hřiště

 • Znalosti pravidel silničního provozu

 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek

 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce

 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • Seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi

 • Podporujeme aktivity zaměřené na čtení, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost

 
RECYKLOHRANÍ
 • Podporujeme správné třídění odpadu

 • Využíváme zbytkový materiál pro výtvarné činnosti (např. ruličky od toaletního papíru, zátky, špunty,...)

 • Plníme úkoly projektem zadané

 

AKCE ŠKOLKY

 • Prima Vizus- nabídka vyšetření

 

SPOLEČNÉ AKCE PRO RODIČE A DĚTI

 • Veletrh zdravé stravy a životního stylu