"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

Filosofie naší školy - tak to vidíme my

Filosofie naší školy - tak to vidíme my

FILOSOFIE NAŠÍ ŠKOLY

Myslíme si, že se nacházíme na prahu historicky ojedinělé epochy, která klade před vzdělávací systémy po celém světě velice složitou výzvu. Jak dobře do života vybavit a připravit děti, žáky a studenty, když dnešní realita světa vyžaduje celkovou změnu spektra dovedností a znalostí. V budoucnu již nebude rozhodovat o úspěšném životě ve všech jeho rovinách množství osvojených informací, ale způsob uvažování. Jde zejména o tzv. soft - skills (měkké dovednosti). Proto je podstatné podpořit vzdělávání ve školách směrem, který bude u dětí tyto klíčové kompetence systematicky budovat a nezastaví se u výkladu jako formy výuky, která je v českých školách stále silně přítomná.

Budoucností je tak projektově/problémově orientovaná výchova a vzdělávání, prožitkové učení všemi smysly, badatelství a experimentování. Děti vést k sebepoznání a kritickému myšlení. Není tak myslím žádoucí, děti vést k přesvědčení, že svět je jednoduchý a když se naučí nějaká fakta, budou na něj připraveny. Připraven bude ten, kdo bude zvládat neustálé změny a emoce, které tyto změny budou vyvolávat. Důležité je naučit děti přemýšlet a porozumět, prostřednictvím zábavného učení a formativního hodnocení, které by zvýšilo u dětí radost ze vzdělávání, což by mělo zajisté pozitivní dopad na jejich vnitřní motivaci a následně na kvalitu jejich životů a na celkové blaho společnosti. 

Chceme mít školu, v níž bude v dětech rozvíjen jejich potenciál, předávány klíčové kompetence nejen pro další stupeň vzdělávání, ale zejména pro praktické využití v jejich budoucím osobním, profesním a občanském životě.  Cílem by měla být škola, v níž budou všichni aktéři a partneři vzdělávacího procesu aktivně zapojeni, spokojeni a naplněni.

Jsme inspirováni vzdělávacím programem Začít spolu a principy pedagogiky  Montessori.

Naše filosofie tak přímo vychází z myšlenek Marie Montessori:

Dítě je tvůrcem sebe sama

Ačkoliv se vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, ovlivňují ho lidé v blízkém okolí, přesto pouze ono samo určuje, které podněty, jakým způsobem a kdy ovlivní jeho jednání.

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii Montessori, se stala hlavním krédem její pedagogiky. Úkolem dospělých je to, aby dítě vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti, vrůstalo do světa, který ho obklopuje.

Ruka je nástrojem ducha. Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči.

Důraz kladen na spojování tělesné a duševní aktivity. Je potřeba vycházet z konkrétního poznání a manipulace s věcmi.

Respektování senzitivních (citlivých) období.

Doba, v níž je dítě obzvláště citlivé a jakoby připravené pro získávání určitých dovedností. Není-li takové období využito, senzitivita zaniká.

Svobodná volba práce.

Dítě samo rozhoduje, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho bude pracovat.

Připravené prostředí.

Pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci je třeba uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci.

Polarizace pozornosti.

Dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouhodobě na práci, která ho zaujme. Polarizace pozornosti je základem učení.

Celostní učení.

Vzájemné působení tělesné a duševní aktivity se musí promítat i do procesu učení.

 

Cíle a záměry školy – šťastné dítě a dětství

 • Cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí. Učíme děti řídit vlastní učení a přebírat zodpovědnost za vlastní práci. Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek, proto poskytujeme dítěti rozmanité zdroje učení a podnětné prostředí.
 • Orientujeme se na dítě - nabízíme dětem vzdělávání odpovídající jejich potřebám, schopnostem a zájmům. Podporujeme jejich individuální rozvoj i vzájemnou spolupráci. Důležitá je pozitivní atmosféra a radost z učení.
 • Nabízíme společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopností. Zohledňujeme potřeby nadprůměrně nadaných dětí, ale i dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, vývojovými poruchami apod. Jsme v pravém slova smyslu inkluzivní.
 • Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení. Děti vedeme k respektu k ostatním a také umění oceňovat práci druhých.
 • Rodiče jsou vítanými partnery školy, kteří se aktivně podílejí na chodu školy.

 

Cíle a záměry města Bystřice a Středočeského kraje v oblasti předškolního vzdělávání, které jsou taktéž cíly naší mateřské školy

 • Vzdělávání vnímat jako jedno ze základních práv člověka.
 • Vzdělávání vnímat jako nezcizitelnou univerzální lidskou hodnotu.
 • Vzdělávání v mateřské škole vnímat jako základ celoživotního vzdělávání (most pro přechod od nezávazného dětství k systematickému učení).
 • Vzdělávání poskytovat všem dětem bez rozdílu.
 • Podporujeme zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání všem dětem odpovídajícího věku. Přednostně bereme děti před nástupem školní docházky. Od září 2017 umožníme na žádost zákonných zástupců dětem domácí (individuální) vzdělávání.
 • Vzhledem k odborným nárokům kladených na učitelky MŠ (speciálně pedagogické, diagnostické, logopedické, metodické, atd.), budeme podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků s cílem podpory profesního rozvoje a tím zvyšování kvality vzdělávání.

 

Formy a metody výchovy a vzdělávání – cesta k našim cílům

Čtyři pilíře vzdělávání:

 1. Učit děti poznávat – umět se učit, zpracovat informace, měnit informace na znalosti, znalosti využít v praxi, umět využít příležitosti.
 2. Učit děti jednat - v různých situacích, týmová spolupráce.
 3. Učit děti žít společně – pochopit a respektovat ostatní, spolupracovat, pochopit princip vzájemné závislosti ve společnosti lidí, zvládat konflikty v míru.
 4. Učit děti být – celkový rozvoj osobnosti, osobní zodpovědnost, rozvoj vlastního potencionálu.

Metody

 • Uplatňovat principy individualizace v podmínkách skupiny.
 • Respektovat individualitu každého jednotlivého dítěte.
 • Záměrně a cíleně vytvářet podmínky a prostředí, které umožní optimální rozvoj dítěte v souladu s jeho individuálními schopnostmi a dovednostmi.
 • Udržovat v rovnováze svobodný rozvoj osobnosti s žádoucí mírou omezení.
 • Poskytovat každému dítěti potřebnou kvalitní pomoc a podporu v míře, která mu vyhovuje.
 • Vycházet ze znalosti vývojové psychologie a aktuálního rozvojového stavu dítěte.
 • Mít vyvážený poměr činností řízených, nepřímo řízených a spontánních.
 • Využívat metod prožitkového a kooperačního učení.
 • Zakládat učení na osobních zážitcích a prožitcích dítěte.
 • Podporovat dětskou zvídavost a potřebu zkoumat a objevovat.
 • Podporovat v dětech radost z poznávání nových věcí a radost z učení.
 • Didaktický styl založit na principu nabídky, která umožní dítěti individuální volbu a účast.
 • Poskytovat žádoucí vzory postojů a chování.

 

Nejvíce uplatňované metody vzdělávání

 1. Prožitkové a kooperační učení:
 1. spontaneita – děti nejsou k činnostem, jsou motivovány tak, aby byl vzbuzen zájem o dané aktivity. Děti mají dostatek času na dokončení, aktivity nejsou násilně ukončovány.
 2. objevnost – děti jsou podporovány v experimentování, poznávají vlastnosti předmětů, Dětem umožnit manipulaci s přírodním materiálem (s ohledem na bezpečnost).
 3. komunikativnost – dítě nepřerušujeme, necháme ho domluvit, nepoužíváme zákazy, nedokončujeme za děti věty, používáme partnerskou a efektivní komunikaci.
 4. prostor pro tvořivost – učitelky zbytečně děti neorganizují a nezasahují dětem do činností. Děti si mohou brát hračky a pomůcky bez dovolení za dodržení domluvených pravidel.
 5. celost-  zapojujeme všechny smysly pro učení.

 

 1. Situační učení

Je založené na vytváření a využívání situací, které dítěti poskytují srozumitelné praktické ukázky životních situací. Dítě se tak učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy se „to“ právě děje.

 

 1. Sociální učení

Je založené na principu nápodoby žádoucích vzorů chování a postojů.

Plánování výchovně vzdělávacího procesu

Plánováním činností podle Gardnerovy mnohačetné inteligence se snažíme pružně reagovat na různorodé složení kolektivu a typologickou pestrost osobnosti dětí.

Tematické celky a jednotlivé bloky, hry, a činnosti v MŠ jsou tedy připravovány takovým způsobem, aby zahrnovaly všechny typy inteligencí. Výsledkem takového plánování je vzdělávácí nabídka, která jednotlivé děti podněcuje a podporuje v jejich přirozeně nastavených dovednostech a schopnostech. Tímto způsobem dostáváme do výchovně vzdělávacího procesu tolik potřebnou individualizaci v podmínkách současné mateřské školy.