"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

CO JE GDPR

CO JE GDPR

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu nebo
 • na základě souhlasu zákonných zástupců dětí.

Ředitel školy neumožňuje předávání osobních údajů dětí třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro děti, apod.).  

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika
 • rozhodnutí ve správním řízení
 • doklady o přijímání dětí k docházce do školy
 • doklady a dokumenty k individuálnímu vzdělávání
 • doklady a dokumenty k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami (doporučení školského poradenského zařízení), individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory
 • dokumenty o průběhu výchovy a vzdělávání a jeho ukončení, diagnostická portfolia dětí
 • evidence úrazů dětí
 • třídní kniha, docházka
 • záznamy z pedagogických rad a porad
 • evidence strávníků – zajištění školního stravování
 • podklady k vyúčtování kulturního fondu (jízdné, vstupné, přihlášky, projektová dokumentace)
 • zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařská potvrzení k účasti na akci, prohlášení o bezinfekčnosti, zdravotních znevýhodnění žáka a alergie, které by měly vliv na průběh a zajištění akce)
 • plnění výchovně vzdělávacích procesů (pedagogická dokumentace, organizace výuky)

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro jednání odboru sociální právní ochrany dětí, přestupkové komise
 • podklady dětí pro vyšetření ve školském poradenském zařízení
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy dětí na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech
 • seznamy dětí na soutěžích a olympiádách
 • jména a datum narození pověřených osob zákonnými zástupci (odvádění dětí ze školy, informace o dítěti)
 • kontakt (telefon, email, adresa) na zákonné zástupce
 • fotografie za účelem propagace školy
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách a přehlídkách
 • záznamy z čipového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti dětí a ochrany jejich majetku.

3. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

4. Práva dětí a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce.

Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují a činí bezplatně. V případě zjevné nedůvodnosti, kterou dokládá správce, se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam dětí bez rodných čísel)
 • již nepotřebné údaje skartovat
 • zachovávat mlčenlivost o údajích
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, dětí a studentů. Škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy.