"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

    

    

 

DĚKUJEME!

DĚKUJEME!

Je skoro konec kalendářního roku a v tomto čase, ať chceme nebo ne, přichází na řadu v našich myslích bilancování nad uplynulým rokem.

Můžeme se ohlédnout a zhodnotit, co se nám povedlo, co méně, můžeme se zamyslet nad tím, co nadále chceme a naopak, co už skutečně nechceme. Je sice pravdou, že i skrze bolest a utrpení můžeme růst, ale není příjemnější růst skrze radost a potěšení?

Jako ředitelka školy bych chtěla moc poděkovat celému pracovnímu týmu naší školy, za skvělou a profesionální práci paní učitelek, pracovitost provozních pracovnic a celému kolektivu školní kuchyně, v neposlední řadě panu školníkovi, který s neúnavnou trpělivostí opravuje vše, co je třeba. Velký dík patří také městu Bystřici v čele s panem starostou a místostarostou, které se o svoji školu zajímá a všemožně ji podporuje, aby mohla nadále vylepšovat podmínky, ve kterých vzděláváme a vychováváme vaše děti, budoucí občany města, naše budoucí sousedy, spolupracovníky, zkrátka lidi a osobnosti, které budou již za pár let svými talenty prospěšní nám všem. 

Další poděkování patří vám ostatním, rodičům, prarodičům, přátelům a podporovatelům školy. V rámci svých osobních a časových možností nám všestranně pomáháte utvářet podnětné prostředí, které umožní dětem naplno prožívat své dětství. Také děkujeme za vaši konstruktivní kritiku a partnerskou komunikaci, která přispívá k vytváření bezpečného a příjemného prostředí pro všechny aktéry.

Přejeme vám pohodové prožití svátků v kruhu svých milovaných lidí a v roce 2018, nechť máme energii zdolat všechny připravené výzvy.

Děkujeme

Mgr. Kateřina Švecová Reifová a celý tým MŠ

Vzkazy z jednotlivých tříd:

Třída Kočiček: děkujeme dobrovolníkům, kteří nám pomáhají s našimi nejmladšími – paní Ritchelová, paní Křiklánová, paní Ursacherová. Dále za zásoby hygienických potřeb a mýdla. 

Třída Berušek: Děkujeme všem, kteří nám pomáhali na společných akcích třídy, pečení, dílničky. Zejména pak: paní Ivana Pešatová, Potraviny Vosátka, paní Monika Voláková, Hana Vávrová, Radka Macháčková, Vnoučková Aneta, Vnoučková Renáta.

Třída Motýlů: Díky od Motýlků patří všem, kteří nás během podzimních měsíců podporovali a to nejen materiálně od kapesníčků na upčíkané nosíky po dobrůtky na mlsné jazýčky, ale i vzájemným respektem a milými slovy nejen mezi dveřmi! Pevné zdraví a mnoho veselých společných chvil s Vašemi dětmi přejí paní učitelky Lucka a Hanka.

Třída Myšáků: Děkujeme rodičům i prarodičům za podporu, kterou nám v uplynulých měsících prokázali - především za podzimní přírodniny, hygienické potřeby do třídy, sladkosti a jiné do mikulášských balíčků, za čokolády, za možnost svézt se na poníkovi, za účast na pečení, které jsme si s dětmi moc užily. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a těšíme se v novém roce na další spolupráci.

Třída Ježků: Děkujeme rodičům za všechny dary ( hygienické potřeby, káva, dortíky :)). Rodině Berkových za sponzorský dar v podobě výtvarných potřeb a dárků pro děti do mikulášských balíčků.

Třída Slůňat: Děkuje manželům Tardovským za sponzorský dar v podobě konstruktivní stavebnice. Rovněž děkujeme paní Michálkové, která nám krásným vlastnoručním výrobkem vyzdobila třídu i za její spolupráci a podílení se na dalších akcích naší třídy. Náš dík patří i firmě Kvarto, paní učitelce Jindřišce Rosolové a panu Dohnalovi, kteří pro nás připravili krásné výukové programy. V neposlední řadě třída Slůňat děkuje paní Zrnové, která nám pomohla s nachystáním mikulášských balíčků.

Třída Lvíčat: Za první čtvrt rok se třída Lvíčat   zúčastnila několika zajímavých akcí, které byly pořádány rodiči a příbuznými dětí. Všichni z třídy Lvíčat bychom chtěli touto cestou poděkovat: dobrovolným Hasičům z Bystřice, rodině Semrádových za báječný program s poníkem Lilinkou, rodině Šachlových za zorganozování exkurze v Narexu, paní učitelce Jindřišce za besedu o  myslivosti, rodině Dohnalových za seznámí s domácími zvířaty, panu Dohnalovi za besedu o včelách, rodině Chlistovských za zorganozování exkurze v Kvartu, paní Aleně Čáhové za pozvání na výlov do Semovic, lékárně Bystřice za prohlídku lékárny. Také velké díky patří všem rodičům, kteří se zapojili do akcí naší třídy (pečení,  sladění oděvů s tématem atd.). Moc si toho vážíme a děkujeme za příjemnou spolupráci. Přejeme Vám příjemně strávené vánoční svátky a do Nového roku hodně zdraví.

Další naši pomocníci: vždy ochotnému panu Burdovi a jeho týmu ze Služeb Bystřice, panu Němcovi z divadla u Jelena, paní Neradové, děvčatům ze ZŠ Bystřice (anděl, čert), Kateřině Skalové za dobrovolnickou pomoc v MŠ.