"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

    

         

       

           

          

            

         

         

    

   

CO JE PRO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY POTŘEBNÉ

CO JE PRO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY POTŘEBNÉ

Co je pro zahájení školní docházky potřebné?

    1.    Tělesný vývoj a zdravotní stav: posuzuje lékař nebo odborný lékař

    2.    Poznávací funkce:

Vizuomotorika a grafomotorika:

Správně drží tužku, kreslí plynule.

Nakreslí postavu člověka i s detaily, dům, zvíře, strom nebo auto apod.

Zvládne napodobení nebo obtažení různých tvarů, čar a klikyháků.

Při kreslení již nestřídá ruce (pokud ano, nepřecvičujte, ale poraďte se s psychologem nebo spec.pedagogem v poradně).

Řeč:

Vyslovuje bez větších nedostatků (pokud ne, je nutná návštěva logopeda), mluví ve větách, dokáže smysluplně vyjádřit myšlenku, mluví gramaticky správně,používá i minulý a budoucí čas, rozliší jednotné a množné číslo.

Zná své jméno a příjmení, jména rodičů a sourozenců, kamarádů, případně svoji adresu- pojmenuje běžné věci na obrázku, dokáže říct, k čemu se používají, dokáže rozlišit činnosti a profese.

Umí tvořit protiklady, pozná a pojmenuje nesmysl, přiřadí, co k sobě patří.

Umí básničku, písničku, vyprávění, krátkou pohádku.

Sluchové a zrakové vnímání:

Rozliší základní barvy, pojmenuje je, přiřadí odstíny barev.

Umí rozlišit obrázek na pozadí, umí sledovat čáru mezi ostatními liniemi (bludiště, spojovačky), složí obrázek z několika částí (jednoduché puzzle).

Najde v řadě odlišný obrázek, pozná shodné a odlišné dvojice, pozná shodu nebo rozdíl u obrázků, které jsou stranově obrácené podle svislé i vodorovné osy.

Určí první písmenko ve slově, najde slovo, které začíná zadaným písmenem.

Rozliší stejná a různá slova lišící se jedním písmenem.

Pozná počet slabik ve slově (např. vytleská).

Zopakuje větu alespoň z 5 slov, naučí se básničku.

Vnímání prostoru a času:

Rozlišuje nahoře – dole, níž – výš, daleko – blízko, první – poslední atd.

Chápe význam před, na, za, pod, vedle, mezi.

Začíná rozlišovat pravou a levou stranu.

Rozlišuje, co se dělá ráno, v poledne, večer.

Rozliší pojmy dříve a později, včera – dnes – zítra.

Začíná se orientovat ve dnech v týdnu, rozliší roční období a činnosti, které k nim patří .

Matematické představy:

Rozlišuje méně – více - stejně, kratší – delší, o 1 více – o 1 méně atd.

Dokáže roztřídit předměty do skupin podle barvy, tvaru, použití, velikosti.

Pozná, co do skupiny nepatří.

Seřadí pět prvků podle velikosti.

Napočítá do 5, chápe princip sčítání a odčítání (na prstech, předmětech).

Pozná základní geometrické tvary.

    3.    Pracovní předpoklady, návyky, osobnost dítěte:

Zvládne být a pracovat bez rodičů.

Hraje si s kamarády, spolupracuje, umí se rozdělit, dodržuje pravidla hry, umí i prohrávat, zvládnout neúspěch.

Vydrží u hry a práce, dokáže se soustředit.

Respektuje autoritu (učitelku, rodiče, dospělé), umí pozdravit, poprosit, poděkovat.

Odpovídá na otázky, naslouchá jiným, umí se dohodnout.

Ukládá si věci do tašky, přihrádky, botníku, na věšák, na ramínko, pozná osobní věci, zapne a rozepne knoflík, zip, suchý zip, oblékne se a svlékne, zvládá sebeobsluhu.

Má pozitivní postoj ke škole, má zájem o poznání nových věcí, klade otázky.

Dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe nutnost řádu.

Je schopné pracovat ve skupině dětí na společném cíli, zapojuje se do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti.                                       

Umí dítě většinu z uvedených dovedností? Je zdravé?  Zvládlo úkoly při zápisu do základní školy?

Pokud ano, tak jsou vaše obavy zcela zbytečné!