"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

Předškoláci

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče. Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do...
ŠKOLNÍ ZRALOST A ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST
Zahájení školní docházky je velmi důležitou a mimořádnou událostí v životě dítěte. Nástup do školy je završením dosavadního vývoje a vstupem do nové životní etapy. Dítě se na vstup do školy připravuje v předškolním zařízení, kde by měl být respektován tzv. individuální přístup: měla by být akceptována přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a důsledně promítána do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání, měl by být umožněn rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb, za všech okolností by měly být maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí a umožňováno tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu, k optimální úrovni osobního rozvoje a učení (k úrovni, která je pro dítě dosažitelná), plnit i úkol diagnostický – tzn. na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči poznat předpoklady a možnosti každého jednotlivého dítěte. Je důležité si uvědomit, že děti stejného...

JAK PRACUJEME S PŘEDŠKOLÁKY V NAŠÍ MŠ

 LOGOPEDICKÁ PÉČE V NAŠÍ MŠ
V současné době na škole působí 2 logopedické asistentky. Zajišťují logopedickou depistáž, indivuduální lekce i kroužek logopedie.  Cílem logopedické intervence v mateřské škole je rozvoj komunikace ve všech jejích podobách s přihlédnutím...
PORTFÓLIA DĚTÍ
V naší MŠ vedeme dětem dva druhy portfolií:   Portfolio sběrné  Nazývané také jako pracovní, dokumentační, shrnuje téměř všechny práce dětí za určité období, které postupně vznikají. Jde spíše o „sbírku“ prací dětí. S takto vedeným...
PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V NAŠÍ MŠ
Diagnostika je obecně charakterizována jako jistý druh poznávání, který je završen v podobě určitého závěru – diagnózy.  Na prvním místě bychom se měli zajímat, proč vůbec dítě v MŠ diagnostikovat. Nejde totiž jenom o rozdělení dětí do...
SPOLUPRÁCE SE ZŠ BYSTŘICE
Společné akce MŠ a ZŠ Čtení dětem v MŠ žáky ZŠ Ukázky první pomoci pro děti z MŠ žáky ZŠ Dopravní soutěž na DH MŠ Sdílení zkušenostní současných prvňáčků Návštěva sportovní haly při ZŠ Návštěva hodiny v 1. třídě.    

PŘÍPRAVA NA VSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

JAK NA ZÁPIS DO ZŠ
Koho se zápis týká? Zápis se týká všech dětí,...
BRZY PŮJDU DO ŠKOLY
Milí rodiče,  vaše dítě půjde v září do...
VYŠETŘENÍ V PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ
Čeká vás vyšetření v pedagogicko psycholologické...
ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Kdy začíná povinná školní docházka? Povinná...
JAK POZNÁM DOBROU ZŠ
Konkrétní informace o té které škole čerpejte z...
ROZDÍLNÉ VÝUKOVÉ METODY ČTENÍ A PSANÍ NA ZŠ
VÝUKOVÉ METODY ČTENÍ A PSANÍ  POROVNÁNÍ...