"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

Fotografie dětí a zaměstnanců školy

To, že při poskytování vzdělání jsou zpracovávány osobní údaje, je dáno samotnou podstatou tohoto procesu, který je zaměřen na konkrétního jednotlivce, a proto musí být jeho průběh a výsledky evidovány co možná nejpřesněji. Většina zpracování se děje na zákonném základě, takže tu není vyžadován souhlas dotčeného subjektu.

Ke zpracování osobních údajů ale dochází nejen na základě zákonného zmocnění, které je obsaženo v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ale také v souvislosti s běžnou pedagogickou praxí, kde někdy „pevná půda“ chybí – např. při zpracování fotografií dětí. Nejčastěji dochází ke dvěma situacím: uchování portrétní fotografie dítěte v osobním spisu a zveřejňování fotografií z akcí školy.

Pokud by se jednalo o portrétní fotografii dítěte, je nutné vzít v potaz možnosti, které má správce, zpracovatel nebo osoba, jež může mít k takové fotografii přístup, a zda je vůbec s to osobu na fotografii identifikovat, tedy určit. Vzhledem k tomu, že k samotné fotografii bude přirazena minimálně informace, že osoba na fotografii zobrazená je dítětem z dané školy, bude nepochybně možné osobu identifikovat a fotografie a nakládání s ní bude podléhat zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOU“).

Pokud bude navíc fotografie výše uvedených charakteristik součástí souboru osobních údajů, které fyzickou osobu určují i bez ní, bude pak fotografie zcela jistě osobním údajem, vypovídajícím o fyzické podobě subjektu údajů. Z hlediska možnosti takovou fotografii zpracovávat je třeba mít vždy na paměti jedno ze základních pravidel ochrany osobních údajů, tedy že je možno je primárně zpracovávat jen se souhlasem subjektu údajů, a to podle § 5 odst. 2 ZoOU (správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů).

I v případě existence souhlasu, popřípadě zpracování fotografie dítěte na základě některé z výjimek uvedených v ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) až g) ZoOU, je nutné dodržet povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. f) ZoOU a údaje shromážděné za určitým účelem využívat důsledně pouze ke stanoveným účelům. Problematické je v tomto případě především zveřejňování na webových stránkách školy.

Jestliže tedy škola jako správce osobních údajů nedeklarovala jako účel zpracování zveřejňování a nezískala k němu souhlas nebo nespadá do některé ze ZoOU uvedených výjimek, dojde zveřejněním fotografií k porušení ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) ZoOU, tedy dojde k využití osobních údajů dětí k jinému účelu, než ke kterému byly tyto údaje původně shromážděny.

Nejsou-li však shromažďovány portrétní fotografie, tedy podobizny jednotlivých subjektů údajů, ale pouze fotografie zachycující průběh různých akcí, a tyto fotografie jsou označeny jen názvem akce, nejedná se o zpracování osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) ZoOU a při jejich zpracování tak nedochází k zásahu do práva na ochranu osobních údajů k porušení ZoOU.

Vážení rodiče, škola samozřejmě zákon dodržuje, dejte si prosím ale i vy pozor na výše napsané, protože uveřejňováním fotografií na sociální sítě nebo vaše webové prezentace s popisem akce (např. Vánoční posezení, třída Motýli, MŠ Bystřice), již dochází k porušování zákona o ochraně osobních údajů a můžete se tak dostat do nepříjemné situace.